MİLLET VE MİLLİYYET (FELSEFÎ BİR ÇÖZÜMLEME)
NATİON AND NATİONALİTY (A PHİLOSOPHİCAL ANALYSİS)

Author : Fazıl KARAHAN
Number of pages : 597-615

Abstract

Millet ve milliyyet kavramlarının özellikle 18. yüzyıldan günümüze kadar toplumsal, siyasî, askerî ve ekonomik vb. hemen her alanda giderek daha öne çıktıkları görülür. Millet ve milliyyet kavramaları, ülkü, mekân, ata, meslek, çıkar, devlet, dil, töre, kültür ve ümmet ortaklığı temeline dayanırlar. Fizyolojik, psikolojik, sosyolojik, dinî, siyasi ve ekonomik bir zeminde gerçekleşirler. Bir süreç içinde ortaya çıkarlar. Esasen bu bahsedilen temel ortak noktalarda olabildiğince birleşerek yetkinleşmeyi hedefleyen ideolojik bir karaktere sahiptirler. Yetkin millet temel ortak noktalarda olabildiğince birleşme ideolojisiyle diğer milletlerden ayrılır. Fakat ideoloji, millet kavramının özünde bulunan içeriğinden, özü gereği ideolojik olmasından farklı olarak, millet kavramının içindeki bir veya birkaç ortak noktaya dayandırmaya yöneldiğinde millet içinde farklı ideolojiler ve millet içinde farklı milletler oluşmasına yol açar. Ayrıca ortak noktalarda birleşme her zeminde aynı derecede ve aynı şekilde gerçekleşmediği için millet ve milliyyet kavramlarını doğal olarak ideolojilerden bağımsız işlemek zordur. Böyle olduğu için de her ideoloji kendi bakışıyla kavramların içeriğini doldurmuştur. Özellikle siyasi ideolojilerin millet ve milliyyet kavramlarının içeriklerini bir veya birkaç ortak noktaya dayandırarak tek yanlı doldurmaları ve buna paralel milliyetçilikler geliştirme çabaları hakikatten sapmalara ve birçok alanda sorunlara, çatışmalara ve dağılmalara yol açmaktadır. Oysa bu kavramları, ideolojileri paranteze alan fenomenolojik, yani salt bilimsel bir yaklaşımla ele almak pek denenmiş bir şey değildir. Bu makalenin amacı böyle bir yöntemle bu kavramlara eğilerek felsefî bir çözümleme yapmaktır. Bu çözümleme temel alınarak, toplulukların hangi yönüyle nasıl ve ne kadar millet ve milliyyet vasfına sahip oldukları ideolojilerden bağımsız olarak denetlenebilir. Ayrıca bir millet yetkin millet olma yolunda ilerlerken küçük toplulukların bu yoldan sapmaya yönelik kalkışmaları da daha sağlam değerlendirilebilir.

Keywords

Ortak nokta, ülkü, mekân, ata, devlet, dil, töre ve kültür, ümmet

Read: 687

Download: 206