OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ALMIŞ ÇOCUKLARIN OKULA UYUM DÜZEYLERİNİN 5 ve 6 YAŞTA İNCELENMESİ: İKİ YILLIK BOYLAMSAL ÇALIŞMA

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Okul Öncesi Eğitimi
Number of pages: 417-434
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı, okul öncesi eğitime devam eden çocuklarının okula uyum düzeylerinin 5 yaşta ve 6 yaşta anlamlı düzeyde değişiklik gösterip göstermediğinin incelenmesidir. Araştırmanın örneklemini, 2010-2011 eğitim-öğretim yılında Denizli il merkezindeki özel anaokulu, Tavas ve Serinhisar ilçelerindeki 2 bağımsız anaokuluna devam etmiş, 5 ve 6 yaş grubundan 78 çocuk (39 kız, 39 erkek) ve 7 anaokulu öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada, 5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği kullanılmıştır. Veri toplama süreci aynı örneklem grubuna ölçeklerin bir yıl ara ile iki kere uygulanmasıyla gerçekleşmiştir. Okul öncesi öğretmenleri “5-6 Yaş Çocukları İçin Okul Uyumu Öğretmen Değerlendirme Ölçeği’ni her çocuk için her uygulama döneminde bir defa doldurmuştur. Araştırmanın ilk verileri 2011’in mayıs ayında, ikinci veriler ise bir yıl sonra 2012’nin mayıs ayında toplanmıştır. Verilerin analizinde okul öncesi eğitime devam eden çocuklarının okula uyum düzeylerinin 5 ve 6 yaşta anlamlı düzeyde değişiklik gösterip göstermediğini incelemek için ilişkili örneklemler için tek faktörlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre okul öncesi eğitimi almış çocukların okula uyum düzeylerine bağlı değişkenler 5 ve 6 yaşta değişiklik göstermektedir. Okul öncesi eğitimi almış çocukların okula uyum düzeylerine bağlı değişkenlerden kendi kendini yönetme düzeyi, okulu sevme düzeyi, okuldan kaçınma düzeyi ve işbirlikli katılım düzeyi 5 ve 6 yaşta sabit kalmamış düşüşler ve artışlar göstermiştir. Okul öncesi eğitimi almış çocukların kendi kendini yönetme düzeyi, okulu sevme düzeyi, işbirlikli katılım düzeyleri 6 yaşta artış göstermekte iken olumlu okuldan kaçınma düzeyleri 6 yaşta düşüş göstermektedir. Bulgulara genel olarak bakıldığında, çocukların okul öncesi eğitimi alma sürelerinin ve yaş değişkenlerinin okula uyum düzeyleri üzerinde etkili olduğu söylenebilir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to examine whether the school adjustment levels of children receiving preschool education show a significant change at ages of 5 and 6 or not. The sample group of the study consisted of 5-6 year old 78 children (39 female, 39 male), who attended a private kindergarten in the city center of Denizli and 2 independent kindergartens in the districts of Tavas and Serinhisar in the academic year of 2010-2011, and 7 kindergarten teachers. Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5-6 Years of Children was used in the study. Data collection process was performed through applying the scales to the same sample group twice with an interval of one year. Kindergarten teachers filled out the “Teacher Rating Scale of School Adjustment for 5-6 Years of Children” for once for each child in each application period. While the first data of the study were collected in May of 2011, the second data were collected in May of 2012, which was exactly one year later. One way analysis of variance (ANOVA) was used for relevant samples in the data analysis in order to investigate whether school adjustment levels of children receiving preschool education showed a significant change at ages of 5 and 6 or not. According to the results of the study, the variables based on the school adjustment levels of children receiving preschool education changed at ages of 5 and 6. Among the variables based on school adjustment levels of children receiving preschool education, the level of self-directiveness, school liking level, school avoidance level and cooperative participation level did not remain constant at ages of 5 and 6, and showed both decreases and increases. While self-directiveness level, school liking level, and cooperative participation level of children receiving preschool education showed an increase at age of 6, their school avoidance level showed a decrease at age of 6. Considering the findings in general, it could be asserted that children's periods of receiving preschool education and their variables of age are effective on their school adjustment levels.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics