MİZAH TARZLARI, YARATICILIK VE YAŞAM DOYUMU: ORTA ÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR İNCELEME

Author:

Number of pages: 739-767
Year-Number: 2013-6 Issue 6

Abstract

Orta öğretim öğrencilerinin mizah tarzları ve yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyum düzeyleri üzerindeki yordayıcı rolünün incelenmesi bu araştırmanın temel amacıdır. Ayrıca öğrencilerin mizah tarzları, yaratıcılık düzeylerinin yaşam doyum düzeyleri okul türü, algılanan gelir durumu ve annenin çalışma durumu gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmiştir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde yapılan bir çalışma olup, 201 kız ve 189 erkek öğrenciden oluşan çalışma gurubu ile yürütülmüştür. Araştırma verilerini toplamak için; Mizah Tarzları Ölçeği, Yaratıcılık Ölçeği, yaşam doyum düzeylerini tespit etmek için Çok Boyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği ve ayrıca araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma soruları cevaplamak için Pearson korelasyon tek yönlü varyans analizi ve regresyon analizleri uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda standardize edilmiş regresyon katsayıları incelendiğinde (ß) öğrencilerin yaşam doyum düzeylerini yordayan değişkenler önem sırasına göre birinci sırada katılımcı mizah olduğu (ß=.17) ve bu değişkenin yaşam doyum düzeyinin en önemli yordayıcısı olduğu anlaşılmaktadır. İkinci sırada kendini yıkıcı mizah tarzı (ß=-.15), üçüncü sırada saldırgan mizah tarzı (ß=-.12), dördüncü sırada kendini geliştirici mizah tarzı (ß=.12), beşinci ve son sırada ise yaratıcılığın yer aldığı bulgularlarına ulaşılmıştır (ß=-.11). Regresyon analizi sonucuna göre öğrencilerin mizah tarzları ( katılımcı, kendini geliştirici, saldırgan ve kendini yıkıcı) ve yaratıcılık düzeyleri birlikte ele alındığında yaşam doyum düzeyi ile arasında .34 düzeyinde anlamlı ilişkiler olduğu anlaşılmaktadır (R=.34, P

Keywords

Abstract

The main purpose of this study is to investigate the explanatory role of humor styles and creativity level of high school students on their life satisfaction level. Also it is investigated that there is a meaningful difference humor styles, creativity, academic achievement and life satisfaction of high school students according to their type of school, perceived income status and the mother's employment status. The research is a study done in the relational survey model, and has been carried out with 390 adolescent participants 201 female and 189 male students who are selected randomly among the 10th and 11th grade students, between 14-18 ages. In this study “Personal Demographic Information Sheet”, “Humor Styles Questionnaire”, “How creative are you?” and Multidimensional Students Life Satisfaction Scales were used to collect research data. In order to answer to research questions t-test, Pearson correlation, ANOVA and regression analyses were performed for data analysis. As a result of the analysis, it has been found that when the predictive power of the variables are taken into consideration, among the variables that make positive contribution to life satisfaction of students; participatory humor (ß =.17) comes first, self-defeating humor (ß = .15) comes second, aggressive humor style (ß=-.12), comes third, self enhancing humor style (ß=.12) comes fourth and creativity level’s comes (ß=-.11) last. According to the results of the regression analysis If the humor styles’ (participatory humor, self enhancing humor, aggressive humor and self-defeating) and creativity levels of students' taken together in terms of life satisfaction It is understood that there is a significant relationship between them (r=.34, P

Keywords