KUR’ÂN-I KERİM’DE GENÇLERİN SOSYAL GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Tefsir
Number of pages: 489-512
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın medeni fıtratı, aile ortamında güzel geliştirildiği takdirde medeniyeti kurma yetkinliği kazanmaktadır. Bu yüzden ailenin sağlam temeller üzerinde kurulması ve fertlerinin hak ve ödevlerinin bilincinde olması gerekmektedir. Kur’ân-ı Kerim bu gerçeği; ailenin teşkilini sağlam temellere dayandırmak ve fertlerinin hak ve ödevlerini nazari ve pratik misallerle genişçe açıklamak suretinde vermektedir. Bilhassa kıssalar içerisine yerleştirilen olumlu davranış modelleri, nesillerin nasıl sosyalleştirileceğine dair önemli bilgileri haiz bulunmaktadır. Kur’ân-ı Kerim’in en dar topluluk olan aile ve en geniş haliyle toplum için ön gördüğü sosyalleştirme ilkesi; hakkın her şeyden üstün tutulması ve inanç birliğine dayalı kardeşlik bilinci kazandırmaktır. Böylece hakka dayalı metin aile örgüsü genişleyerek sağlam cemiyet oluşturmaya uzanacak ve nihayetinde bütün insanlık, halifeliğinin gereği olan huzurlu dünyayı kuracaktır. Kur’an ebeveyn ve toplumun yetişkinlerine; bunun başlangıç noktasının nesillerini aileden başlayarak yakın ve uzak çevresiyle hak bilinci ve tevhit inancı etrafında sosyal bağlar kurmaya alıştırmaları olduğunu telkin etmektedir. Mali ve bedeni ibadetlerin ve bilhassa bunların cemaatle eda edilenlerinin, sosyal çevre oluşturmakta ve fertleri birbiriyle kaynaştırarak olgunlaştırmakta önemli role sahip olduğunu bildirmektedir. Bütün bu Kur’âni teklifler, yeni kuşaklara sırf telkin yoluyla değil, fakat aynı zamanda ahlaki değerleri haiz sosyal rol modeller eşliğinde verilmesi şeklindedir. Kur’an yetişkinlerin, güzel ahlakı yaşayarak hayata aktarmalarının, gençlerin güzel bir sosyal çevre oluşturmalarına zemin hazırlayacağını, gençler üzerinden ve hayatın her kesitinden misallerle göstermiştir.

Keywords

Abstract

Civilized nature of human being is gaining competence in building civilization when developed nicely in a family environment. Therefore, it is necessary to build the family on a solid foundation and the members should be aware of the rights and duties. The Holy Quran revals this fact by establishing the bases of the family upon solid foundations and announcing widely the rights and obligations of members with theoretical and practical examples. In particular, positive behaviour models placed in the parables are conferred of important information about how to soialize the generations. The socialization principle which is taken by the Holy Quran for the family which is the narrowest element of the community and for the community as a whole, brings the awarenes of fraternity based on the unity of faith and that the rights should be kept above all else. Thus, rights-based strong family plot will expand to create a solid community and, ultimately, the whole humanity will establish the peaceful world which is a basic requirement of the caliphate. Quran suggests for the parents and adults of the community that the starting point is to accommodate the generations, from the family to near and far surroundings, to establish social bonds around the awarenes of the rights and belief in monotheism. It informs that financial and body worships, especially the ones performed in congregation, have an important role in constructing social milieu and to maure the members through fusing them together. All of these Qur'anic quotations are not just in the form of bringing suggestions to the new generations but offering social role models with moral values. Quran has demonstrated, with examples from every section of life, that if adults transfers good morals in to the life through good examples, this will pave the way for the young people to create a good social environment.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics