“DİL VE ANLATIM” DERS PROGRAMI İLE 2010 YILI YGS-TÜRKÇE SORULARI ÜZERİNE BİR DİLBİLİMSEL İÇERİK ÇÖZÜMLEMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : dilbilim eğitimbilim
Number of pages: 557-570
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Yükseköğretim, ortaöğretimden sonraki eğitim basamağını oluşturmaktadır. Ülkelerin farklı politikaları, kültürleri vb. eğitim sistemlerini de etkilemiş ve doğal olarak farklı yükseköğretim yapılanışları, farklı yükseköğretim giriş koşulları ortaya çıkmıştır. Bu çalışmanın giriş bölümünde, bazı yükseköğretim giriş koşulları belirtilmiştir. Genel olarak, yükseköğretim programları herkese açıktır. Fakat yükseköğretime programlarına geçişin iki yolu vardır, bunlardan ilki bir ortaöğretim (ikinci düzey, lise eğitimi vb.) programını başarılı bir şekilde bitirmek; ikincisi ise merkezi bir kurumdan kontrol edilen sınav gibi belirli bazı sınırlamaları başarı ile geçmektir. Türkiye’deki durum ise ikincisine benzer bir durumdadır ve sınavlar merkezden bir kurum (ÖSYM) tarafından yapılmaktadır. Sınav sorularının içeriklerini ise, Milli Eğitim Bakanlığı’nın belirlediği programlar ve kazanımlar oluşturmaktadır. Bu çalışmada öncelikle Milli Eğitim Bakanlığı Dil ve Anlatım (9, 10, 11, 12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen kazanımlar ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan YGS-2010 yılı Türkçe (Sözel - I. Bölüm) soruları tarama yöntemiyle elde edilerek veritabanı olarak kullanılmıştır. Veritabanı temel alınarak, uzman görüşleriyle elde edilen kavram listeleri dilbilimsel veriler ışığında betimlenmiştir. Kazanımlar içerisinde toplam 109 kavram belirlenmiştir. Sorular içerisinde ise toplam 16 dilbilimsel kavram belirlenmiştir. Sorulara ilişkin kavram listesinde en baskın kavram “çıkarımlama” kavramıdır. Milli Eğitim Bakanlığı Dil ve Anlatım (9, 10, 11, 12. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen kazanımlara ait kavram listesi ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından hazırlanan YGS-2010 yılı Türkçe (Sözel - I. Bölüm) soruları kavram listesi arasında uyuşumsuzluklar gözlemlenmiştir.

Keywords

Abstract

Higher education is an education grade after the high school education. There are diffrenet conditions of entry of higher education and different reconstructions of higher education systems around the world because of different policies, cultures etc. of countries. In the introduction part of this study, some different countries of entry conditions of higher education systems are brought out. Generally, higher education programmes are open to all students around the world, but there are two conditions of entering higher education programmes; one of them is to accomplish a high school programme and then another one is to have success on some constrains like exams controlled by a central establisment. The situation of Turkey, in this case, is more similar to second one and the exams of entry of higher education is made by a central establisment (OSYM). The contents of the exams are composed from the attainments of the programme assessed by Ministry of Education. In this study, first of all, the attainmets specified in Ministry of Education’s Language and Speech Programme (9-12 grades) and YGS-2010 Turkish Questions prepared by OSYM was had by scanning model and used as database. On the basis of database, the concept lists provided from the experts are depicted in the light of linguistcs. From the attainments, 109 concepts have been provided. And from the questions, 16 concepts have been provided. In the concept list related to the questions, the most apparent concept is “inference”. As result, the mismatches are observed between the concept list related to attainments of Language and Speech Programme (9-12 grades) and the concept list related to YGS-2010 Turkish Questions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics