TÜRKİYE’DE TARİH ÖĞRETİMİ HAKKINDA YAYIMLANMIŞ MAKALELER: BİR BİBLİYOGRAFYA DENEMESİ (İLÂVE)

Author:

Number of pages: 113-135
Year-Number: 2013-6 Issue 6

Abstract

Eğitim ve öğretimde başarı, öğrenciyi belirlenen hedeflere ulaştırmak için takip edilen yöntem ve tekniklerle doğru orantılıdır. Eğitim alanında öğrencilere bilgi edindirme süreci ile ilgili çalışmalar her zaman değişme ve gelişme göstermektedir. İnsanların okuduğunu anlaması ve yorumlayabilmesi eğitim sürecinde her zaman istenilen ve tercih edilen bir süreçtir. Araştırma yöntemlerinde; yapılacak bir araştırma için konu seçiminden sonra en önemli adımlardan biri, literatür tarama olarak açıklanır. Araştırma yapanlar için, çalıştıkları konu üzerinde daha önce yapılmış olan araştırmaları tespit etmek ve kendi araştırmaları ile paralellik kurarak tartışmak kaçınılmaz bir zorunluluktur. Günümüzde önemi daha da artan bu tür çalışmaların bilimsel araştırmalarda zaman ve emek kaybını önlediği ve istatistiksel çalışmaları kolaylaştırdığı görülmektedir. Tarih bilinci, günümüz eğitim sistemlerinde tarih öğretimi yoluyla öğrencilere kazandırılmak istenen en önemli amaçlardan birisidir. Ancak, eğitim alanında öğrencilere bilgi edindirme süreci ile ilgili çalışmalar her zaman değişme ve gelişme göstermektedir. Tarih Öğretimi üzerinde çalışmak isteyen araştırmacıların başlıca ihtiyaçlarından birisi, çalışma konusunda oluşturulan bibliyografyadır. Bu bibliyografya denemesinde araştırmacılara katkı sağlamak düşüncesiyle Tarih öğretimi hakkında yapılan çalışmalar ele alınmıştır. Bu çalışma, “Türkiye’de Tarih Öğretimi Hakkında Yayımlanmış Makaleler: Bir Bibliyografya Denemesi” (Turkish Studies- International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Cilt 7/4, s. 843-863, Yaz 2012) adıyla birincisi yayımlanan çalışmaya ilâve niteliğindedir. Bu çalışmada, gözden kaçan çalışmaların yanında 2012 ve 2013 yıllarında yapılan çalışmalar da verilmiştir. Çalışmamız tarama modelinde olup doküman incelemesine dayalı olarak yapılmıştır. Bibliyografyada yer verilen makaleler yazarlarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmıştır.

Keywords

Abstract

There is a direct correlation between the acquisition of educational and instructional success and the applied methods and techniques in order to achieve this success. The studies with the process of informing the students in education area has always been changing and developing. People’s comprehending what they read and commenting on the subject are always intended and preferred processes in education area. It is exclaimed that literature review is one of the most important steps after the determination of topic for a research in research methods. It is an inevitable must that researchers determine the previous research on the topics they are studying and discuss in parallel with their own studies. Today, it is seen that these studies, of which importance increases, not only prevent the waste of time and work in scientific studies but also make statistical studies easier. Historical consciousness is one of the most important objectives attempted to be acquired through history teaching to students within contemporary education systems. However, the studies with the process of informing the students in education area has always been changing and developing. A bibliography is very important for the researchers who studies about the history teaching. In this bibliographic study, works on history teaching are dealt with the idea to contribute to the researchers. This study, appendix to “The Articles Published About History Teaching In Turkey: An Essay Of Bibliography” (Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 7/4, Fall, 2012, p. 843-863). In this study studies which were previously ignored as well as articles which were published in 2012 and 2013 can be presented. Our study a screening model been based on document review. Articles are arranged according to surname of writers in the bibliography.

Keywords