SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KABİN PERSONELİNİN ALGILADIKLARI LİDERLİK STİLLERİ VE İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ İLİŞKİLERİ: TÜRK HAVA YOLLARI ÖRNEĞİ

Author:

Number of pages: 697-714
Year-Number: 2013-6 Issue 7

Abstract

Bu çalışmanın temel amacı yöneticilerin liderlik davranışlarının, kabin memuru ola-rak çalışanların iş tatminleri üzerindeki etkilerinin araştırılmasıdır. Araştırma kapsamında Türk Hava Yolları içerisinde görev yapan kabin memurlarının algıladıkları liderlik stilleri ile iş doyumları arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmanın evrenini THY “Türk Hava Yolları” örneklemini ise ilgili kurumun “Kabin Memuru” olarak çalışan personeli oluşturmaktadır. Çalışmanın uygulama aşaması yaklaşık olarak iki buçuk ay sürmüş olup, katılımcılara toplamda 750 anket formu dağıtılmıştır. Katılımcılar rast gele seçilmek üzere belirlenmiştir. Çalışmada iki ölçekten oluşan bir anket formu kullanılmıştır. Kullanan anket formunda 128 ölçekli soru bulunmaktadır. Bu soruların 64 âdeti 4’lü likert ve 36 âdeti ise 5’likert ölçekten oluşmaktadır. Çalışmada kullanılan anket daha önceden farklı bir çalışmada kullanılmış olup, güvenirliliği sağlanmış bir ankettir. Katılımcılardan elde edilen anket verileri SPSS 20.0 istatistik programı ile analiz edilmiştir. Güvenirlilik analizi sonucunda 0.909 ve 0.925 Cronbach's Alpha katsayısı elde edilmiştir. Araştırmanın amacına yönelik olarak iş doyumu ve liderlik arasındaki ilişkinin belirlenmesi için Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Ayrıca bağımsız örnek ve değişkenlere ilişkin olarak t testi kullanılmıştır. Yapılan araştırma ve elde edilen veriler doğrultusunda liderlik algısı ile iş doyumu arasındaki ilişki incelenmiş “Dönüşümcü liderlik algısı arttıkça iş doyumunun azaldığı”, “Serbestlik tanıyan liderlik algısının artması sonucunda ise iş doyumunun da arttığı” saptanmıştır.

Keywords

Abstract

he main purpose of this study is to examine the effects of leadership behaviours of managers on job satisfaction of employees working as flight attendants. Within the scope of the research, the relation between the leadership styles perceived by flight attendants working in Turkish Airlines and their job satisfaction was analyzed. The research population is composed of THY “Turkish Airlines”, and the example is composed of the related institution’s personnel working as “Flight Attendant”. The implementation process of the study took two and half months approximately, a total of 750 questionnaire forms were distributed to the participants. Participants were selected randomly. A questionnaire composed of two scales was used in the study. There are 123 scaled questions in the questionnaire used. 64 questions are 4-likert, 36 questions are 5-likert scaled. The questionnaire used in the study was previously used in another study, and its reliability was ensured. Questionnaire data obtained from the participants were analyzed with SPSS 20.0 statistics program. Following the reliability analysis, 0.909 and 0.925 Cronbach’s Alpha coefficient was acquired. As directed to the purpose of the research, Pearson correlation analysis was carried out in order to determine the relation between job satisfaction and leadership. Moreover, t test was used regarding independent sample and variables. In line with the research made and obtained data, the relation between lead-ership perception and job satisfaction was analyzed and it was concluded that “The more transformational leadership perception, the less job satisfaction”, “Job satisfaction increases as a result of the increase in leadership perception which gives freedom”.

Keywords