ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE AKRAN BASKISININ İNTERNET BAĞIMLILIĞINA OLAN ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 8
Number of pages: 511-526
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın genel amacı orta öğrenim öğrencilerinin akran baskısının internet bağımlılık düzeyini yordama gücünü incelemektir. Genel amaç doğrultusunda araştırmanın alt amaçları, internet bağımlılık düzeyinin cinsiyet , interneti kullanma süresi arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Araştırmanın yöntemi, ilişkisel tarama modelinde, betimsel bir araştırmadır (Karasar, 2004). Çalışma grubu İstanbul Tuzla İlçesinde bulunan 2 ortaöğretim kurumunda lise 11 ve lise12. Sınıflara devam eden 105 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmada akran baskısı (Kıran 2002) ve internet bağımlılığı ölçeği (Young, 1996) kullanılmaktadır. Genel amaç doğrultusunda akran baskısı değişkenin internet bağımlılık puanlarını ne kadar yordadığını bulmak için basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Alt amaçlar doğrultusunda internet bağımlılık düzeyinin cinsiyet , interneti kullanma süresi arasındaki ilişkiyi analiz etmek için t-testi ve Kruskal Wallis H testi ve MannWhitney U Testi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre akran baskısının internet bağımlılık puanlarının %32.5’ini açıkladığını göstermektedir. Bu bulgu doğrultusunda akran baskısı, internet bağımlılığını düşük düzeyde yordamaktadır. İnternet bağımlılık düzeyleri cinsiyete göre bir farklılık göstermemektedir..Bununla beraber İnterneti kullanma sürelerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Bu bulgular doğrultusunda, 5-8 saat internette kalanların internet bağımlılık düzeylerinin de yüksek olduğu bulunmuştur.

Keywords

Abstract

The main objective of the study is to examine whether or not peer pressure among secondary school students predicts the level of Internet addiction. sub-objectives of the study, the Internet addiction to investigate the relationship between the time spent on the internet and sex. The study group consists of 105 students in 11th and 12th grade at 2 secondary schools located in the Istanbul Tuzla District. 45 of these students are girls (49.19%) and 60 are boys (50.81%). Peer pressure (Kıran 2002) and Internet addiction measurements (Young, 1996) were used in this study. A simple linear regression analysis was used to find out how much the peer pressure variable predicts Internet addiction points. Kruskal Wallis H Test And MannWhitney U Test was used to analyze the internet addiction, the relationship between sex and the duration of the internet.According to the findings of the study, peer pressure accounts for 32.5% of Internet addiction. In line with these findings peer pressure predicts Internet addiction at a low level and in a positive direction. internet addiction, does not according to the gender difference. İnternet addiction vary according to the time spent on the internet

Keywords