ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK ALGI VE TUTUMLARINA YÖNELİK TUTTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Author:

Number of pages: 1127-1138
Year-Number: 2013-6 Issue 7

Abstract

Bu çalışmanın amacı eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının demokratik algı ve tutumlarına ilişkin “kişisel”, “eğitsel” ve “mesleki” hazırlıklarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Denemelik olarak belirlenmiş olan ölçek kişisel boyut için 15, eğitsel boyut için 12 ve mesleki boyut için 15, toplamda 42 maddeden oluşmaktadır. Kişisel seviyedeki 15 madde; açık fikirli, özeleştiri yapan, işbirlikçi, hassas ve hoşgörülü olma, bireysel haklara saygı duyma, adalete ve eşitliğe inanma, değişme, ilerleme ve problem çözme stratejilerini geliştirme alanlarıyla ilişkilidir. Eğitsel seviyeyi belirlemek için hazırlanmış 12 madde; araştırma, analiz ve sentez yapabilme, farklı fikirdeki insanlarla çalışma, milliyetler, din, ırk ve cinsiyet, başkalarına saygılı olma ve kendini sınıfta ifade etme konularını içermektedir. Mesleki seviyeyi belirleyebilmek için hazırlanan 15 madde ise; meslektaşlarla işbirliği, öğrencilere adil ve açık olma, öğrencilerin haklarına saygı duyma, öğretim becerileri ve bilgisini sorgulama, öğretirken farklı teknikler, yöntemler ve aktiviteler kullanma, pozitif bir sınıf atmosferi, sınıf yönetimi meydana getirme ve öğrencilere dönüt verme gibi demokratik öğretim becerilerinden oluşmaktadır. Ölçek 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 233 öğretmen adayı üzerinde uygulanmıştır. Ölçekte Likert tipi beşli dereceleme kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Madde geçerliğini belirleyebilmek için madde test korelasyonları hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğine kanıt sağlamak amacıyla Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Sonuç olarak ortaya 36 maddeden oluşan ve 0,93 güvenirlik katsayısına sahip ölçek çıkmıştır

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to develop a scale for assessing teacher candidates’ ‘personal’, ‘educational’ and ‘professional’ readiness regarding their perceptions, attitudes and behavior about democracy. There were 42 declarative items in the survey; 15 for the personal, 12 for the educational and 15 for the professional dimension. Items about the personal level were related to areas such as being open-minded, self-critical, collaborative, sensitive and tolerant, respecting in

Keywords