ÖĞRETMENLERİN İNTERNETE YÖNELİK TUTUMLARININ VE İNTERNET KULLANMA DURUMLARININ BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Number of pages: 1217-1231
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilim ve teknik alanlarında meydana gelen gelişme ve değişmeler bilgi hacminin sürekli olarak artmasına yol açmaktadır. Bu durum bilimsel bilginin transferi ve paylaşımında bilişim teknolojilerinden yararlanmayı zorunlu hale getirmiştir. Teknolojinin eğitim-öğretim ortamına sunduğu en önemli iki değer bilgisayar ve internettir. Bu iki yapı birlikte düşünüldüğünde okul ve sınıf gibi fiziksel ortam odaklı eğitime alternatif olabilecek pek çok yaklaşımı anlamlı kılmaktadır. Bu çalışmada, ilk ve ortaöğretim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin internete yönelik tutumları ile internet kullanma durumlarının bazı değişkenlere göre incelenmesi amaçlandı. Bu amaca ulaşmak için demografik özellikler, internet kullanma durumları ve internete yönelik tutum ölçeğinden oluşan bir veri toplama aracı kullanıldı. Veri toplama aracı olarak hazırlanan döküman Türkiye’nin Güneydoğusundaki Diyarbakır il merkezinde eğitim-öğretim faaliyeti yürüten okullarda görev yapan 252 (156 erkek, 96 bayan) öğretmene uygulandı. Elde edilen verilerin analizinden; internet kullanma konusunda deneyimli olan öğretmenler ile “deneyimim yok” diyen öğretmenlerin internete yönelik tutumları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark olmadığı görüldü (p>.05). Mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin, interneti daha fazla kullanmasına rağmen, internete yönelik tutumlarının kıdemli öğretmenlere göre daha düşük düzeyde olması derinlemesine araştırılması gereken bir konu olarak değerlendirildi. Bununla birlikte, öğretmenlerin çok az bir kesiminin internetin getirdiği kolaylıklardan (alış-veriş, bankacılık işlemleri vb.) yararlandıkları görüldü. Ayrıca, bu çalışmaya katılan öğretmenlerin %8,33’ünün interneti hiç kullanmadıkları belirlendi.

Keywords

Abstract

The present study aimed at examining elementary school teachers’ attitudes towards the Internet and their Internet use with respect to certain variables. For this purpose, a scale for determining the participants’ Internet attitudes, their Internet use and demographic information about them was used as a data collection tool in the study. The document developed as the data collection tool was applied to 252 teachers (156 of whom were male and 96 of whom were female) from schools in the central city of Diyarbakir in Southeast of Turkey. The analysis of the data obtained revealed no statistically significant difference between the Internet attitudes of the teachers experienced in Internet use and those of the teachers inexperienced in Internet use (p>.05). The fact that the teachers who were at the beginning of their teaching profession had lower levels of Internet attitudes than those of the experienced teachers the former used the Internet more was considered as an important issue to be investigated in detail. In addition, it was seen that only a few participating teachers benefited from the facilities provided by the Internet (shopping, banking transactions and so on). Also, it was revealed that of all the teachers, 8,33% of them did not ever use the Internet.

Keywords