EKRANDAN OKUMANIN TÜRKÇE DERSİNE YÖNELİK TUTUMA ETKİSİ

Author:

Number of pages: 1233-1250
Year-Number: 2013-6 Issue 7

Abstract

Bu çalışmanın amacı, ekrandan okumanın, öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma, nitel ve nicel analiz tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma modeline göre yürütülmüştür. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön-test son-test kontrol gruplu model; nitel araştırma yöntemlerinden de mülâkat tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni, öğrencilerin Türkçe dersine yönelik tutum düzeyleridir. Araştırmanın bağımsız değişkeni de okuma metninin sunulduğu ortamdır. Deney grubundaki öğrenciler belirlenen metinleri bilgisayar ekranından, kontrol grubundaki öğrenciler de basılı sayfadan okumuşlardır. Araştırmanın çalışma grubu, 2012-2013 öğretim yılında Kocaeli ili Kandıra ilçesindeki bir devlet ortaokulunun 8/A ve 8/B sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 41 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri “Kişisel Bilgi Formu”, “Türkçe Dersine Yönelik Tutum Ölçeği” (Demirel, 1999) ve “Okuma Metinleri” ile elde edilmiştir. Nitel verileri de yarı yapılandırılmış mülâkat formu ile elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri içerik analizi, içerik analizi türlerinden de kategorisel analiz kullanılarak; nicel verileri ise “SPSS 17 for Windows” paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, uygulamaların yapıldığı ortaokulda basılı sayfadan okuma uygulamaları, kontrol grubu öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını etkilemezken (p>.05); ekrandan okuma uygulamaları, deney grubu öğrencilerinin Türkçe dersine yönelik tutumlarını arttırmıştır (p

Keywords

Abstract

The main object of this study is to determine affect of on screen-reading to students’ attitude towards Turkish lesson. The research was carried out according to mixing research model used qualitative and quantitative techniques together. In the research, from quantitative research models pre-test last-test group model; from qualitative research models, interview technique were used. Dependent variable of research is attitude level of students to Turkish lesson. Independent variable of research is the environment where reading texts were presented. Students in experiment group read determined text on computer screen; students in control group read it on printed paper. Working group of research consists of 41 students in total that study at 8/A and 8/B grades of public school in Kocaeli Province Kandıra District. Quantitative data of research was acquired by ‘Personal Information Form’, “Attitude scale for Turkish lesson (Demirel, 1999) and ‘Reading Texts’. Qualitative data of research was provided by semi-structured interview form. Qualitative data of research was analyzed by using content analysis, namely categoric analysis; and quantitative data was analyzed by transferring to “SPSS 17 for Windows” package programme. In consequence of research, it was concluded that while implementations of reading from printed paper in secondary school was not effect on attitudes of control group students towards Turkish lessons (p>.05); on screen-reading implementations increased attitudes of experimental group students towards Turkish lesson. On screen-reading implementations had an effect on increase in attitudes of experimental group students towards Turkish lesson (p

Keywords