YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE BULUNMA EKLERİNİN GÖRSEL MATERYAL KULLANILARAK ÖĞRETİMİNİN BAŞARIYA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Yabancılara Türkçe Öğretimi
Number of pages: 1109-1125
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Araştırmanın amacı yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde bulunma hâl eklerinin görsel materyal kullanılarak öğretiminin başarıya olan etkisinin belirlenmesidir. Nitel bir çalışma olarak tasarlanan çalışmada deneme modeli kullanılmıştır. Çalışma Yunanistan Selanik Aristo Üniversitesi Yabancı Diller Eğitimi Fakültesi bünyesinde açılmış olan yabancı dil olarak Türkçe kursuna devam eden ve üniversitenin farklı bölümlerinde okuyan 37 Yunan öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmacı tarafından tamamı temel seviye (A1) öğrencilerinden oluşan deney ve kontrol gruplarına 45’er dakikalık periyotlarla 3 saat ders verilmiştir. Katılımcıların başarı durumları, hâl eklerinin doğru biçimde kullanım yüzdeleri, boşluk doldurma ve eşleştirme başarı oranları gibi değişkenler konu uzmanı araştırmacılar tarafından oluşturulan hâl ekleri konu değerlendirme sınavı kullanılarak ölçülmüştür. Veriler SPSS (Statistic Program for Social Sciences) programına aktarılmıştır. Dört alt boyutun aritmetik ortalama ve standart sapmaları hesaplanmıştır. Değişkenler arasındaki hesaplamalar için çapraz tablo (cross-table) kullanılmıştır. Her bir boyut arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Bağımsız Örneklemler T Testi (Independent-Samples T Test) uygulanmıştır. Bulgular p

Keywords

Abstract

The study aims to investigate the effects on the success of teaching of locative suffixes using by visual materials in teaching Turkish as a foreign language. The study was designed as a qualitative study and experimental model was used. The research has been conducted with the help of 37 participants who currently learn Turkish as a foreign at Foreign Language Department of the Thessalonica Aristotle University. 3 lessons of 45 minutes were given by the researcher to the control and experimental groups of beginner level Turkish as foreign language students. Some of the variables such as participants’ level of success, correctly use rates of locative suffixes, space-filling and matching success rates have messured by locative suffixes subject test formed by the expert researchers. The data transferred to the SPSS (Statistic Program for Social Sciences) program. Arithmetic means and standard deviations of 4 sub-dimensions were calculated. Cross-table method was used for calculations between variables. Independent-Samples T Test was used to determination relationship between dimensions. The findigns were reviewed in term of p

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics