LOGOTERAPI YÖNELİMLİ SAĞALTIM PROGRAMININ KEKEMELİK ÜZERINDEKİ ETKİSİ (VAKA ÇALIŞMASI)

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
Number of pages: 249-266
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada Logoterapi yönelimli sağaltım programının kekemelik üzerindeki etkisini test etmek amaçlanmıştır. Ayrıca Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programının kekeme bireylerin düşünce odağını değiştirmede, kekeme bireylerin takılma sayılarını düşürmede ve konuşmalarına eşlik eden davranışları ortadan kaldırmada ve etkili olup olmadığı incelenmiştir. Araştırma vaka çalışması kapsamında üç aşamada gerçekleştirilmiştir. Bu aşamalar; tanılama, psikolojik danışma ve değerlendirmedir. Birinci aşamada kekemelik sorunu yaşayan ve bu süreçte gönüllü olarak yardım almayı kabul eden bireyin düşünce, duygu, inanış, deneyim, davranış ve sorunu derinlemesine analiz edilmiştir. İkinci aşamada logoterapi yönelimli sağaltım programının konuşma bozukluklarından kekemelik üzerindeki etkisini test etmek için psikolojik danışma uygulaması gerçekleştirilmiştir. Üçüncü aşamada logoterapi yönelimli sağaltım programının konuşma bozukluklarından kekemelik üzerindeki etkisini test etmek için uygulanan sağaltım programının kalıcılığını sağlamak için değerlendirme çalışması yapılmıştır. Bu bağlamda hem bireye ait özellikler, hem de logoterapi yönelimli sağaltım programının etkililiği derinlemesine incelenmiştir. Çalışmada verilerin toplanması için davranışsal gözlemlere yer verilmiş, Gözlem ve Öykü Alma Formu, Kısa Semptom Envanteri, Kekemeliğe Eşlik Eden Motor Davranışları Belirleme Formu, Düşünce, Duygu, Davranış Belirleme Formu, Kekeleme Durumuna Yönelik Düşünce Belirleme Formu kullanılmıştır. Araştırma nitel araştırma kapsamında değerlendirildiği için hiçbir istatistiksel analize tabi tutulmadan ifade edilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular şu şekilde ifade edilebilir; 1. Logoterapi Yönelimli Psikoterapi Programı konuşma bozukluklarından kekemeliğin sağaltımında etkindir. 2. Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programı kekeme bireylerin düşünce odağını değiştirmede etkindir. 3. Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programı kekeme bireylerin konuşmalarına eşlik eden motor davranışlarının kaldırılmasında etkindir. 4. Logoterapi Yönelimli Sağaltım Programı kekeme bireylerin takılma sayılarını düşürmede etkindir.

Keywords

Abstract

In this study, it was aimed to test the effect of logotherapy oriented treatment program on stuttering. It was also studied if Logotherapy Oriented Treatment Program is effective on the dereflection of stutterers, reducing hesitations of them and eliminating the behaviors accompanying the speeches. The study was carried out on three stages within the context of case study. These stages were; identification, psychological counseling and evaluation. In the first stage the thought, emotion, belief, experience, behavior and problem of the stutterer who has accepted to receive help voluntarily was analyzed in great detail. In the second stage it was carried out psychological counseling application to test the effect of Logotherapy oriented treatment program on stuttering which is one of the speech disorders. In the third stage it had been done evaluation study to provide permanence of the program which was practiced to effect of Logotherapy on the treatment of stuttering which is one of the speech disorders. In this connection the characteristics of the in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics