EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ALANINDAKİ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 457-472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’de Eğitim Programları ve Öğretim alanında dalında lisansüstü düzeyde yapılan tezlerin genel bir değerlendirmesini yapmaktır. Bu doğrultuda, Eğitim Programları ve Öğretim alanında lisansüstü düzeyde yapılan tezler araştırma konusu, araştırma modeli, araştırmanın örneklemi-çalışma grubu, veri toplama araçları ve veri analiz tekniklerine ilişkin değerlendirilmesini yapmak hedeflenmiştir. Araştırmada 243 yüksek lisans tezi ile 48 doktora tezi incelenmiştir. Çalışmada doküman analizi tekniği ile içerik analizi kullanılmıştır. Tezlerde çoğunlukla program değerlendirme, öğretim yaklaşımları, modelleri, stratejileri, metot ve teknikleri üzerinde durulmuştur. Tezlerin çalışma gruplarını öğretmenler ile ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmacılar ölçek, anket, başarı testi, görüşme, doküman ve gözlem tekniklerini kullanmışlardır. Tezlerde kullanılan veri analiz teknikleri bağımsız gruplar t testi, ANOVA, MANOVA, regresyon analizidir. Ayrıca, nitel araştırmalarda içerik analizi, betimsel analiz ve doküman analizinin kullanıldığı belirlenmiştir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to make a general overview of graduate theses prepared in the field of Curriculum and Instruction in Turkey. It was aimed to determine the distribution of graduate theses in terms of research subject, research model, study group, data collection tools and data analysis techniques. Totally 243 master’s theses and 48 doctoral theses were investigated in the study. Document analysis technique and content analysis were used in the study. Graduate thesis mostly concentrated on curriculum evaluation, teaching approaches, models, strategies, methods and techniques. Study group of the theses were the teachers, the students of elementary school, high school and university students. The researchers used scales and questionnaires, achievement test, interviews, document and observation techniques. Data analysis techniques used in the theses are independent groups t test, one way ANOVA, MANOVA and regression analysis. It has also been determined that in qualitative studies content analysis, descriptive analysis and document analysis were utilized to analyze the data.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics