KAMU HARCAMALARININ ENFLASYONİST ETKİSİNİN EKONOMETRİK ANALİZİ

Author:

Number of pages: 1-18
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

İktisat politikasının günümüze kadar en önemli sorunlarından biri olan enflasyon, iktisat yazınında her zaman dikkati çeken bir konu olmuştur. Ekonomik düzenin işleyişinde bir istikrarsızlık göstergesi olan enflasyon, üretim azalması, bütçe açıklarının artması, refah düzeyinin düşmesi, gelir dağılımının bozulması gibi gerek ekonomik gerekse sosyal pek çok olumsuz sonucu olabilen önemli bir problemdir. Enflasyonun parasal ve fiskal nedenleri arasında, refah devleti anlayışı çerçevesinde kamunun ekonomideki payının artmasına paralel olarak, bütçe açıkları ve kamu harcamaları öne çıkmaktadır. Modern anlamda kamu harcamaları, kamu otoritelerinin toplumsal ihtiyaçları karşılamak, sosyal ve ekonomik hayata müdahalelerde bulunmak üzere belirli kurallara göre yaptıkları harcamalardır. Bir ülkede bir taraftan söz konusu harcamalar yapılırken diğer taraftan enflasyonun, belli bir seviyede tutulması amacıyla bir takım hedeflemeler yapılmakta ve ona uygun politikalar uygulanmaktadır. Bu çalışmanın temel amacı, kamu harcamalarının enflasyona olan etkisini harcama çeşitleri açısından irdelemektir. Çalışmada, 2006:01-2012:12 dönemine ait aylık veriler kullanılarak, Johansen eşbütünleşme ve Granger nedensellik analizleri uygulanmıştır. Sonuç olarak, personel, transfer, mal-hizmet harcamaları ve faiz ödemelerinden enflasyona doğru kısa dönemde, tek yönlü Granger nedeni tespit edilmiştir. Buna karşılık, kamu sermaye harcamalarından enflasyona doğru nedensellik ilişkisi tespit edilememiştir. Uzun dönemde, TÜFE serisinin bağımlı değişken olduğu modelde kamu harcama türlerinin enflasyona olan nedenselliği istatistiki olarak anlamlı bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Inflation which is one of the most important issues of the economic policy up to present has always been a striking subject in economics literature. Inflation which is a instability indicator for the economical process, has several both economic and social problems like decreasing of production, increasing of budget deficit, low level of welfare, troubled income distribution etc. Budget deficit and government expenditures which are parallel to raising share of government as part of the concept of welfare state in economy stand out between monetary and fiscal reasons of inflation. Government expenditures in modern sense are expenditures that satisfy social needs, regulate the social and economic life according to some certain rules. On one hand those expenditures happen in a country, on the other hand there are some policies to fix the inflation in a certain level. The main aim of this study is explicating the effects of government expenditures on inflation in terms of types of expenditures. In this study, Johansen co-integration and Granger causality analysis are applied by using the monthly data, 2006:01-2012:12. As a result, determined that there is a short-run, unidirectional Granger causality from personnel, transfer, good and services expenditures and interest payments to inflation. Correspondingly, there is no granger causality from government capital expenditures to inflation. The causality with government expenditure and inflation is significant statistically in the model which in TÜFE series is dependent in long run.

Keywords