ÖĞRENCİLERİN BİYOLOJİ LABORATUVARI SINIF ÇEVRESİNE İLİŞKİN ALGILARININ VE LABORATUVAR DERSİNE YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Biyoloji Eğitimi, Fen Eğitimi
Number of pages: 267-291
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ortaöğretim öğrencilerinin biyoloji laboratuvarı sınıf çevresine ilişkin algılarının ve laboratuar dersine yönelik görüşlerini değerlendirmektir. Çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya toplam 65 ortaöğretim son sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışmada Biyoloji Laboratuarı Sınıf Çevresi Ölçeği ve görüş belirtme formu kullanılmıştır. Bu kapsamda hem nicel hem de nitel veriler toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde bağımsız gruplar için t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Pearson korelasyon katsayısı ve farkın kaynağını belirlemek için ise LSD testi kullanılmıştır. Ayrıca nitel veriler içerik analiziyle değerlendirilmiştir. Ölçeğin geneli için Cronbach Alfa güvenirlik katsayısı 0.82 olarak belirlenmiştir. Çalışma verilerinin çözümlenmesinde SPSS 20.0 ve NVivo 9 programından yararlanılmıştır. Çalışma sonunda öğrencilerin biyoloji labaratuvarı sınıf çevresine ilişkin algıları ölçeğin genelinde orta düzeyde belirlenirken, boyutlarında ise orta ve ortanın üstünde olduğu belirlenmiştir. Diğer taraftan öğrencilerinin biyoloji laboratuvarı sınıf çevresine ilişkin algılarının cinsiyetlerine göre anlamlı bir farklılık göstermediği belirlenirken, erkek öğrencilerin algıların daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Ancak, biyoloji laboratuvarı sınıf çevresine ilişkin algılarının genel akademik başarılarına göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenirken, bu farklılığın ise ölçeğin geneli ve bütünleşme alt boyutunda anlamlı bir faklılık gösterdiği belirlenmiştir. Bu farklılığın ise düşük akademik başarıya sahip öğrencilerle yüksek akademik başarıya sahip öğrenciler arasında olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca öğrencilerinin biyoloji laboratuar dersine yönelik görüşlerinin; laboratuvarın fiziki imkânları, dersin işlenişi, laboratuvarda uyulması gereken kurallar, teorik-pratik bilgi ilişkisi ve deneyler ile ilgili görüşler olmak üzere toplam beş ana temadan oluştuğu belirlenmiştir. Bu kapsamda en fazla laboratuvarın fiziki imkânları temasında deney araç gereçlerinin sağlanması yönünde görüş belirtilmiştir. Araştırma sonunda nicel ve nitel verilerin birbirini desteklediği belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

In this study, it is aimed to evaluate the perceptions and opinions of high school students with respect to class environment of biology laboratory and laboratory class. In this study, the scanning model was used. A total of 65 high school students participated in this study. In this study, Classroom Environment Scale of Biology Laboratory and opinion expressing form were used. In this context, both quantitative and qualitative data were collected. During evaluation of data, t-test, one-way variance analysis (ANOVA) and Pearson correlation coefficient were used for independent groups and the LSD test was used to determine the source of the difference. Besides, qualitative data were evaluated with the content analysis. For the total of the scale, the Cronbach alpha reliability coefficient was determined as to be 0.82. During analysis of the study data, SPSS 20.0 and NVivo 9 programs were used. At the end of the study, the perceptions of students with respect to class environment of biology laboratory were determined as to be in medium level of the total of the scale and the same was determined as to be in medium and above medium level in the dimensions. From one hand, the students’ perceptions regarding the class environment of biology laboratory was determined as having not significant differences according to their sex, on the other hand the perceptions of male students were determined as to be higher. However, their perceptions regarding the class environment of biology laboratory were determined as having a significant difference according to general academic successes. But, this difference was determined as showing a significant difference for the total of the scale and in the lower dimension of the integration. It has been determined that this difference was between students with the low and high academic achievements. Besides, it has been determined that the opinions of students about biology lab class were consisted of five main topics like physical possibilities of the laboratory, teaching the lesson, rules to be followed in the laboratory, the relation between theoretical and practical knowledge and opinions with respect to experiments. In this context, most of the opinions were indicated with respect to ensuring the experimental tools and devices on the topic of physical possibilities of the lab. At the end of the study, it has been determined that quantitative and qualitative data were supporting to each other.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics