ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİ OKURYAZARLIK ÖZYETERLİKLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Number of pages: 719-737
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık öz-yeterliklerinin bazı değişkenler açısından karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu nedenle araştırmanın modeli olarak ilişkisel tarama modeli tercih edilmiştir. Araştırmanın veri toplama aracı bilgi okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeğidir. Bu ölçek Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören 783 öğretmen adayına uygulanarak veri toplama yoluna gidilmiştir. Elde edilen bulgular bağımsız gruplar t testi ve tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırılmış, homojenlik şartının sağlanamadığı durumlarda ise Mann Whitney U ve Kruskal Wallis H testine başvurulmuştur. Araştırma kapsamında elde edilen bulgulardan biri öğrenim görülen sınıf ve bilimsel araştırma yöntemleri dersini almanın bilgi okuryazarlık öz-yeterliği üzerinde anlamlı fark yaratacak değişkenler olmadığıdır. Bunun yanında bilgi okuryazarlık öz-yeterliği ölçeğinin kütüphane okuryazarlığı öz yeterliği alt boyutunda bilgi edinmede en çok tercih edilen yol değişkenine göre anlamlı fark bulunmuştur. Ölçek maddelerine verilen yanıtlar bölüm değişkeni açısından karşılaştırıldığında ise ölçeğin bütün alt faktörlerinde ve ölçeğin genelinde anlamlı fark gözlenmiştir. Bilginin nitelik ve niceliğindeki artış, yaşam boyu öğrenme becerilerine sahip olmanın önemi bilgi okuryazarlığı gibi becerilerin geliştirilmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Buna karşın öğretmen yetiştiren kurumların bu beceriyi kazandırma anlamında yetersiz kaldığı düşünülmektedir. Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlık becerilerinin ne düzeyde olduğu hizmet öncesinde tespit edilmeli ve gözlenen aksaklıkların giderilmesine çalışılmalıdır. Bilgi okuryazarlık öz-yeterliğinin yaşam boyu öğrenme becerileri arasında yer aldığı konusunda bir farkındalık yaratılması gerekmektedir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed that teachers information literacy self-efficacy is compared to some variables. For this reason descriptive survey model is preferred in this study. Data collection tool of this study is information literacy self-efficacy scale. This scale is implemented on 783 prospective teachers from various departments of The Faculty of Education in Fırat University. In this way data collection is successfully completed. The findings of the independent groups were compared by t test and one way analysis of variance, but when homogeneity requirement cannot be maintained, it was applied Mann Whitney U and Kruskal Wallis H test. One of the findings in this study is that taking the information literacy course in research methods class and self-efficacy variables make no difference. Furthermore, in the library literacy self-efficacy sub-dimension of the information literacy self-efficacy scale, significant difference has been observed compared to the most preferred information getting variable. When Responses to the items of the scale compared in terms of the variable section it was observed significant difference in general of the scale and all the sub-factors of the scale. Increasing in the quantity and quality of information quality, the importance of having lifelong learning skills has revealed the need of developing such as information literacy skills. It has to be determined prospective teachers’ information literacy efficacy on which level before they work and it has to be tried to eliminate the observed defects. It needs to be created a difference among lifelong learning skills of information literacy self-efficacy.

Keywords