TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA DEĞER EĞİTİMİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : TÜRKÇE EĞİTİMİ
Number of pages: 657-669
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Eğitim-öğretim faaliyetlerinde mihver ders olan Türkçe dersi, değer eğitimi için gerekli olan iletişim sürecini gerçekleştirme, Türkçe kitaplarında yer alan ve Türkçe öğretiminin bir aracı olan metinler bakımından değer eğitimi için gereği ve önemi yadsınamaz bir ders olma özelliği taşımaktadır. Öğretim programları doğrultusunda hazırlanan Türkçe ders kitaplarında değerlere yer verilme durumunu belirlemek, öğrencilere değerlerin kazandırılması için düzenlenecek etkinliklere yön vermek bakımından önemli görülmektedir. Bu çalışmada, 6-8. sınıf Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma parçalarının vurguladığı değerler incelenmektedir. Okulun bireyin toplumsallaşmasındaki rolü düşünüldüğünde, toplumsal değerlerin hem yerel hem de evrensel boyutlarının olduğu görülmektedir. Toplumsal yaşamın içinde sorunlara çözüm üreten, kentleşmenin getirdiği yabancılaşma ve ötekileştirme ile soyutlanmamış bir yaşam döngüsü ortak değerlerin içselleştirilmesi ile olanaklıdır. Bu ortak değerlerin oluşmasında okulun ve derslerin büyük bir önemi vardır. Derslerde kullanılan ders kitapları da değer eğitimde kullanılan en stratejik materyallerden biridir. Ders kitaplarının değer eğitimini olanaklı kılacak bir kurguya sahip olması gerekir. Bu bağlamda, Türkçe ders kitaplarının değer eğitimini kılavuzlayacak donanıma sahip olması beklenir. Bu çalışmada, Türkçe ders kitaplarında yer alan okuma parçalarının ortaokul öğrencilerinin bilişsel ve duyuşsal özelliklerine göre değer eğitimine katkı yapıp yapmadığı üzerinde durulmaktadır. Çalışma, ortaokullarda okutulan üç Türkçe ders kitabından seçkisiz örnekleme yoluyla belirlenmiş ikişer tema başlığı altındaki altı metnin analizi ile sınırlıdır.

Keywords

Abstract

Turkish course, pivot course in the education-training activities, includes the characteristics of achieving communicational process needed for value education, being undeniably required and significant course for value education in terms of the texts being tools for Turkish teaching and included in Turkish courses. To assign the place of value inclusion in Turkish course books prepared in terms of educational programs is significant to give direction to the activities that will be prepared for value acquisition of students. This work analyzes the moral values emphasised in the reading passages of the Turkish Language textbooks for the 6, 7 and 8th grades. When the role of school on the socialization of the in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics