ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN WORLD WİDE WEB (WWW) TUTUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ: DİCLE ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 1177-1193
Year-Number: 2013-6 Issue 6

Abstract

Günümüzde internet kullanımı her geçen gün artarak, insanlığın vaz geçilmez teknolojileri arasına girmektedir. Kablosuz internetin (wirelees) yaygınlaşmaya başlamasıyla bilgisayarlar, cep telefonu ve netbook gibi cihazlarda çok rahattıkla kullanılabilen internetin, bu araçların yaygınlaşmasına paralel olarak kullanımıda artmaktadır. Bilgi ve eğitim yuvaları olan üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin bilgisayar ve interneti kendi eğitimlerinde yardımcı ders materyali olarak kullanmaları eğitim kalitesini arttırdığı düşünülmektedir (Köse ve Ark., 2007, s:45: Bahar ve Ark., 2009). Eğitim ve öğretimde kullanılan bu tür yeniliklere rağmen akademisyenlerin kendi derslerinde, geleneksel yöntemleri kullanmaları öğrencilerin meslek yaşamlarında karşılaşacakları güncel bilgileri almalarını engellemektedir. Öğrencilerin internet konusundaki bilgi düzeyleri, bu konudaki eksikliklerinin giderilmesine yardımcı olabilir. Bu çalışma ile üniversitede öğrenim görmekte olan öğrencilerin, internete yönelik tutumlarının bağzı değişkenlere göre incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için araştırmada Liaw (2002) tarafından geliştirilen “Kişisel özellikler, Bilgisayar Deneyim, Bilgisayar Tutum Ölçeği ve Web Tutum Ölçeği” ‘inden oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Çalışmanın katılımcıları 2008-2010 eğitim-öğretim yılları arasında bahar, güz döneminde Dicle Üniversitesinde öğrenim gören öğrencilerdir. Hazırlanan anket formu, 1197 üniversite öğrencisine uygulanmıştır. Araştırma verilerinin analizinden, frekans, yüzde, aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, F testi ve Tukey HSD testi kullanılmıştır. Elde edilen veriler ışığında üniversitede eğitim gören öğrencilerin, öğrenim gördükleri fakülteye, öğrenim gördükleri sınıfa, bilgisayar kullanma süreleri ve bilgisayar kullanma tecrübelerine göre internet tutumları değişmektedir. Bunun yanında öğrencilerin internet tutumları, cinsiyet değişkeni açısından anlamlı bir fark içermemektedir (p>0,05).

Keywords

Abstract

Today, Internet use is gradually increasing and has become one of the indispensible technologies of humanity. With the spread of the wireless Internet, the Internet, which is easily accessible via such devices as computers, mobile phones and netbooks, is increasingly used parallel to the spread of these devices. University students’ use of the Internet and computer as a suplementary course material for their own education is believed to increase the quality of education. Despite such innovations in education, academicians’ use of traditional methods in their own courses prevents students from reaching the up-to-date information necessary for their future professional lives. Students’ levels of knowledge about the Internet could help overcome the related deficiencies. The purpose of the present study was to examine university students’ attitudes towards the Internet with respect to certain variables. For this purpose, in the study, a questionnaire form including “Personal Characteristics, Computer Experience, Computer Attitude Scale and Web Attitude Scale” was used. The participants of the study were students attending Dicle University in the Spring and Fall terms of the academic years of 2008-2010. The questionnaire form developed was applied to a total of 1197 students. For the analyses of the research data, frequency, percentage, mean scores, standard deviation, t test, F test and Tukey HSD test were applied. The findings obtained revealed that the university students’ attitudes towards the Internet differed depending on their faculty, their class-grades, the duration of their computer use and their experiences in computer use. In addition, the students’ Internet attitudes did not demonstrate any significant difference with respect to their gender (p>0,05).

Keywords