ZİHİNSEL ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN EĞİTMEDE KULLANILAN AKTİF ÖĞRENME AKTİVİTELERİNE İLİŞKİN ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLERİNİN DÜŞÜNCELERİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Eğitimde Program Geliştirme
Number of pages: 1195-1216
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Özel Eğitim içerisinde yer alan zihinsel yetersizliğe sahip öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda aktif öğrenme uygulamalarına ilişkin öğretmenlerin düşüncelerini belirlemektir. Bu genel amaç çerçevesinde özel eğitim öğretmenlerinin aktif öğrenme ve uygulamaları hakkında bilgileri, kapsamında tercih ettikleri etkinlikler ve aktif öğrenme uygulamaları sırasında yaşadıkları sorunların neler olduğu araştırılmıştır. Çalışma grubu, Amasya ili Osman Yıldırım İş Okulu'nda görev yapan sekiz özel eğitim öğretmeninden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Öğretmenlerle yapılan görüşmeler sırasında öğretmenlerin verdikleri cevaplar ses kayıt cihazı ile kaydedilmiş ve her bir öğretmene ilişkin bir kod ile raporlaştırılmıştır. Görüşmelerin analiz edilmek üzere dökümleri yapılırken görüşme sırasındaki her konuşma duyulduğu şekliyle, hiçbir düzeltme yapılmadan ve araştırmacı-katılımcı sırasıyla yapılmıştır. Görüşmelerden elde edilen veriler betimsel analiz yöntemi ile çözümlenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, öğretmenlerin çoğunluğunun aktif öğrenme kavramını ilk defa duyduğu, yeterli bilgiye sahip olmadıkları ortaya çıkmıştır. Öğretmenler aktif öğrenmeyi, öğrencinin derste aktif olduğu eğitim şekli olarak açıklamışlardır. Öğretmenler, öğrencilerinin özel eğitim öğrencisi olduğunu, derslerin çoğunlukla bireysel eğitime dayalı yürüttüklerini bundan dolayı da derslere öğrencilerin aktif katılımlarını sağladıklarını belirtmişlerdir. Öğrencilerin derse aktif katılmalarının, öğrencileri mutlu ettiği, onlar açısından faydalı olduğu ancak öğretmenlerin yeterince bilgi sahibi olmamalarının ve okulun fiziksel açıdan yetersiz olmasının uygulamadaki en büyük sorunları olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study was to determine teachers’ opinion about active learning activities in special education schools which educate students who have mentally disabled. Within this general framework, the special education teachers’ knowledge about active learning concept and personal preferences to apply active learning activities in classroom and, the problems that they faced were investigated. The study group consisted of eight special education teachers who worked at Osman Yildirim Work School in Amasya, Turkey. The semi-structured interviews were used to collect data. Teacher’ responds were recorded by tape recorder during the interviews and were reported by giving a kod number for each teachers. When the interview results were analyzed and reported all conversation was reported without correcting all sentences that the teachers spoke during the interviews. Descriptive tecniques were used to analyze the interview data. According to results of this study revealed that most of the special education teachers heard about active learning concept first time and they had little knowledge about it. Some of teachers explained the active learning concept just as students’ active attandence during the course activities. Besides, teachers stated that they had to teach their courses in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics