TÜRK MÜZİK KÜLTÜRÜNÜN GENEL MÜZİK EĞİTİMİNE YANSIMALARI

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Number of pages: 587-596
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Genel müzik eğitiminin, kültürün en önemli unsurlarından olan müziğimizin genç kuşaklara aktarılmasındaki rolü oldukça büyüktür. Bu çalışmada, Türk toplumunun sahip olduğu müzik kültürünün genel müzik eğitimindeki yansımaları araştırılmıştır. 2006 yılından itibaren kullanılan müzik dersi öğretmen kılavuz kitabı ile 2012 yılından itibaren kullanılacak olan müzik dersi öğretmen kılavuz kitabının kültürel mirasın genç kuşaklara aktarılması amacına yönelik içerdiği şarkıların tür ve nicelik bakımlarından analizinin yapılması bu araştırmanın temelini oluşturmaktadır. Bu bağlamda, ilköğretim 6, 7, ve 8. sınıf müzik dersi öğretmen kılavuz kitapları, içeriğindeki şarkıların türleri ve nicelikleri yönünden karşılaştırılarak incelenmiştir. Çalışmada betimsel tarama yöntemi kullanılmış ve verilerin elde edilmesi amacıyla doküman analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Genel Müzik Eğitiminde kullanılan şarkılar literatürde yer alan sınıflandırmalar göz önünde bulundurularak; Türk Halk Müziği türküleri, Türk Sanat Müziği şarkıları, Eğitim Müziği şarkıları ve Popüler Müzik şarkıları olmak üzere dört ana başlıkta incelenmiştir. Çalışma sonuçları Eğitim Müziği şarkıları ve Türk Halk Müziği türkülerine öğretmen kılavuz kitaplarında ağırlıklı olarak yer verilirken Türk Sanat Müziği ve Popüler Müzik şarkılarına yeterince yer verilmediğini göstermektedir. Yeni öğretmen kılavuz kitaptaki şarkı sayısının diğerine göre fazla olması olumlu bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. Ancak, Türk Halk Müziğine ait, Türkiye’nin her yöresinden en az bir örneğin kitapta yer alması müzik kültürümüzün genç nesile aktarılması ve müzikal çeşitliliğimizin ortaya konması açısından yararlı olacaktır.

Keywords

Abstract

General music education has a quite large role in transfer of our music which is the most important aspects of culture to the younger generation. In this study, reflections of Turkish music culture to the general music education has been explored. In this context, Music education teacher guide books of the primary school 6th, 7th and 8th class has been analized terms of class and amounts of the contained songs. In the study, teacher guide boks was analized theoretically by a documant anlysis. The songs are used in general music education have been considered under four mean headings that Turkish Folk Music, Turkish Art Music, Educational Music and Popular Music. The results of the study have showed that have been placed Educational Music and Turkish Folk Music songs predominantly in teacher guide book however, have not been placed Turkish Art Music and Popular music in teacher guide book adequately. The number of the songs in the new teacher guide book was more than the other book is considered as a positive result. To place a sample song from every district of Turkey, will be useful for the purpose of betraying our culturel multiplicity and handing on our music culture.

Keywords