NARSİSİZMİN DİNDARLIK EĞİLİMLERİYLE İLİŞKİSİ: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 6
Language : null
Konu : Din Psikolojisi / İlahiyat
Number of pages: 625-649
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın konusu narsisizmin dindarlık eğilimleriyle ilişkisidir. Dindarlık eğilimine göre narsisizm düzeyinde farklılaşma olup olmadığı temel problemimizi oluşturmaktadır. Bu bağlamda, Gümüşhane Üniversitesinde Sağlık Yüksek Okulu, İletişim Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi öğrencilerinden tesadüfi yöntemle belirlenen örneklem grubunun narsisizm düzeyleri ortaya konulmuş ve dindarlık eğilimiyle ilişkisi araştırılmıştır. Araştırmada, Frekans, T Test ve Tek Yönlü Anova testleri kullanılmış olup, verilerin değerlendirilmesinde ve hesaplanmış değerlerin bulunmasında SPSS 16.0 istatistik paket programı kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre bağımsız değişkenlerden öznel dindarlık algısı, ibadet yapma durumu ve öznel dini bilgi düzeyi açısından narsisizm seviyesine göre farklılaşma tespit edilirken katılımcıların yaşantısında ahlaki davranışı dikkate alma açısından farklılaşma ortaya çıkmamıştır. Çalışma iki ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, narsisizm ve dindarlık ilişkisine teorik bir yaklaşım sağlamak amacıyla; narsisizm kavramına, kavramın tarihçesine ve narsisizmle ilgili yapılan çalışmalara, narsisizmin oluşumuna, narsisistik kişilik bozukluğuna, narsisizm tüketim kültürü ilişkisine ve son olarak da narsisizm dindarlık ilişkisine değinilmiştir. Uygulama bölümü olarak düşünülen ikinci bölümde de çalışmanın problem ve alt problemlerine, hipotezlerine, evren ve örneklemine, sınırlılıklara, araştırmada kullanılan ölçekle ilgili bilgilere, araştırma bulgularının çözümlenmesine, tartışılmasına ve araştırmanın sonuç ve önerilerine yer verilmiştir.

Keywords

Abstract

The subject of this study is the relation between narcissism and religiousness tendency. Our main problem is whether there is any difference in narcissism level in relation to the religiousness tendency. In this context, the randomly chosen subjects from students of several faculties in Gümüşhane University such as Health High School, Faculty of Communication, Faculty of Divinity and Faculty of Engineering have been conducted a survey; the sample group’ religiousness tendency and their narcissism levels have been determined and then relationship between their narcissism levels and religiousness tendency have been established. In the examination, Frequency, T Test and One Way Anova tests have been used and SPSS 16.0 statistics package has been used for surveying the original data and finding out the calculated values. According to survey the conclusions, as regards narcissism levels while a differentiation has been determined in independent variables regarding subjective religiousness perception, worship status and level of subjective religious knowledge, a differentiation has not been observed regarding taking into consideration moral behavior in life of participants. The study consists of two main parts. In the first section, to provide a theoretical approach in relation to narcissism and religiousness; the concept of narcissism, trace of the concept, sutudies related to narcissism, development of narcissism, narcissistic personality disorder, relation to narcissism and culture of concumption, and finally relation to narcissism and religiousness themes have been mentioned. In the two section that supposed application have been give placed to problem and subproblems of the study, hypothesis, population and sample, limitedness, datas about scale of in used the study, analysis of research findings, negotiation, research results and recommendations.

Keywords


 • AMERİCAN PSYCHİATRİC ASSOCİATİON, (1994), Diagnostic And Statistical Manual Of Mental Disorders, Washington DC.

 • ANLI, İ.; BAHADIR, G., (2007), ‚Kendilik Psikolojisine Göre Narsisistik ve Sınır Kişilik Bozukluğu‛, İstanbul Üniversitesi Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 27/1, ss.1-12.

 • BAHADIR, A., (2002), İnsanın Anlam Arayışı ve Din, Logoterapik Bir Araştırma, İstanbul: İnsan Yayınları.

 • BARİMAN, N., (1961), Yunan Mitolojisi, İstanbul: Türkiye Ticaret Postası Matbaası.

 • BAUDRİLLARD, J., (2004), Tüketim Toplumu, (Çev. H. Deliceçaylı, F. Keskin), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • BAUMAN, Z., (2010), Etiğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var mı?, (Çev. F. Çoban-İ. Katırcı), Ankara: De Ki Yayınları.

 • BAYHAN, V., (2011), ‚Tüketim Toplumunda Bireyin Ontolojik Mottosu‛: ‚Tüketiyorum Öyleyse Varım‛, Sosyoloji Konferansları Dergisi, Sayı:43.

 • BAYRAKTAR, M., (1987), İslam İbadet Fenomenolojisi, Ankara: Akçağ Yayınları.

 • BUDAK, S., (2005), Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

 • ERHAT, N., (1972), Mitoloji Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitapevi.

 • FEATHERSTONE, M., (1996): Postmodernizm ve Tüketim Kültürü, (Çev. Mehmet Küçük), İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

 • FREUD, S., (2002), Metapsikoloji, (Çev. E. Kapkın, A. T. Kapkın), İstanbul: Payel Yayınları.

 • FREUD, S., (2007). Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası, (Çev. B. Büyükkal, ve S. M. Tura), İstanbul: Metis Yayınları.

 • FREUD, S., (2002), Totem ve Tabu, (Çev. S. Sel), İstanbul: Sosyal Yayınları.

 • FROMM, E., (1982), Sevginin ve Şiddetin Kaynağı, (Çev. Y. Salman, ve N. İçren,) İstanbul: Payel Yayınevi.

 • FROMM, E., (1999). Özgürlükten Kaçış. (Çev. S. Budak,) Ankara: Öteki Yayınları.

 • GİDDENS, A.,(2010), Modernite ve Bireysel Kimlik, Geç Modern Çağda Benlik ve Toplum, (Çev. Ü. Tatlıcan), İstanbul: Say Yayınları.

 • HALLİGAN, F.R., (1997), ‚Narcissism, Spiritual Pride,and Original Sin‛, Journal of Religion and Health, Vol. 36, No. 4, Winter.

 • HAMEDOĞLU, M. A., (2009), Örgütsel Narsisizm Düzeyine İlişkin Yönetici ve Öğretmen Algıları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, Ankara.

 • HAYTA, A., (2002), "İbadetler ve Ruh Sağlığı", H. Hökelekli (Edt.), Gençlik, Din Ve Değerler Psikolojisi içinde, Ankara: Ankara Okulu Yayınları.

 • JENNİNGS, P.,(2007), ‚East Of Ego: The Intersection Of Narcissistic Personality And Buddhist Practice‛, Journal Of Religion And Health, Vol: 46, No: 1, March.

 • KAKAR, S., (1983), The İnner World A Psychoanalytic Study of Childhood and Society in İndia, Oxford İndia Paperbacks.

 • KAYILIK, H., (2003), ‚Allport'a Göre Dini Yaşayışa Gelişimsel Bir Açılım‛, Dini Araştırmalar, Ocak-Nisan, Cilt: 5, Sayı: 15, ss. 121-138.

 • KERNBERG, O. F., (2012), Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisizm,(Çev. M. Atakay),

 • KERNBERG, O. F., (2005). ‚Dini Tecrübe Üzerine Psikana1itik Perspektifler‛, (Çev. A. U. Mehmedoğlu), Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi XLVI, Sayı I, ss. 175-199.

 • KIZILTAN, H.,(2000), Narcissistic Personality Inventory (NPI) Ölçeğinin Türkçe Formu Dil Eşdeğerliliği, Güvenilirlik ve Geçerlilik Çalışmaları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 • KIZILTAN, H., (2006), Narsisizm ve Psikopatolojisi, http://www.psikomitoloji.com/ attachments/article/79/narsisizm.makalesi.pdf (22/04/2013).

 • KOHUT, H., (2004), Kendiliğin Çözümlenmesi. (Çev. C. Atbaşoğlu, B. Büyükkal, ve C. İşcan) İstanbul: Metis Yayınları.

 • KÖROĞLU, C. Z., (2012), Tüketim Kültürü ve Din, Gümüşhane Üniversitesi Yayınları.

 • LASCH, C., (2006), Narsisizm Kültürü, (Çev. S. Öztürk, ve H. Yolsal), İstanbul: Bilim ve Sanat Yayınları.

 • MASTERSON, J. F., (2006). Narsisistik ve Borderline Kişilik Bozuklukları, (Çev. B. Açıl,) İstanbul: Litera Yayıncılık.

 • NECATİ, M. O., (1998), Kur'an ve Psikoloji, (Çev., H. Aydın), Ankara: Fecr Yayınları.

 • OZAN, E., ve Diğ., (2008), ‚Narsisitik Kişilik Bozukluğu: Gelişim Süreçleri ve Yaşamı‛, Psikiyatride Derlemeler, Olgular ve Varsayımlar (RCHP) 2 (1-2), ss. 25-37.

 • ÖZBOLAT, A., (2012), ‚Postmodern Perspektifte Tüketimin Toplumsal Anlamına Sosyolojik Bir Yaklaşım‛, Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17/1 , ss. 117129.

 • SENNETT, R., (2010), Kamusal İnsanın Çöküşü, (Çev. S. Durak, A. Yılmaz), İstanbul:

 • TİMUROĞLU, K.; İŞCAN Ö. F., (2008), ‚İşyerinde Narsisizm ve İş Tatmini İlişkisi‛, İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:22, Sayı:2.

 • TİMUROĞLU, M. K., (2005), İşyerinde Narsisizm ve İş Tatmini İlişkisi: Bir Uygulama, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.

 • TORLAK, Ö., (2000), Tüketim- Bireysel Eylemin Toplumsal Dönüşümü, İstanbul: İnkılâb

 • WATSON, P.J., ve Diğ., (1984), ‚Religious Orientation, Humanistic Values, And Narcissism‛, Review Of Religious Research, Vol: 25, No: 3, March.

 • WULFF, D., (1997), Psychology of Religion Classic and Contemporary, New York: John Wiley & Sons, Inc.

 • YAPICI, A.,(2007), Ruh Sağlığı ve Din: Psiko-sosyal Uyum ve Dindarlık, Adana: Karahan

                                                                                                    
 • Article Statistics