ÖRGÜTSEL YARATICILIK KÜLTÜRÜ BAĞLAMINDA ÇALIŞANLARIN YARATICILIK YÖNETİMİNE İLİŞKİN TUTUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: KONYA İLİ DEVLET VE KATILIM BANKALARI ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : İşletme-Yönetim ve Organizasyon
Number of pages: 829-855
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Günümüzde yeni ve yaratıcı fikirler geliştiren ve bunları uygulamaya koyan işletmeler, bu sayede kendilerini sürekli yenileyebilecek, küreselleşmenin arttırdığı belirsiz çevre koşullarından daha az etkilenerek artan yoğun rekabet ortamında ayakta kalmayı başarabileceklerdir. Yaratıcı fikirlerden yararlanarak müşterilerine yeni ürün ve hizmet sunabilen işletmeler, yaşamlarını sürdürme, büyüme, amaçlarına ulaşabilme, müşteri isteklerini yerine getirme açısından büyük bir avantaja sahip olacaklardır. Bu bağlamda araştırma, devlet ve katılım bankaları çalışanlarının yaratıcılık yönetimiyle ilişkili tutumlarını ölçmeyi ve karşılaştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, ilk olarak, yaratıcılık, örgütsel yaratıcılık ve yaratıcılık yönetimi gibi kavramların kuramsal çerçevesi açıklanmış, ardından ise araştırma bulgularına yer verilmiş ve tartışılmıştır. Araştırmada “survey” yöntemi kullanılmıştır. Araştırma için gerekli veriler, yüz yüze (kişisel görüşme) anket yöntemi ile elde edilmiştir. Dağıtılan 200 adet anketten 153 tanesi geri dönmüştür. Anket sonuçlarının değerlendirilmesinde ise “SPSS for Windows 15.0” sürümü kullanılmıştır. Veri analizi sonuçlarına göre, katılım bankası çalışanlarının, devlet bankası çalışanlarına göre daha yüksek ve pozitif yaratıcılık yönetimi ve örgütsel yaratıcılık kültürü tutumlarına sahip oldukları belirlenmiştir. Ek olarak, cinsiyet, yaş ve çalışma süresi gibi demografik değişkenler arasında da anlamlı ilişkiler elde edilmiştir. Günümüz rekabet ortamında her ne kadar yaratıcılık ve yenilikçilik uygulamalarında devlet, katılım veya özel banka ayırımının kalmadığı, varlığını sürdürebilmek için her bankanın müşteri memnuniyeti çerçevesinde yaratıcı ve yenilikçi uygulamaları önemsediği ve bunu çalışanlarına yansıttığı düşünülse de; anket sonuçlarına göre düşünülenin veya beklenilenin aksine katılım bankalarında yaratıcı örgüt kültürünün ve çalışanlardaki yaratıcılık algısının daha baskın ve yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Today, enterprises developing new and creative ideas and implementing them can renovate themselves in this way, they can survive in increasingly intense competitive environment through being less affected by the uncertain environmental conditions globalization increases. Businesses, that are able to offer its customers new products and services by taking advantage of creative ideas, will have a great advantage in terms of sustaining their lives, expansion, reaching their objectives and fulfilling customer requests. In this context, research aims to measure and compare employee attitudes related to creativity management in public and participation banks. In parallel with this aim, firstly, the conceptual framework of concepts such as creativity, organizational creativity, and creativity management explained, and after, research findings demonstrated and discussed. "Survey" method was used In the research. The data required for the research were obtained by face-to-face (personal communication) survey method. 153 out of 200 distributed questionnaires were returned. In the evaluation of the survey results, "SPSS for Windows 15.0" version was used. According to data analyses results, it is determined that employees of participation banks have high and positive attitudes in creativity management and organizational creativity culture, rather than employees of public banks. Additionally, it is also achieved significant relations among some demographic variables such as gender, age, term of employment. Although it is thought that there is no difference between state, participation or private banks in today's competitive environment, creativity and innovation applications, each bank takes care of the creative and innovative applications and reflects this to their employees within the framework of customer satisfaction in order to survive; according to the survey results, contrary to expectations or tought, it was found that the creative organizational culture in participation banks and the employees' perception of creativity are higher.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics