HALKIN BELEDİYE HİZMETLERİNDEN MEMNUNİYET DÜZEYİNİN TUNCELİ BELEDİYESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 6
Number of pages: 831-862
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Belediyeler; kent niteliği taşıyan bir yerleşim yerinde yaşayanların ortak yerel gereksinmelerini karşılamakla görevli, kamu tüzel kişiliğine sahip ve karar organları halk tarafından seçimle oluşturulmuş yerel yönetim birimleridir. Bu nedenle verdikleri hizmetin niteliği halkın yerelde mutlu bir yaşam sürmesi yanında, demokratik değerlere sahip çıkma davranışlarını da etkileyecektir. Yapılan bu çalışmada, belediye yönetiminden ve verdiği genel hizmetlerinden halkın memnuniyeti ile bu hizmetlere verdiği önem Tunceli Belediyesi örneğinde belirlenmek istenmiştir. Bu amaçla, 2013 yılında Tunceli merkezde yedi mahalleden basit tesadüfî yöntemle belirlenen 538 bireye anket soru kâğıdı uygulanarak veriler toplanmıştır. Araştırma var olan durumu olduğu gibi tespite yönelik olduğundan betimsel (survey) nitelikte nicel bir araştırmadır. Verilerin analizi sonucu, halkın belediye yönetimine yönelik yargı ifadelerine ? = 2.74 ortalama ile; verdiği genel hizmetlerden memnuniyeti ise ? = 2.94 ortalama ile orta düzeyde katıldığı görülmüştür. Belediyenin verdiği genel hizmetlere verilen önemin düzeyi ? = 4.0590 ortalama ile oldukça yüksek çıkmıştır. Bunun yanında yurttaşın belediye hizmetlerinden memnuniyeti ve kendilerine sunulan hizmetlere verdiği önemin cinsiyet, yaş, eğitim, gelir düzeyi, ikamet süresi, genel çalışma durumu ve oturduğu mahalle değişkenlerine göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği de değerlendirilmiştir. Buna göre belediyeler verdikleri hizmet yanında, yönetsel yapılarının mevcut durumuna ilişkin sistematik olarak halkın görüşlerine başvurmaları önemli görülmüştür. Belediyeler, halktan aldıkları geri dönütlere göre yerelde halka/kente karşı görev ve sorumlulukları ile yetkilerinin gereğini yerine getirmeleri hizmetin niteliğini arttırma yanında, halkın demokratik bilinç düzeyini de yükseltecektir.

Keywords

Abstract

Municipalities are local administrative units that are responsible for providing commonly needed services to people dwelling in towns and are civil legal entities whose decision making bodies are elected by the public. Therefore, the quality of their services will have an influence on the public’s protecting democratic values in addition to maintaining a happy life for the locals. This study aims to investigate public satisfaction of municipal administration and common services and the significance they attach to these services in the case of Tunceli Municipality. For this reason, 538 in

Keywords