YAPILANDIRMACI YAKLAŞIMIN EĞİTİM FAKÜLTESİ PROGRAMLARINA YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Öğretmen Yetiştirme, Eğitim Bilimleri
Number of pages: 1019-1037
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada ülkemizde eğitim fakültelerinde yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğretim programlarına yansımasının incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada var olan durumun belirlenmesi amacıyla tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmada öğretmen adaylarının öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşleri, araştırmacılar tarafından oluşturulan ve 66 maddeden oluşan “Eğitim Fakültelerinde Yapılandırmacı Öğrenme Yaklaşımı Anketi” aracılığıyla ölçülmüştür. Anketin birinci bölümünde cinsiyet, yaş ve mezun olunan lise türü gibi demografik bilgilerin sorgulandığı sorulara yer verilmiştir. Anketin ikinci bölümünde ise yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğretim programına yansıması öğretim programının dört öğesi açısından ele alınmıştır. Öğretmen adaylarından ifadelere ilişkin görüşlerini öğretmen yetiştirme programında yer alan meslek bilgisi ve alan bilgisi dersleri bağlamında belirtmeleri istenmiştir. Ölçme aracı, Türkiye’de 13 üniversitenin 4. Sınıfına devam eden 616 öğretmen adayına uygulanmıştır. Araştırma sonuçları öğretmen adaylarının görüşlerine göre alan bilgisi derslerinde ara sıra meslek bilgisi derslerinde ise genellikle duyuşsal niteliklerin kazandırıldığı, sosyal etkileşim ve araştırma yapma becerilerinin geliştirildiği sonucunu ortaya koymuştur. Öğretmen adaylarının görüşlerine göre alan ve meslek bilgisi derslerinde öğretim elemanları genellikle anlatım yöntemini kullanmakta, sınıf ortamında ara sıra işbirlikli grup çalışmaları yapılmaktadır. Öğretmen adayları alan bilgisi ve meslek bilgisi derslerinde ara sıra dersin başında ön bilgilerinin tespit edildiği ve düşünme becerilerinin gelişimini destekleyici öğretim yöntemlerinin kullanıldığını belirtmişlerdir. Öğretmen adayları alan ve meslek bilgisi derslerinde ara sıra öğrenme süreci içerisindeki gelişimlerinin tespit edildiğini, performanslarının değerlendirildiğini belirtmişlerdir.

Keywords

Abstract

In this study it was aimed to investigated the reflection of contructivist approach to faculty of education programs. Survey model was employed for the purpose of designating the existent condition in the study. In the study, opinions of teacher candidates concerning teacher education program was measured via “Constructivist Learning Approach in Faculties of Education Survey”, which consists of 66 items and constituted by researchers. In the first section of the survey, questions, in which demographic informations such as gender, age and the type of high school graduated from were questioned, took part. In the second section of the survey, the reflection of constructivist learning approach to education program was handled in terms of the four components of education program. Teacher candidates were asked to give their opinion concerning those statements in the context of domain knowledge and professional knowledge courses. Measurement instrument was implemented to 616 senior year students attending to Faculty of Education Elementary School Department in thirteen different university in Turkey. Results of study put forward that cognitive qualities were usually gained in professional knowledge courses and occasionally in domain knowledge courses and the abilities of social interaction and conducting research were developed, according to responses given by teacher candidates. According to opinions of teacher candidates, teacher educators generally employ lecture method in domain and professional knowledge courses, and cooperative group studies are performed on occasion in class. Teacher candidates specified that their pre-knowledge is examined on occasion in domain knowledge and professional knowledge courses at the beginning of lecture and teaching methods underpinning the development of thinking abilities are used. Participants pointed out that their development in learning process is occasionally ascertained and their performance is assessed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics