SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ DEĞERLERE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 5
Language : null
Konu : Sosyal Bilgiler
Number of pages: 527-556
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu araştırmada Sosyal Bilgiler öğretmeni adaylarının ilköğretim sosyal bilgiler programında yer alan (6. ve 7.sınıf) değerlere ilişkin görüşlerinin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Araş¬tırma, 2010–2011 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde, Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümü son sınıfında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayından, araştırmaya gönüllü olarak katılan 70 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri açık uçlu sorulardan oluşan yapılandırılmış görüşme ile elde edilerek içerik analizi yapılmıştır. Bu bağlamda “değer nedir?” sorusu ile başlayıp programda doğrudan kazandırılması öngörülen 11 değer verilerek öğretmen adaylarının bu değerlere yükledikleri anlamları, niçin öğretilmesi ve öğretirken hangi yöntemlerin kullanılması gerektiği ile bu değerlerin öğretiminde etkili olan faktörleri önem derecesine göre yazmaları istenmiştir. Elde edilen bulgular çerçevesinde öğretmen adayları değer kavramına ve bazı değerlere programda atfedilen tanımlara benzer ifadeleri kullanmışlardır. Ancak çalışkanlık, sorumluluk ve duyarlılık değerlerini programdaki tanımdan farklı olarak yapmışlardır. Öğretmen adaylarına göre, değerler eğitiminde etkili olan faktörlerin başında aile, öğretmen ve okul gelmekte olup bunun yanı sıra çevresel ve toplumsal yapı, medya, arkadaş çevresi, model kişiler, din, inanç ve kültür ile devletin siyasi yapısı da yer almaktadır. Ancak burada öğretmen adayları değerler eğitiminde etkili olan faktörlerden çocuğun gelişim düzeyinden hiç bahsetmemişlerdir.Değerlerin kazandırılması sırasında başta drama, örnek olay ve araştırma ödevleri verilmesi olmak üzere görsel materyallerin(resim, video gibi) kullanılması, ders verici öykü ve hikâyelerden faydalanılması, gezi, gözlem ve inceleme yaptırılması, tartışma, proje çalışmaları, iş birlikli öğrenme gibi yollara başvurulabileceğini ifade etmişlerdir. Sonuç olarak öğretmen adaylarının programda var olan değerlerin tam olarak ne anlama geldiklerini bildikleri ve değer eğitiminde kullanılan yaklaşımlar hakkında yeterince bilgi sahibi oldukları söylenemez.

Keywords

Abstract

In this study was aimed to determine that social studies preservice teacher in elementary social studies curriculum (6th and 7th classes) the opinions of the values. Research , 2010-2011 academic year in the spring, executed participating in a voluntary survey conducted with 70 teachers rather than Ahi Evran University Faculty of Education Social Studies Education department 125 preservice teachers in the last year of studying. Research a qualitative study consisting of a structured interview form which consisted an open-ended questions. Content-analysis was applied in analyzing the data.The purpose of this study is to determine Social Studies preservice teachers’ opinions about on values and value education in the social studies curriculums.Social Studies preservice teacher identified by this general purpose, the following questions were asked;What is value? and 6th and 7th classs direct gains of the social studies curriculum (fairness, peace, science, diligence, sensitivity, integrity, aesthetics, respect, responsibility, patriotism and philanthropy) separately for each of 11 values;What is it?, Why are taught?, Seek ways in which the value in teaching?, What are the factors that are effective in bringing the value?.According to results of study teacher candidates have emphasized that; The concept of value is

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics