EVALUATION OF THE EFFECT OF THE OUTSOURCING ON RESOURCE DEPENDENCY AND TRANSACTION COST APPROACH: A RESEARCH IN KONYA OIZ, TURKEY

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 6
Number of pages: 1285-1309
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dış kaynak kullanımı, örgütlerin temel yetenekleri dışında kalan faaliyetlerini yapılan bir anlaşma ile kısmen veya tamamen alanında uzman bir hizmet sağlayıcıya veya tedarikçiye devretmesi şeklinde tanımlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle dış kaynak kullanımı, örgütlerin faaliyetlerini kendi bünyelerinde mi gerçekleştireceği, yoksa örgüt dışında başka birey veya örgüte mi yaptıracağı konusunda bir seçimi yansıtmaktadır. Bu seçim çerçevesinde işlem maliyeti yaklaşımının temel vurgusu, örgütlerden ürettikleri mal ve/veya hizmetlerin, bireyler veya örgütler ile değişim işlemleri esnasında maliyeti en düşük olacak şekilde organize etmelerinin beklenmesidir. Kaynak bağımlılığı yaklaşımı ise örgütlerin tek başlarına ayakta kalamayacağını ve bir örgütün mutlaka çevresiyle işçilik, hammadde veya teçhizat alımı için ilişki içerisine gireceğini belirtmektedir. Bu bağlamda kaynak bağımlılığı yaklaşımı, dış kaynak kullanımı gibi örgütsel işbirliklerinin, kaynak kıtlığını ve belirsizliğini yönetmenin etkin bir yolu olduğunu belirtmektedir. Araştırmada, günümüzün hızla değişen çevre şartları ve acımasız bir hâl alan rekabet koşullarında son derece kritik bir olgu olarak karşımıza çıkan dış kaynak kullanımının, örgütlerin işlem maliyetleri ve kaynaklara olan bağımlılıkları üzerindeki etkisinin, Konya Organize Sanayi Bölgesi’ nde faaliyet gösteren işletmeler üzerinde ölçülmesi ve söz konusu kavramlar arasındaki ilişkilerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle kaynak bağımlılığı yaklaşımı, işlem maliyeti yaklaşımı ve dış kaynak kullanımına ilişkin kavramsal bir çerçeve ortaya konulmaya çalışılmış, daha sonra ise araştırmanın bulgularına ve sonuçlarına yer verilmiştir. Elde edilen veriler neticesinde yapılan analizlerde, dış kaynak kullanımının kaynak bağımlılığı ve işlem maliyetlerini azalttığı yönünde pozitif bir etkisinin olduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca işlem maliyeti ve kaynak bağımlılığı arasında da negatif yönlü anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

Outsourcing is handing over the whole or part of activities outside the core capabilities of organizations by an agreement to a service provider or supplier which is expert in the field. In other words, outsourcing reflects a choice about whether organizations will perform the activities within themselves or they will get them done by an in

Keywords