ADAY DİN GÖREVLİLERİNİN BENLİK TASARIMLARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : DİN EĞİTİMİ
Number of pages: 71-91
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaygın din eğitimi görevi toplumu din konusunda bilgilendirmek ve din hizmetlerini yönetmek şeklinde özetlenebilir. Dini vecibeleri yerine getirmede rehberlik etmek ve toplumu iman, ibadet ve ahlak alanlarında bilgilendirmekle sorumlu olan din görevlileri ise yaygın din eğitiminin temel unsurlarıdır. Uzun bir tarihi geçmişe sahip olan din görevliliği, tarih içerisinde bazen etkin roller üstlenmiş, bazen de sadece cami hizmetleriyle sınırlı kalmıştır. Fakat bu kurumun toplumun özellikle de yetişkin bireylerin din eğitimlerinde önemli etkileri olduğu aşikârdır. Yetişkin din eğitimi faaliyetlerinin en başta gelen aktörlerinden olan din görevlilerinin bu faaliyetlerin verimliliği ve etkinliği açısından bir takım niteliklere sahip olması gerekmektedir. Bu araştırmada, bazı değişkenler açısından aday din görevlilerinin benlik tasarımı düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, Diyanet İşleri Başkanlığı Kastamonu Eğitim Merkezinde hizmet içi eğitim kursu alan 72 aday din görevlisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada, “Benlik Tasarımı Envanteri” ve araştırmacı tarafından geliştirilen “Kişisel bilgi Formu” kullanılmıştır. Verilerin analizinde “tek yönlü varyans analizi”, bağımsız örneklemler t-testi” ve “SPSS 16.0 Paket Programı’ndan yararlanılmıştır. Araştırma sonunda şu sonuçlara ulaşılmıştır: (1) Aday din görevlileri orta düzey bir benlik tasarımına sahiptirler. (2) Aday din görevlilerinin benlik tasarımı düzeyi ile öğrenim seviyesi ve doğum yeri arasında anlamlı bir ilişkinin var olduğu belirlenmiştir. (3) Buna karşın, aday din görevlilerinin benlik tasarımı düzeyi, yaş ve hafızlık durumu arasında anlamlı bir ilişkinin olmadığı tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

The mission of The Presidency of Religious Affairs in common religious education may be summarized as raising the awareness of the public about the religion and managing the religious ministries. Religious staff -responsible to lead discharging of the religious duties and to raise the awareness of the public about the faith, worship and morality subjects- are the primary element of common religious education. Having very old origin, the institution of religious staff sometimes got active roles, sometimes limited services to a mosque in historical periods. However, the institution has been known to be one of the most important factors, especially in adult religious education activities, for adult in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics