ANADOLU’DA MANEVİ HALK İNANÇLARI: DİŞLİ KASABASI ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 6
Language : null
Konu : Din Sosyolojisi
Number of pages: 769-804
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Geçmişi oldukça yakın bir tarihe dayanan Din Sosyolojisi’nde yapılan çalışmaların çoğu teorik içeriklidir. Ancak, günümüzde Din Sosyolojisinin tecrübî yönü üzerinde daha fazla durulmaktadır. Çünkü gerçeği araştırmayı kendisine konu edinen Din Sosyolojisi, standartlaşmış bir bilim dalı değildir. Gerçek, dinamiktir. Din de durağan değil, yaşanılan toplumun en aktif olgusudur. Bundan dolayı, bu çalışmada tecrübî metotlar kullanılarak bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Çalışma, İç Anadolu bölgesi ile Ege bölgesi arasında geçiş yollarında yer alan Afyon İlinin, Bolvadin ilçesine bağlı tipik bir Anadolu kasabası özelliği taşımakla birlikte, konumu açısından değişime oldukça açık olan Dişli Kasabası’ndaki manevi halk inançlarını Din Sosyolojisi açıdan tahlil etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma, temel olarak, teknolojik gelişmelerle birlikte hızla değişen ve farklılaşan dünya koşullarında bu gelişmelere paralel olarak manevî halk inançlarında meydana gelen değişikliklerin ortaya çıkarılması üzerinde durmaktadır. Çalışma, değişimin en küçük yerleşme birimlerinde bile etkisini gösterdiğini ortaya koymak üzere küçük bir yerleşim biriminde gerçekleştirilmiş olup, bununla birlikte manevî halk inançlarının insan yaşamında etkinliğini azalmakla birlikte hâlâ devam ettirdiğini vurgulamaya çalışmıştır. Teorik ve pratik boyutlara sahip olan bu çalışmada öncelikle, inceleme alanı olan Dişli Kasabası tanıtılmaya çalışılmış, Kasaba, sosyo-kültürel, ekonomik ve dini açılardan incelemeye tâbi tutulmuştur. İkinci olarak ise, Kasabadaki hayatın değişik safhalarındaki manevi halk inançları tespit edilerek, konuyla ilgili alandan elde edilen bulgular ve bu bulguların sosyolojik yorumuna değinilmiştir.

Keywords

Abstract

Most of the studies carried out in Religion Sociology, history of which based on a very close date ,have theoretical context. However, nowadays it has been emphasized more on the experiental aspect of Sociology of Religion. Because Sociology of Religion, subject of which is focusing on the research of the truth, is not a standardized science. The truth is dynamic. Also religion is not static, it is the most active phenomena of the living society. Thus, in this study, a field study has been carried out using experimental methods. The study aims to analyze the moral folk beliefs on the perspective of Sociology of Religion in Dişli town, depending on Bolvadin, district of Afyon located on the passageways between Central Anatolia Region and Aegean Region. The study, in the framework of rapidly changing and differing world conditions by the technological developments, mainly focuses on revealing changes occuring in the moral folk beliefs in parallel with these developments.The study has been carried out in a small accommodation unit to reveal pointing to the effect of the change even in the smallest settlements, however it tries to emphasize that moral folk beliefs are still able to continue their effectiveness in human life decreasingly. In this study having theoretical and practical dimensions, firstly, Dişli town which is the study area, has been tried to introduced , the town has been analyzed socio-cultural, economic and religious aspects. Second, moral folk beliefs in various stages of life in the town has been identified and findings which have been obtained from the field about the subject and interpretation of these findings have been mentioned.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics