ÖĞRETMEN ADAYLARININ DEMOKRATİK ALGI VE TUTUMLARINA YÖNELİK TUTTUM ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1127-1138
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı eğitim fakültelerinde öğrenim gören öğretmen adaylarının demokratik algı ve tutumlarına ilişkin “kişisel”, “eğitsel” ve “mesleki” hazırlıklarını belirlemeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Denemelik olarak belirlenmiş olan ölçek kişisel boyut için 15, eğitsel boyut için 12 ve mesleki boyut için 15, toplamda 42 maddeden oluşmaktadır. Kişisel seviyedeki 15 madde; açık fikirli, özeleştiri yapan, işbirlikçi, hassas ve hoşgörülü olma, bireysel haklara saygı duyma, adalete ve eşitliğe inanma, değişme, ilerleme ve problem çözme stratejilerini geliştirme alanlarıyla ilişkilidir. Eğitsel seviyeyi belirlemek için hazırlanmış 12 madde; araştırma, analiz ve sentez yapabilme, farklı fikirdeki insanlarla çalışma, milliyetler, din, ırk ve cinsiyet, başkalarına saygılı olma ve kendini sınıfta ifade etme konularını içermektedir. Mesleki seviyeyi belirleyebilmek için hazırlanan 15 madde ise; meslektaşlarla işbirliği, öğrencilere adil ve açık olma, öğrencilerin haklarına saygı duyma, öğretim becerileri ve bilgisini sorgulama, öğretirken farklı teknikler, yöntemler ve aktiviteler kullanma, pozitif bir sınıf atmosferi, sınıf yönetimi meydana getirme ve öğrencilere dönüt verme gibi demokratik öğretim becerilerinden oluşmaktadır. Ölçek 2012-2013 eğitim-öğretim yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan 233 öğretmen adayı üzerinde uygulanmıştır. Ölçekte Likert tipi beşli dereceleme kullanılmıştır. Ölçeğin geçerliğine ilişkin bilgi elde edebilmek için döndürülmüş temel bileşenler analizi kullanılmıştır. Madde geçerliğini belirleyebilmek için madde test korelasyonları hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenirliğine kanıt sağlamak amacıyla Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayıları hesaplanmıştır. Sonuç olarak ortaya 36 maddeden oluşan ve 0,93 güvenirlik katsayısına sahip ölçek çıkmıştır

Keywords

Abstract

The purpose of this study is to develop a scale for assessing teacher candidates’ ‘personal’, ‘educational’ and ‘professional’ readiness regarding their perceptions, attitudes and behavior about democracy. There were 42 declarative items in the survey; 15 for the personal, 12 for the educational and 15 for the professional dimension. Items about the personal level were related to areas such as being open-minded, self-critical, collaborative, sensitive and tolerant, respecting in

Keywords


 • BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2007). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

 • DOĞANAY, A. (1997). Türk Politik Kültürü ve Gençliğin Eğitimi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), s. 51-61.

 • EFRAT, A., & SCHIMMEL, D. (2003). Walking the democratic talk: Introduction to a special issue on collaborative rule making as preparation for democratic citizenship. American Secondary Education, 31(3), s. 3-15.

 • ERKUŞ, A. (2003). Psikometri Üzerine Yazılar. Ankara: Türk Psikologlar Derneği yayınları.

 • HEPBURN, M. A., & RATZ, M. A. (1983). Why we should be Concerned? National Council for the Social Studies Bulletin, 70, s. 1-4.

 • MARTIN, C. R., & NEWELL, R. J. (2004). Factor Structure of the Hospital Anxiety and Depression Scale in Individuals with Facial Disfigurement. Psychology Health and Medicine, 327-336.

 • MORGAN, C. T. (1991). Psikolojiye Giriş. (H. Arıcı, & O. Aydın, Çev.) Ankara: Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yayınları.

 • PAYKOÇ, F. (1995). TED İlköğretim Okullarında Sosyal Bilgiler Öğretimi ve Sorunları. F. Paykoç içinde, Sosyal Bilgiler Eğitiminde Çağdaş Eğilimler (s. 46-68). Ankara: TED Yayınları.

 • RAVITC, D. (1991). Democracy: What it is and how to teach it? Social Studies, 82(2), s. 50-55.

 • ROWLAND, S. (2003). Teaching for Democracy in higher Education. Teaching in Higher Education, 8(1), s. 89-101.

 • ŞİMŞEK, A. (2000). Sınıfta Demokrasi. Ankara: Eğitim Sen yayınları.

 • TABACHNICK, B. G., & FIDELL, L. S. (2001). Using Multivariate Statistics. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon.

 • ÜLGEN, G. (1996). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Lazer Ofset.

 • VALLANCE, E. (1983). Hiding the Hidden Curriculum: An Interpretation of Language of Justification in Nineteenth Century Educational Reform. Curriculum Theory(1), s. 5-21.

                                                                                                    
 • Article Statistics