İLKÖĞRETİM DERS KİTAPLARINDA KADIN FİGÜRÜ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : EĞİTİM BİLİMLERİ
Number of pages: 617-631
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Özet Bu çalışmada, İlköğretim ders kitaplarında yer alan resimlerde kadın figürlerinin yer alma sayısı ve biçimi inceleme konusu yapılmıştır. Bu çerçevede, ders kitaplarında yer alan resimlerde kadın-erkek figürlerine ne oranda yer verildiği, konuların içeriğine göre resimlerlerdeki kadın-erkek figürlerinin durumunun dolayısıyla ders kitaplarında kadının nasıl bir konumda ve rolde yer aldığının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Elde edilecek bulguların, incelenen mevcut ders kitaplarının güncellenmesinde ve yeni yazılacak ders kitaplarının istenilen özelliklerde hazırlanmasına katkı sağlaması açılarından önemli olduğu düşünülmektedir. Araştırma, Milli Eğitim Bakanlığının 2008-2009 eğitim-öğretim yılında Niğde İli İlköğretim okullarında okutulan İlköğretim birinci kademe ders kitapları ile sınırlandırılmıştır. Araştırma kapsamına 22 ders kitabı alınmıştır. Çalışmada; 1- İlköğretimin I. Kademesinde okutulan ders kitaplarında yer alan resimlerde kadın-erkek figürleri ne oranda yer almaktadır? 2- İlköğretimin I. Kademesinde okutulan ders kitaplarında yer alan kadın figürleri konu içerikleriyle tutarlı mı? 3- İlköğretimin I. Kademesinde okutulan ders kitaplarında konu içerikleriyle ilgili resimlerde cinsiyet ayrımcılığı yapılmış mıdır? Sorularına cevap aranmıştır İlköğretimde okutulan ders kitapları içinde 1. sınıf hayat bilgisi, 2. sınıf matematik ve 5. sınıf fen ve teknoloji ders kitapları dışındaki bütün kitaplarda erkek figürlerinin oranının kadın figürlerine oranla fazla olduğu dikkati çekmektedir. Kitaplarda yer alan görsel öğelerde cinsiyet ayrımcılığı gözlenmektedir. Mesleklerde kadın-erkek figürlerinin kullanımında ayrımcılığa gidildiği söylenebilir. Ders kitaplarında yer alan kadın figürlerinin konu içerikleriyle tutarlı olup olmamasına fazla dikkat edilmediği gözlemlenmektedir. Görsel figürlerin daha çok rastgele seçildiği izlenimi ortaya çıkmaktadır. Sporla ilgili konularda ayrımcılık daha fazla dikkati çekmektedir.

Keywords

Abstract

Within this work, the number of women figure in primary school (1-5) course books has been the investigation’s matter. In this frame, to determine in which rate the women and men figures take part in the pictures of course books, the position of women-men figure in picture according to contents of subject, consequently how position and role the women figure takes part in course books have been aimed. Achieved findings are thought to be important in respect of being updated of the examined course books and attributing to being prepared in wanted specialities of the course books to be written. Investigation has been limited to the primary school course books thought in Primary Schools in Nigde through 2008-2009 Education year of Ministry of Education. Twenty-two course books have been taken in the extend of investigation. It has been pointed out that the rate of men figure is more than the rate of women figure among all the course books expect from first grade Science, second grade math and fifth grade Science and Technology Course Books. Sexuality discrimination has been observed in the visual items though Course Books. It can be said that there is a discrimination in women and men figures on occupations. It has been seen that consistency of women figures in course books with context of theme has not been minded much. The impression that visual figures are generally selected randomly appeared. Discriminations about the themes of sport take attention mostly.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics