SEKİZİNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİ TEKNOLOJİ İLE ÇEVRE SORUNLARINI NASIL İLİŞKİLENDİRİYORLAR?

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Fen Eğitimi / Science Education
Number of pages: 133-149
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmanın amacı, sekizinci sınıf öğrencilerinin teknoloji ile çevre sorunlarını nasıl ilişkilendirdiklerini tespit etmektir. Araştırmada da nitel ve nicel araştırma tekniklerinin bir arada yer aldığı karma yöntem araştırması kullanılmıştır. Araştırmanın katılımcı grubunu 2010-2011 eğitim öğretim yılı ikinci döneminde öğrenim gören sekizinci sınıf öğrencileri (N=135) oluşturmaktadır. Katılımcılar Bolu il merkezindeki 4 okuldan gönüllülük esasına dayalı olarak seçilmişlerdir. Araştırmada veri toplamak amacıyla araştırmacılar tarafından hazırlanan “Teknoloji ve Çevre Sorunları” anketi kullanılmıştır. Anket katılımcılara öğrenim gördükleri sınıf içerisinde uygulanmıştır. Anketin uygulanması için katılımcılara herhangi bir süre kısıtlaması yapılmamıştır. Verilerin analizi araştırmacılar ve bir alan uzmanı tarafından yapılmıştır ve her bir soru kendi içerisinde analiz edilmiştir. Buna göre anketin 2. ve 3. sorularında yer alan evet ya da hayır cevabını içeren sorular için cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir ilişkinin olup olmadığına Ki-Kare testi ile bakılmıştır. Tüm sorularda yer alan katılımcıların görüşleri içinse içerik analizi yapılmıştır. Bulgulara bakıldığında katılımcıların bu konuda farklı görüşlere sahip olduğunu göstermektedir. Örneğin katılımcıların çoğu teknolojinin çevre sorununa neden olduğunu düşünürken yine bu sorunların teknoloji ile çözülebileceğini düşünenlerin sayısı da az değildir. Aynı zamanda teknoloji ile çevre sorunları arasındaki ilişki üzerine cinsiyet değişkeninin etkisi incelenmiştir. Ki-Kare bulguları cinsiyetler arasında herhangibir ilişkinin olmadığını göstermektedir. Tüm bu sonuçlara dayanarak çevre ve teknolojinin iç içe olduğunu, çevre ve teknoloji ilişkisinin entegre bir şekilde öğretilmesinin daha iyi bir öğrenme çıktısı sağlayabileceğini söylemek mümkündür.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to find out how Grade 8 school students associate technology with environmental problems. Mixed methods research including both qualitative and quantitative studies has been used in the present research. 135 Grade 8 students constituted the sample. Participants were selected from four primary schools located in Bolu. They voluntarily joined the research.The questionnaire titled ‘Technology and Environment Problems’ was prepared by the researchers. The questionnaires have been administered to the participants in normal course conditions. Analysis of the data has been done by researchers and an expert. Second and thirth questions, which are yes-no items, in the questionnaire have been analyzed by Ki-Kare Test. In addition, content analysis has been used in the analyses of open-ended items. Findings show that participants have different views on this issue. For instance, most of the participants considered that technology was the reason of the environment problems. There were also certain participants who thought that these problems could be solved by technology. We also tried to determine possible impact of the gender on the considerations about the relationships between technology and environmental problems. Ki-Kare results showed that there is no any significant relation between genders. Given the present results, we can say that the environment and technology are intertwined in the school students’ minds so a meaningful integration of these dimensions based on students’ preconceptions and reasoning modes may provide better learning outcomes in the cases of technology and environmental education.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics