OKUMA BECERİLERİ SEÇMELİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author:

Number of pages: 247-275
Year-Number: 2013-6 Issue 7

Abstract

Okuma Becerileri dersi, okumanın hem eğitim-öğretim sürecindeki bütün ders ve faaliyetlerde hem de kültürel açıdan kendini geliştirmedeki rolü göz önünde bulundurularak ortaöğretim okullarının programına konulmuş seçmeli bir derstir. Söz konusu ders, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 5. sınıflarda seçmeli ders olarak yer almaktadır. Okuma Becerileri dersi diğer derslerin özellikle de Türkçe dersinin tamamlayıcısı olarak düşünülmüş olmakla birlikte dersin bağımsız bir öğretim programı vardır. Dersin programı ile her yönüyle okuma bilinci edinmiş ve okuma becerisinin önemini anlamış bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir. Bu çalışmanın amacı; Okuma Becerileri seçmeli dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Okuma Becerileri dersiyle öğretmenlerin ne yapmak istedikleri, planlarını nasıl hazırladıkları, e-okuma becerisinin programda yer almasını nasıl değerlendirdikleri, bu derste kitap olmaması konusundaki düşünceleri, metin ve etkinlik seçimleri, ölçme ve değerlendirme işlemleri; programın kazanımları, etkinlik örnekleri ve açıklamalarıyla bunu ne derece karşılayabildiği öğretmenlerin gözünden incelenmiştir. Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmaya Karaman il merkezinde görev yapan ve Okuma Becerileri dersine giren 15 öğretmen katılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz, içerik analizi ve frekans kullanılmıştır. Çalışmada genel olarak dersin öğretim programının daha detaylı olarak yeniden ele alınmasıgerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler, programın daha ayrıntılı olması, etkinlik örneklerinin eklenmesi, ders saatinin artırılması, kaynak kitapların hazırlanması durumunda Okuma Becerileri dersinin daha etkili olacağı doğrultusunda görüş beyan etmişlerdir.

Keywords

Abstract

Reading Skills course, in the process of reading the whole course of education and cultural activities, as well as taking into account the role of secondary schools in developing self-insured program is an elective course. These courses, from the academic year 2012-2013 5 classes as electives are included. Reading Skills course is intended as a complement to other courses, especially the Turkish course. But the course is an independent academic program. Course program, conscious of every aspect of the reading, and aims to educate in

Keywords