TÜRKÇENİN YABANCI DİL OLARAK ÖĞRETİMİNDE GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETİM ELEMANLARININ GÖREVE HAZIR BULUNUŞLUK DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi
Number of pages: 309-326
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, yabancılara Türkçe öğretiminde görevlendirilecek eğitimcilerin görevlerine hazır bulunuşluk durumlarını belirlemektir. Araştırma, Erciyes Üniversitesinde görev yapan ve Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimine Yönelik Eğitimcilerin Eğitimi Kursuna katılan 15 öğretim elemanı ile bunlara kurs vermek amacıyla başka bir üniversiteden gelen bir öğretim elemanından oluşan 16 kişilik çalışma evreni/grubu üzerinden yürütülmüştür. Nitel araştırma yaklaşımında yürütülmüş olan bu araştırmada görüşme ve doküman inceleme yöntemleri kullanılmıştır. Verilerin elde edilmesinde temel veri toplama aracı olarak dört sorudan oluşan görüşme formu hazırlanmış; kurs hocasının kursiyerlere etkinlik sonrası uyguladığı iki sorudan oluşan değerlendirme amaçlı çalışma yaprakları da incelenecek doküman olarak toplanmıştır. Öğretim elemanlarına ait kişisel bilgilerin analizinde tanımlayıcı istatistiksel yöntem; değerlendirme amaçlı çalışma yapraklarından oluşan dokümanlar ile görüşme sorularıyla elde edilen verilerin analizinde ise, nitel veri analizi yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerden ulaşılan sonuçlara göre, çalışma grubundaki öğretim elemanlarının tamamına yakınının daha önce bu alana yönelik bir eğitim almadıkları ve deneyimlerinin olmadığı görülmüştür. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde görevlendirilecek öğretim elemanları, bu görevin geleneksel anlayışın dışına çıkarak çağdaş yöntem ve tekniklerle yürütebilmesi için bu tür göreve hazırlayıcı eğitim etkinliklerinin periyodik olarak düzenlenmesinin gereğine işaret etmişlerdir.

Keywords

Abstract

Aim of this study, is to determine of the status readiness of to the duties of academic staff who teach Turkish as a foreign language. Research, were carried out the working group of 16 people consisting of 15 lecturers who served on Erciyes University. These teachers participating in the course for teaching Turkish as a foreign language. This study was with conducted interviews and document analysis methods in qualitative research approach. Interview form which basic data collection consisting of four questions was prepared for obtain data. The working papers were collected for evaluation purpose as an examination document from trainees. Descriptive statistical methods were used in the analysis of personal information of faculty members. In the analysis of documents, content analysis method was used in qualitative research methods. According to the results, almost all of the study group, did not receive an education and was not experience in this area before. Academic staff who teach Turkish as a foreign language pointed to the need periodic arrangement of preparatory training activities including modern methods.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics