EKONOMİK ENTEGRASYONUN KREDİ KANALI ÜZERİNE ETKİSİ: EURO BÖLGESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : İktisat Politikası, Para Politikası, Uluslararası İktisat
Number of pages: 1251-1264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ekonomik entegrasyon para politikasının reel ekonomi üzerindeki etkinliğini değiştirebilmektedir. Örneğin Avrupa Parasal Birliği, ekonomik entegrasyonun ileri bir aşamasıdır. Avrupa Parasal Birliğine üye ülkeler arasındaki farklı finansal mimari, politika uygulamalarının reel ekonomi üzerindeki etkilerini belirsizleştirmektedir. Diğer bir deyişle parasal birlik kuran ya da tam ekonomik entegrasyona giden ülke grupları için uluslarüstü tek bir merkez bankasının ortak politika kararlarındaki bir değişim, ulusal ekonomilerde istenen sonuçları ortaya çıkarmayabilir. Para politikası uygulamalarının ekonomi üzerindeki reel etkilerini açıklamaya çalışan parasal aktarım mekanizması, politika yapıcıların para politikası kararlarındaki değişimlerin genel fiyatlar seviyesi ve çıktıyı etkileme sürecini açıklamaya çalışmaktadır. Bu çalışmanın odak noktasını, parasal aktarım mekanizmasının kredi kanalı oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı Avrupa Parasal Birliği’ne üye 12 ülkenin parasal aktarım mekanizmasının banka kredi kanalının etkinliğini, 2003-2010 dönemi için yıllık verilerle analiz etmektir. Analize edilen ülkeler, Almanya, Avusturya, Belçika, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Lüksemburg, Portekiz ve Yunanistan’dır. Sonuç olarak politikası faiz oranlarının kredi hacmi üzerinde anlamlı bir etkisinin mevcut olmadığı görülmüştür. Dolayısıyla çalışma sonucunda banka kredi kanalının inceleme döneminde etkinliğini kaybettiği sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca birlik ülkelerinin krizle mücadelede genişletici politikalara başvurmaları dolayısıyla yaşanan krizin, kredi hacmi üzerinde artırıcı yönde bir etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Economic integration can changed the effectiveness of monetary policy on the real economy. For example European Monetary Union is an advanced stage of economic integration. The different financial architecture between European Monetary Union member countries undetermines the effects of policy implementation on the real economy. In the other words the changes in the common policy decisions of single supranational central bank for a group of countries that set up monetary union or full economic integration does not produce the desired results in national economies. Monetary transmission mechanism which is tried to explain the real effect of monetary policy changes on economy explains the effect process of the changes in monetary policy decisions of the policy makers in the general price level and output. This study focuses on the credit channel of monetary transmission mechanism. The aim of this study is to analyze the efficiency of bank credit channel of monetary transmission mechanism for 12 countries of European Monetary Union with the annual data for 2003-2010 periods. The analysis was conducted for Germany, Austria, Belgium, Finland, France, Netherlands, Ireland, Spain, Italy, Luxembourg, Portugal and Greece. As a result, it has been seen that policy interest rate has no significant effect on credit volume. As a result of the study it has been concluded that the bank credit channel has been lost it effectiveness in the review period. In addition, due to the crisis in the member countries the expansionary policies that was applied against crisis has an increasing effect on credit volume.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics