KEKEME ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN ÖĞRETMEN TUTUMLARI: BİR ÖLÇEK GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 401-416
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kekemelik tüm dünyada yaygın olarak görülen bir konuşma kusurudur. Kekemeliği etkileyen fiziksel, zihinsel ve psikolojik pek çok faktör vardır. Yapılan araştırmalarda kekemeliğin tedavisinde de psikolojik tedbirlerin yanında çevresel faktörlerin de etkisi olduğu görülmektedir. Öğrenciyi etkileyen en önemli unsurlardan biri de öğretmendir. Kekeme öğrenciyi de öğretmenin tutumu etkilemektedir. Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin kekeme öğrencilere ilişkin tutumlarını belirlemeyi amaçlayan geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Ölçme aracının geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Malatya ili merkez ilçedeki okullarda görev yapan 273 öğretmenden toplanan veriler üzerinden yapılmıştır. Ölçeğin geçerliğini test etmek üzere kapsam geçerliği ve yapı geçerliği çalışmaları yapılmış, madde-toplam korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Kapsam geçerliğini sağlamak amacıyla uzman ve öğretmenlerin görüşleri alınmış, yapı geçerliliğini test etmek üzere ise açımlayıcı faktör analizi (AFA) ve doğrulayıcı faktör analizi (DFA) teknikleri kullanılmıştır. Güvenirlik çalışmaları kapsamında ise, Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayıları ve test-tekrar test korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Yapılan AFA ve DFA çalışmaları sonucunda 14 maddeden oluşan ölçeğin, başarısızlık, farkındalık ve soyutlama olmak üzere üç alt boyuttan oluştuğu belirlenmiştir. Üç boyutlu ölçek toplam varyansın % 48.251’ini açıklamaktadır. Ölçeğin güvenirlik çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda iç tutarlık katsayıları ölçeğin başarısızlık boyutu için “.712”; farkındalık boyutu için “.784” ve soyutlama boyutu için “.753” olarak bulunmuştur.

Keywords

Abstract

Stammering is a speech defect commonly seen around the world. Stammering is affected by several factors including physiological, psychological and neurological causes. Research findings show that in addition to psychological measures environmental factors,are important in treatment of stammering. One of the factors affecting the student most is the teacher. Teachers’ attitude towards stammering affect the students, too. The aim of this research is to develop a valid and reliable scale to measure the attitudes of teachers toward stammering students. The validity and reliability studies of the scale was carried out on 273 teachers working in Malatya province. The content validity of the scale was tested through expert and teacher views. The construct validity of the scale was tested using exploratory (EFA) and confirmatory (CFA) factor analysis. Internal consistency coefficients and test-retest coefficients were estimated for the reliability studies. As a result of the EFA and CFA analyses, a scale with 14 items under academic failure, awareness and isolation subscales was developed. Teachers develop positive attitudes considering these sub dimensions. The three factor scale explains 48.251 % of the total variance. The reliability analysis of the scale revealed internal consistency coefficients of .712 for academic failure, .784 for awareness, and .753 for isolation subscales.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics