BERAT BEKÂRLAR CAMİİ DUVAR RESİMLERİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 1161-1184
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Berat, Arnavutluk’ta on beşinci yüzyıl sonlarından yirminci yüzyıl başlarına kadar süren Osmanlı hâkimiyeti sırasında, farklı ve çok sayıdaki eserin inşa edildiği önemli şehirlerden birisidir. Şehirde inşa edilmiş olan yapılar, mimari ve işlevsel özelliklerinin yanı sıra duvar resimleri ve süslemeleri ile öne çıkmaktadırlar. Şehir merkezinde bulunan Bekârlar Camii bu özellikleri taşıyan eserlerden sadece birisidir. XVIII. yüzyılın başlarında inşa edilmiş olan camii, duvarlarda görülen barok süslemeler ile aralarına yapılan duvar resimleri açısından ayrı bir öneme sahiptir. Caminin iç ve dış duvar yüzeylerine fresk tekniği ile yapılmış olan duvar resimleri, genellikle madalyonların, panoların, kuşakların ya da çerçevelerin içlerinde yer almaktadır. Duvar resimlerinde ele alınan konular, ağırlıklı olarak natürmort, manzara ve kent tasvirlerinden oluşmaktadır. Duvar resimleri, üslup ve teknik açıdan Arnavutluğa özgü yerel bir halk sanatı etkisi bırakırken, resimlerde ele alınan konular, temsil ve yaklaşım biçimi açısından Osmanlı dönemi özelliklerini yansıtmaktadır. Günümüzde farklı ülke toprakları içerisinde kalmasına rağmen Osmanlı döneminde yapılmış olan ve Türk sanatının önemli göstergeleri olan duvar resimlerinin tespit edilmesi ve incelemesi bu açıdan ayrı bir önem taşımaktadır. Bu makalede; Osmanlı hâkimiyeti sırasında, Balkan ülkelerinden Arnavutluk’taki Berat şehrinde inşa edilmiş olan yapılardan Bekârlar camii iç ve dış yüzeylerde bulunan duvar resimlerinin incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda tespit edilen duvar resimleri, bulundukları yere göre tasnif edilerek, içeriklerine göre betimlenecektir. Ayrıca, resimlerdeki üslup özellikleri ve dönemin etkileri irdelenerek, teknik ve düzenleme açısından analiz edilmeye çalışılacaktır. Buna bağlı olarak merkez-taşra etkileşiminin nasıl gerçekleştiği sorusuna cevap aranacaktır.

Keywords

Abstract

Berat, is one of the important cities in Albania where many important pieces of architecture were constructed during Ottoman rule starting from late 15th century until early 20th century. The structures built in the city are important with wall paintings and ornaments rather than their architectural and functional properties. Bekârlar Camii in the city center is only one of the pieces of architecture having such property. The mosque which was constructed in early XVIII. Century has a different importance in terms of the baroque ornaments on the walls and the wall paintings made between them. The wall paintings which were made on interior and exterior wall surfaces of the mosque by fresco technique generally lay within medallions, panels, springers and frames. The subjects of the wall paintings were generally still life, scenery and city portraits. While wall paintings have a public art effect special to Albany in terms of subject, style and technique, in terms of subjects, presentation and approach style they reflect the Ottoman era properties. Today, although it is within the borders of another country, it is very important in terms of detection and examination of wall paintings made during Ottoman era which are important indicators of the Turkish art. In this article, the aim is to examine the wall paintings on the surface of interior and exterior walls of Bekarlar mosque constructed in Berat city of Albania during Ottoman rule. The wall paintings detected in this scope, will be classified according to their locations and will be described according to their content. Besides the style properties and the effects of the era will be examined and analysis will be made in terms of technique and arrangement. Accordingly answer will be searched to the question how the central-rural interaction realized.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics