NARSİSİZMİN DİNDARLIK EĞİLİMLERİYLE İLİŞKİSİ: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 6
Number of pages: 625-649
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın konusu narsisizmin dindarlık eğilimleriyle ilişkisidir. Dindarlık eğilimine göre narsisizm düzeyinde farklılaşma olup olmadığı temel problemimizi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Gümüşhane Üniversitesinde Sağlık Yüksek Okulu, İletişim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden tesadüfi yöntemle belirlenen örneklem grubunun narsisizm düzeyleri ortaya konulmuş ve dindarlık eğilimiyle ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmada, Frekans, T Test ve Tek Yönlü Anova testleri kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bağımsız değişkenlerden öznel dindarlık algısı, ibadet yapma durumu ve öznel dini bilgi düzeyi açısından narsisizm seviyesine göre farklılaşma tespit edilirken katılımcıların yaşantısında ahlaki davranışı dikkate alma açısından farklılaşma ortaya çıkmamıştır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, narsisizm ve dindarlık ilişkisine teorik bir yaklaşım sağlamak amacıyla; narsisizm kavramına, kavramın tarihçesine ve narsisizmle ilgili yapılan çalışmalara, narsisizmin oluşumuna, narsisistik kişilik bozukluğuna, narsisizm tüketim kültürü ilişkisine ve son olarak da narsisizm dindarlık ilişkisine değinilmiştir. Uygulama bölümü olarak düşünülen ikinci bölümde de çalışmanın problem ve alt problemlerine, hipotezlerine, evren ve örneklemine, sınırlılıklara, araştırmada kullanılan ölçekle ilgili bilgilere, araştırma bulgularının çözümlenmesine, tartışılmasına ve araştırmanın sonuç ve önerilerine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The subject of this study is the relation between narcissism and religiousness tendency. Our main problem is whether there is any difference in narcissism level in relation to the religiousness tendency. In this context, the randomly chosen subjects from students of several faculties in Gümüşhane University such as Health High School, Faculty of Communication, Faculty of Divinity and Faculty of Engineering have been conducted a survey; the sample group’ religiousness tendency and their narcissism levels have been determined and then relationship between their narcissism levels and religiousness tendency have been established. In the examination, Frequency, T Test and One Way Anova tests have been used and SPSS 16.0 statistics package has been used for surveying the original data and finding out the calculated values. According to survey the conclusions, as regards narcissism levels while a differentiation has been determined in independent variables regarding subjective religiousness perception, worship status and level of subjective religious knowledge, a differentiation has not been observed regarding taking into consideration moral behavior in life of participants. The study consists of two main parts. In the first section, to provide a theoretical approach in relation to narcissism and religiousness; the concept of narcissism, trace of the concept, sutudies related to narcissism, development of narcissism, narcissistic personality disorder, relation to narcissism and culture of concumption, and finally relation to narcissism and religiousness themes have been mentioned. In the two section that supposed application have been give placed to problem and subproblems of the study, hypothesis, population and sample, limitedness, datas about scale of in used the study, analysis of research findings, negotiation, research results and recommendations.

Keywords