OKUMA BECERİLERİ SEÇMELİ DERSİNE YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 247-275
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Okuma Becerileri dersi, okumanın hem eğitim-öğretim sürecindeki bütün ders ve faaliyetlerde hem de kültürel açıdan kendini geliştirmedeki rolü göz önünde bulundurularak ortaöğretim okullarının programına konulmuş seçmeli bir derstir. Söz konusu ders, 2012-2013 eğitim öğretim yılından itibaren 5. sınıflarda seçmeli ders olarak yer almaktadır. Okuma Becerileri dersi diğer derslerin özellikle de Türkçe dersinin tamamlayıcısı olarak düşünülmüş olmakla birlikte dersin bağımsız bir öğretim programı vardır. Dersin programı ile her yönüyle okuma bilinci edinmiş ve okuma becerisinin önemini anlamış bireyler yetiştirmek hedeflenmiştir. Bu çalışmanın amacı; Okuma Becerileri seçmeli dersinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesidir. Okuma Becerileri dersiyle öğretmenlerin ne yapmak istedikleri, planlarını nasıl hazırladıkları, e-okuma becerisinin programda yer almasını nasıl değerlendirdikleri, bu derste kitap olmaması konusundaki düşünceleri, metin ve etkinlik seçimleri, ölçme ve değerlendirme işlemleri; programın kazanımları, etkinlik örnekleri ve açıklamalarıyla bunu ne derece karşılayabildiği öğretmenlerin gözünden incelenmiştir. Bu çalışmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Çalışmaya Karaman il merkezinde görev yapan ve Okuma Becerileri dersine giren 15 öğretmen katılmıştır. Verilerin analizinde betimsel analiz, içerik analizi ve frekans kullanılmıştır. Çalışmada genel olarak dersin öğretim programının daha detaylı olarak yeniden ele alınmasıgerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmenler, programın daha ayrıntılı olması, etkinlik örneklerinin eklenmesi, ders saatinin artırılması, kaynak kitapların hazırlanması durumunda Okuma Becerileri dersinin daha etkili olacağı doğrultusunda görüş beyan etmişlerdir.

Keywords

Abstract

Reading Skills course, in the process of reading the whole course of education and cultural activities, as well as taking into account the role of secondary schools in developing self-insured program is an elective course. These courses, from the academic year 2012-2013 5 classes as electives are included. Reading Skills course is intended as a complement to other courses, especially the Turkish course. But the course is an independent academic program. Course program, conscious of every aspect of the reading, and aims to educate in

Keywords


 • ACAT, M. Bahaddin (1996). Okuma Güçlükleri ile Okuduğunu Anlama Becerisi Arasındaki İlişki Düzeyi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • AKYOL, Hayati (1997). ‚Okuma ve Prensipleri‛, Çağdaş Eğitim, S.233, s. 26-28.

 • ARICAN, Sinem (2010). 100 Temel Eser Uygulamasının Öğrencilerin Okuma Alışkanlıklarına Etkileri Konusunda Öğretmen Görüşleri, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • BAĞCI, Hasan ve TEMİZKAN, Mehmet (2006). ‚İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Türkçe Öğretmenlerinden Beklentileri‛, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, C.4, S. 4, s.477-498.

 • BİNBAŞIOĞLU, Cavit (1973). Özel Öğretim Metotları, Binbaşıoğlu Yayınevi, Ankara.

 • ÇİFTÇİ, Musa (2006). ‚Eleştirel Okuma‛, Belleten, S.1, s. 55-80.

 • ÇİFTÇİ, Ömer (2007). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Öğretim Programında Belirtilen Okuduğunu Anlamayla İlgili Kazanımlara Ulaşma Düzeyinin Belirlenmesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • DEMİREL, Özcan(1999). İlköğretim Okullarında Türkçe Öğretimi, MEB Yayınları, İstanbul.

 • DURAN, Erol ve ERTUĞRUL, Betül (2012). ‚İlköğretim Sınıf Öğretmenlerinin Elektronik Ders Kitaplarına Yönelik Görüşleri‛, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, C.10, S.2, s. 347-365.

 • DURUKAN, Erhan (2011). ‚7. Sınıf Türkçe Dersi Öğrenci Çalışma ve Öğretmen Kılavuz Kitaplarının Türkçe Programının Okuma Hedef/Kazanımlarına Göre Değerlendirilmesi‛, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, C.4, S.19, s.421428.

 • ELVAN, Zeliha (2007). Türkçe (1.-5. Sınıflar) Ders Programının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

 • GÖMLEKSİZ, Mehmet Nuri, SİNAN, Ahmet Turan ve DEMİR, Sezgin (2011). ‚İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Öğretim Programı’ndaki ‘Okuma’ Öğrenme Alanına İlişkin Kazanımların Gerçekleşme Düzeyine Yönelik Öğretmen Görüşleri‛, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.21, S.1, s. 169-196.

 • EKİZ, Durmuş (2009). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (Geliştirilmiş 2. baskı). Anı Yayıncılık, Ankara.

 • GÜN, Mesut (2012). ‚İlköğretim İkinci Kademe Türkçe Dersi Okuma Etkinliklerinde Karşılaşılan Sorunlar‛, Turkish Studies, S.7(4), s.1961-1977.

 • GÜNEŞ, Firdevs (2012). ‚Testlerden Etkinliklere Türkçe Öğretimi‛, Dil ve Edebiyat Eğitimi Dergisi , C.1, S.1, s. 31-42.

 • KAYA, Zekeriya (2011). ‚İlköğretim 6. Ve 7. Sınıf Türkçe Ders Kitaplarındaki Metinler Üzerine Bir Değerlendirme‛, Prof. Dr. Cahit KAVCAR Türkçe Eğitimi Çalıştayı (Bildiri, Anı, Görüş ve İzlenimler), 13-15 Mayıs 2010, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Ankara, s. 47-56.

 • KURULGAN, Mesut ve ÇEKEROL, G. Serap (2008), ‚Öğrencilerin Okuma ve Kütüphane Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Araştırma‛, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C.8, S.2, s. 237-258.

 • KUTLU, Ömer, YILDIRIM, Özen, BİLİCAN, Safiye ve KUMANDAŞ, Hatice (2011). ‚İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamada Başarılı OlupOlmama Durumlarının Kestirilmesinde Etkili Olan Değişkenlerin İncelenmesi‛, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, C.2, S.1, s. 132-139.

 • MEB (2006). İlköğretim Türkçe Dersi (6., 7. ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı ve Kılavuzu. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basımevi.

 • MEB (2012). Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu Okuma Becerileri Dersi Öğretim Programı, Ankara: MEB Yayınları.

 • NICKELL ,B. K. (2003). Improving Oral Fluency, Written Accuracy and Reading Compherension in the 3rd Grade Using Visual Art Content, Master of Arts Action Research Project, Saint Xaiver Universiy, Chicago.

 • ÖZBAY, Murat (2009). Okuma Eğitimi, Öncü Basımevi, Ankara.

 • ROZAN, N.(1982). ‚Okuma Alışkanlığında Öğretmenlerin Rolü‛, Eğitim ve Bilim, C. 7, S. 39, s. 19-23.

 • SEVER, Sedat (1993). Türkçe Öğretiminde Uygulanan Tam Öğrenme Kuramı İlkelerinin Okuma ve Yazılı Anlatım Becerilerindeki Erişiye Etkisi, Yayımlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

 • SİDEKLİ, Sabri (2010). ‚İlköğretim Dördüncü ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Türkçe Dersi İçin Öğretmenlerinden Beklentileri‛, Milli Eğitim Dergisi, S. 187, s. 52-75.

 • TAZEBAY, Abdülkadir(1993). İlkokuma Yazma Öğretimi, MEB Yayınları, İstanbul.

 • Türkçe Sözlük, TDK Yayınları, Ankara 2009.

 • TOSUNOĞLU, Mesiha (2002). ‚Türkçe Öğretiminde Okuma Alışkanlığı ve Çocukların Okuma Eğilimleri‛, Türk Dili Dergisi, S.609, s. 547-563.

 • YALÇIN, Alemdar (2006). Türkçe Öğretim Yöntemleri, Akçağ Yayınları, Ankara.

 • YAZICI OKUYAN, Hülya (2009). ‚Türkçe ve Sınıf Öğretmenlerinin Okuma Saatlerinde Kullanılan Çocuk Edebiyatı Ürünlerini Seçme Ölçütleri‛, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, S.18, s. 135-159.

 • YILDIRIM, Ali ve ŞİMŞEK, Hasan (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları, Ankara.

 • YÜCEL, Cemil, AKAR, Cüneyt ve BATUR, Zekerya (2003), ‚Öğretmenlerin İlköğretim 8. Sınıf Türkçe Programında Yer Alan Anlama Becerileri ile İlgili Hedeflere Önem Verme Dereceleri ve Öğrencilerin Hedefleri Kazanım Düzeyleri‛, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. V, S.2, s. 89-102.

                                                                                                    
 • Article Statistics