EKRANDAN OKUMANIN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Türkçe Eğitimi
Number of pages: 1233-1250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ekrandan okumanın, öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma, nitel ve nicel analiz tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma modeline göre yürütülmüştür. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön-test son-test kontrol gruplu model; nitel araştırma yöntemlerinden de mülâkat tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni, öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutum düzeyleridir. Araştırmanın bağımsız değişkeni de okuma metninin sunulduğu ortamdır. Deney grubundaki öğrenciler belirlenen metinleri bilgisayar ekranından, kontrol grubundaki öğrenciler de basılı sayfadan okumuşlardır. Araştırmanın çalışma grubu, 2012-2013 öğretim yılında Kocaeli ili Kandıra ilçesindeki bir devlet ortaokulunun 8/A ve 8/B sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 41 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” (Demirel, 1999) ve “Okuma Metinleri” ile elde edilmiştir. Nitel verileri de yarı yapılandırılmış mülâkat formu ile elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri içerik analizi, içerik analizi türlerinden de kategorisel analiz kullanılarak; nicel verileri ise “SPSS 17 for Windows” paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, uygulamaların yapıldığı ortaokulda basılı sayfadan okuma uygulamaları, kontrol grubu öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını etkilemezken (p>.05); ekrandan okuma uygulamaları, deney grubu öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını arttırmıştır (p

Keywords

Abstract

The main object of this study is to determine affect of on screen-reading to students’ attitude towards Turkish lesson. The research was carried out according to mixing research model used qualitative and quantitative techniques together. In the research, from quantitative research models pre-test last-test group model; from qualitative research models, interview technique were used. Dependent variable of research is attitude level of students to Turkish lesson. Independent variable of research is the environment where reading texts were presented. Students in experiment group read determined text on computer screen; students in control group read it on printed paper. Working group of research consists of 41 students in total that study at 8/A and 8/B grades of public school in Kocaeli Province Kandıra District. Quantitative data of research was acquired by ‘Personal Information Form’, “Attitude scale for Turkish lesson (Demirel, 1999) and ‘Reading Texts’. Qualitative data of research was provided by semi-structured interview form. Qualitative data of research was analyzed by using content analysis, namely categoric analysis; and quantitative data was analyzed by transferring to “SPSS 17 for Windows” package programme. In consequence of research, it was concluded that while implementations of reading from printed paper in secondary school was not effect on attitudes of control group students towards Turkish lessons (p>.05); on screen-reading implementations increased attitudes of experimental group students towards Turkish lesson. On screen-reading implementations had an effect on increase in attitudes of experimental group students towards Turkish lesson (p

Keywords


 • ALİ, A. (2003). Instructional Design and Online Instruction: Practices and Perceptions. Tech Trends, 47(5), 42-45. http://www.ecoisonline.org/file.php/6/Lesson_1_Readings/instructional%20desi gn.pdf 21.11.2012 tarihinde adresinden erişilmiştir.

 • BAĞCI, H. (2007). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Yazılı Anlatıma ve Yazılı Anlatım Derslerine Yönelik Tutumlarının Değerlendirilmesi. Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 21, 29-61. http://www.tubar.com.tr/TUBAR%20DOSYA/pdf/2007BAHAR/baci.hasan.s.2961trke%20retmen%20adaylarinin%20yazili%20anlatima.pdf adresinden erişilmiştir.

 • BARNETT, S. C. (2011). What Do Middle School Boys Read? An Observation of Middle School Boys’ Reading Choices.Unpublished doctoral dissertation. Liberty University: Lynchburg, VA, USA.

 • BLEEKER, E. (2010). On Reading in the Digital Age. http://www.stichtinglezen.be/uploads/scriptieprijs/bleeker_red.pdf10.02.2013 tarihinde adresinden erişilmiştir.

 • BURKE, A. and ROWSELL, J. (2008). Screen Pedagogy: Challenging Perceptions of Digital Reading Practice. Changing English, 4(15), 445456.DOI:10.1080/13586840802493092

 • CASTEK, J., COIRO, J., DOUGLAS, K. H., LAURIE, A. H., LEU, D. J. and ZAWILINSKI, L. (2007). Thinking About Our Future As Researchers: New Literacies, New Challenges, And New Opportunities. http://www.newliteracies.uconn.edu/pub_files/Thinking_about_our_future_asr esearchers.pdf 20.01.2013 tarihinde adresinden erişilmiştir.

 • CHOU, I-C.(2009). Exploring International ESL Students’ on-Screen Reading Behaviours with Two Academic Reading Purposes.Unpublished doctoral dissertation.TheOhio State University, USA.

 • COMBER, T. (1994).The Importance of Text Width and White Space for Online Documentation.Unpublieshed BAppSc (Hons) thesis.Southern Cross University, Coffs Harbour, NSW.

 • CRESWELL, J. W. and PLANO CLARK, V. L. (2007).Designing and Conducting Mixed Methods Research. Thousand Oaks, California, London: Sage.

 • ÇÖREK, D. (2006). İşbirlikli Öğrenmenin Türkçe Dersine İlişkin Başarı ve Derse Yönelik Tutum Üzerindeki Etkileri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü: İzmir.

 • DEMİREL, Ö. (2001). Eğitim Sözlüğü. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

 • DEMİREL, Ö. (1999). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Pegem A Yayınları.

 • DILLON, A. (1994). Designing Usable Electronic Text: Ergonomic Aspects of Human Information Usage. London: Taylor & Francis Ltd.

 • DUNNING, H. (2004). A Mixed Method Approach to Quality of Life in Saskatoon. Canada: Printing Services, University of Saskatchewan. http://www.usask.ca/cuisr/docs/pub_doc/quality/DunningQOL.pdf 14.10.2012

 • EKİZ, D. (2003). Eğitimde Araştırma Yöntem ve Metotlarına Giriş (Nitel, Nicel ve Eleştirel Kuram Metodolojileri). Ankara: Anı Yayınları.

 • ERDEN, M. (1995). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Sertifikası Dersine Yönelik Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 99-104. http://www.efdergi.hacettepe.edu.tr/199511M%C3%9CN%C4%B0RE%20ERDE N.pdf adresinden erişilmiştir.

 • GELEN, İ. (2003). Bilişsel Farkındalık Stratejilerinin Türkçe Dersine İlişkin Tutum, Okuduğunu Anlama ve Kalıcılığa Etkisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü: Adana.

 • GÜNEŞ, F. (2009). Hızlı Okuma ve Anlamı Yapılandırma. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

 • GRACE, K. E. (2011). Comparing the Ipad to Paper: Increasing Reading Comprehension in Digital Age.Unpublished master’s thesis.Graduate College of Bowling Green

 • GRANEHEIM, U. H. and LUNDMAN, B. (2004).Qualitative Content Analysis in Nursing Concepts, Procedures and Measures to Achieve Trustworthiness.Nurse Education Today, 24, 105-112. http://intraserver.nurse.cmu.ac.th/mis/download/course/lec_566823_Graneheim %20-%20Jan%2025.pdfadresinden erişilmiştir.

 • HILLESUND, T. and NORING, J. E. (2006).Digital Libraries and the Need for a Universal Digital Publication Format.The Journal of Electronic Publishing, 9(2).http://dx.doi.org/10.3998/3336451.0009.203

 • HOLLAND, S. M. (2004). Attitudes Toward Technology and Technological Literacy of Gifted and Talented Elementary School Students. Unpublished doctoral dissertation.The Ohio State University, USA.

 • İNCEOĞLU, M. (2011). Tutum Algı İletişim. (5. baskı). İstanbul: Beykent Üniversitesi Yayınevi.

 • JEWITT, C. (2005). Multimodality, ‚Reading‛, and ‚Writing‛ fort the 21st Century.Studies in the Cultural Politics of Education, 26(3), 315-331. http://culturemediaed.pressible.org/files/2011/09/jewitt_multimodality.pdf 24.05.2012 tarihinde adresinden erişilmiştir.

 • JOHNSON, R. B., ONWUEGBUZIE, A. J. and TURNER, L. A. (2007).Toward a Definition of Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Research, 1(2), 112-133. DOI: 10.1177/1558689806298224

 • KARAMAN, M. K. ve KURTOĞLU, M. (11-13 Şubat 2009). Öğretmen Adaylarının İnternet Bağımlılığı Hakkındaki Görüşleri. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri. Harran Üniversitesi, Şanlıurfa.

 • KARASAR, N. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemi-Kavramlar-İlkeler-Teknikler. (23.baskı). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

 • KAĞITÇIBAŞI, Ç. (1988). İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Evrim Yayıncılık.

 • KAYA, A. İ., ARSLANTAŞ, H.İ. ve ŞİMŞEK, N. (2009). İlköğretim Öğrencilerinin Türkçe Dersine Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(30), 376-387.

 • KOUROUPETROGLOU, G. and TSONOS, D. (2008). Multimodal Accessibility of Documents.Advanced in Human-Computer Interaction.In. P. Shane (Ed.). pp. 451470. Vienna, Austria: I-Tech Education and Publishing.

 • LIU, Z. (2005). Reading Behaviour in the Digital Environments.Changes over the Past Ten Years.Journal of Documentation, 61(6), 700-712. DOI:10.1108/00220410510632040

 • LOH, S. C., BRANCH, R., SHEWNOWN, S. and ALİ, R. (2003).The Effects of Text Spacing After the Period for On-Screen Reading Tasks.Selected Readings of the 33rd Annual Convention of the International Visual Literacy Association. Breckenridge, Colorado.

 • MAYER, R. E. and MORENO, R. (2003).Nine Way to Reduce Cognitive Load in Multimedia Learning‛, Educational Psychologist, 38(1) (2003), pp. 43-52. http://www.uky.edu/~gmswan3/544/9_ways_to_reduce_CL.pdf 20.08.2012

 • MIHANDOOST, Z. (2011). A Meta-Analysis Review: Reading Attitude in Students with Learning Disability. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 1(8), 910915. http://www.textroad.com/pdf/JBASR/J.%20Basic.%20Appl.%20Sci.%20Res.,%20 1(8)910-915,%202011.pdf 28.12.2012 tarihinde adresinden erişilmiştir.

 • NORTH CENTRAL REGİONAL EDUCATIONAL LABORATORY. (2003). enGauge 21st Centruy Skills: Literacy in the Digital Age. http://pict.sdsu.edu/engauge21st.pdf 10.02.2013 tarihinde adresinden indirilmiştir.

 • OWSTON, R. D. (1997). The World Wide Web: A Techonology to Enhance Teaching and Learning?.Educational Researcher, 26(2), 27-33. http://www.yorku.ca/rowston/article.html 18.11.2012 tarihinde adresinden

 • PAUL, P. V. (2006). New Literacies, Multiple Literacies, Unlimited Literacies: What Know, What Next, Where to? A Response to Blue Listerine, Parochialism and

 • PEA, R. D. (1991).Learning through Multimedia. IEEE Computer Graphics and Applications, 11(4), 58-66. http://hal.archivesouvertes.fr/docs/00/19/05/67/PDF/A58_Pea_91_IEEE.pdf08.12.2012 tarihinde adresinden erişilmiştir.

 • SCHOELLER, B. (2005). The Effects of Reading Goals on Learning in a Computer Mediated Environments. Journal of Issues in Informing Science and Information Technology, 2, 405-422. http://informingscience.org/proceedings/InSITE2005/I33f11Scho.pdf

 • SHEPPERED, J. A., GRACE, J. L. and KOCH, E. J. (2008). Evaluating the Electronic Textbook: Is It Time to Dispense With the Paper Text?.Teaching of Psychology, 35(1), 2-5. DOI: 10.1080/00986280701818532

 • SHERIDAN-THOMAS, H. K. (2007). Making Sense of Multiple Literacies: Exploring Pre-Service Content Area Teachers’ Understanding and Applications.Reading Research and Instruction, 46(2), 121-150. http://coedpages.uncc.edu/amedina1/Techno/content%20area%20multiple%20li teracies.pdf 08.12.2012 tarihinde adresinden erişilmiştir.

 • SOMMER, B. and SOMMER, R. (1997). A Practical Guide to Behaviroral Research-Tools and Techniques.(4th press). New York: Oxford University Press, Inc. http://www.famusoa.net/mpowers/trandp/docs/15%20Interviews%20by%20So mmer.pdf 15.10.2012 tarihinde adresinden erişilmiştir.

 • TAVŞANCIL, E. ve ASLAN, A. E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.

 • TAYLOR, G. R. (2005). Integrating Quantitative and Qualitative Methods.(Second Edition). Lanham: University Press of America.

 • VAN DAAL, V. H. P. and SANDVIK, J. M. (2012). The Effects of Multimedia on Early Literacy Development of Children at Risk: A Meta-Analysis. http://2012.eetcconference.org/wpcontent/uploads/Multimedia_Meta_EETC201 2.pdf 08.12.2012 tarihinde adresinden erişilmiştir.

 • YAMAN, H. (2007).Türkçe Öğretmeni Adaylarının ‚Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme‛ Dersi Bağlamında Türkçe Öğretiminde Teknoloji Kullanımına İlişkin Yeterlilik Algıları. Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(7), 2007, 5771. http://journals.istanbul.edu.tr/tr/index.php/hayef/article/view/15372/14572

 • YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (8. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.

 • WHELDON, J. and AHLBERG, M. K. (2011). Visualizing Social Science Research: Maps, Methods and Meaning. USA: Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.

                                                                                                    
 • Article Statistics