OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMI DİL ALANI İLE İLGİLİ ETKİNLİKLERİN UYGULANMASINA İLİŞKİN OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Eğitim Programları ve Öğretimi-Türkçe Öğretimi
Number of pages: 305-320
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çocuğun bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal alt yapısı onun okula hazır olmasına yardım etmek için dikkate alınması gereken noktalardır. Okul öncesi öğretmeni, derslerde programdaki Dil Alanına ilişkin kazanımlara ulaşmak için dersinde yaptırmış olduğu etkinliklerde gerek programın yapısına gerekse dersine kaynak sağladığı çocuk edebiyatı ürünlerine azami dikkat etmelidir. Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi öğretim programı dil alanı etkinliklerini uygulama biçimlerine ve bu süreçte Çocuk Edebiyatından yararlanma düzeylerine ilişkin görüşlerinin belirlenmesini amaçlayan bu çalışmada tarama modeli kullanılmıştır. Veriler, 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde Mersin ili merkez ilçelerindeki anasınıflarında, özel ve bağımsız anaokullarında görev yapan toplam 125 gönüllü öğretmenden toplanmıştır. Verilerin toplanmasında uzman görüşü alınarak oluşturulan Okul Öncesi Öğretmenleri İçin Okul Öncesi Öğretim Programı Dil Alanı Açık Uçlu Anket Formu ve Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Çalışmaya ilişkin sonuçlar ise Okul Öncesi Öğretim Programı ile Dil Alanı Etkinliklerinde Çocuk edebiyatının işlevselliği ve kullanımı olmak üzere iki genel başlık altında sunulabilir. Sonuç olarak öğretmenlerin büyük çoğunluğunun Okul Öncesi öğretim programı dil alanına ilişkin düşüncelerinin olumlu olduğunu göstermektedir. Ayrıca, öğretmenlerin dil etkinliklerinde çocuk yazını ürünlerini etkin şekilde kullanmakta olduğu da görülmektedir. Çalışmanın sonuçları dikkate alındığında ise Türkçe dil etkinliklerinde kullanılabilecek alternatif araçlar ve teknikler konusunda öğretmenlere hizmet içi eğitimler verilebilir. Milli Eğitim Bakanlığı, özellikle çocuk kitapları üzerinde titiz bir çalışma yaparak çocuklara tavsiye edilen kaynaklardaki olumsuz örneklerin önüne geçebilir.

Keywords

Abstract

A child’s cognitive, physical, social and emotional background is the first and foremost point to pay attention in order to help him /her get prepared for school. In order to reach language area-related acquisitions of program in courses, a preschool teacher should pay regard to both structure of the program and children’s literature products, which he/she uses as a source during course. Survey model is used in this study which aims to determine the perspectives of preschool teachers on their practice manners of preschool curriculum language area activities and their level of utilizing children’s literature in this process . Data are collected from 125 volunteer teachers who work at private and independent preschools and nursery classes in central districts of Mersin city in fall-semester of 2012-2013 education year. Preschool Curriculum Language Area Open-ended Survey Form for Preschool Teachers and Personal Information Request Form is used which is developed in direction of expert view. The results of study can be presented in two general headings which are Preschool Curriculum and Functionality of Children’s Literature and Its Usage in Language Area Activities. As a conclusion, it shows that a large number of teachers have positive attitudes towards preschool curriculum language area. In addition, it can be seen that teachers use children’s literature products effectively in language area. Considering the results of study, teachers can be given inservice trainings about usage of alternative tools and techniques in Turkish language activities. Ministry of National Euducation can prevent the negative examples in advised sources by making a careful and detailed study over children’s literature.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics