FİNANSAL TABLOLARA VE KARAR ALMAYA ETKİLERİ AÇISINDAN ÖNEMLİ MUHASEBE POLİTİKALARI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Muhasebe-Finansman
Number of pages: 151-173
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Birçok muhasebe kalemi ve finansal tablolar için farklı muhasebeleştirme yöntemleri, ilkeleri, esasları, kuralları ve uygulamaları vardır. Muhasebe politikaları gereği bunlardan bir tanesinin seçilip kullanılması zorunludur. Farklı muhasebe politikası seçimi karar alıcıların kararlarını ve finansal tablo ile ilgili bilgilerin kapsamını etkilemektedir. Özellikle gelir artırıcı veya azaltıcı muhasebe politikalarının kullanımı finansal tabloları ve karar almayı önemli düzeyde etkilemektedir. Bu nedenle işletme ile ilgili kişiler doğru karar verebilmeleri için muhasebe politikalarının içeriğini bilmelidirler. Bu çalışmanın amacı da önemli muhasebe politikaları ile ilgili betimleyici bilgiler vermektir. Bu kapsamda çalışmada işletmenin finansal tablolarını ve işletme ile ilişkili kişilerin kararlarını etkileyebilecek önemli muhasebe kalemlerinden olan stoklar, amortismanlar, koşullu borçlar, yabancı para işlemleri ve geliştirme giderleri ile ilgili farklı muhasebe politikaları değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

There are different accounting methods,principles, principals, rules and applications for many accounting items and financial statement. It is necessary to use by selecting one of them due to the accounting policies. Different accounting policy choice effects the decisions of decision makers and scope of informations related to financial statements. Especially using accounting policy that increasing or decreasing revenue significantly affects financial statements and making decisions. Related people about business should know the content of accounting policies for making right decision. Aims of this study is giving descriptive information about important accounting policies. Within this scope, different accounting policies related to significant accounting items about inventories, depreciation, foreign exchange transactions, contingent liability and development expenses that may affect financial statements of business and decisions of related people about business were evaulated in this study.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics