THE VIEWS HELD BY PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS REGARDING CREATIVE DRAMA METHOD IN ART LESSONS IN PRIMARY EDUCATION

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : YARATICI DRAMA, SANAT
Number of pages: 803-813
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Görsel sanatlar eğitimi ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin estetik duyarlık kazanmaları, özgür düşünebilmeleri, duygu ve düşüncelerini rahat ifade edebilmeleri, sorgulamaları, farkındalık düzeylerinin artması bakımından ve daha pek çok açıdan büyük önem taşımaktadır. Görsel sanatlar derslerinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi de yaratıcı drama yöntemidir. Yaratıcı drama yöntemi özellikle ilköğretim düzeyindeki öğrenciler için eğlenerek öğrenme sağlayabilir. Sınıf öğretmenleri bazı durumlarda görsel sanatlar derslerini verebilmektedirler. Bu durumda sınıf öğretmeni adaylarının görsel sanatlar derslerinde yaratıcı yöntemini kullanmaya ilişkin görüşleri önem taşımaktadır. İlköğretimdeki Görsel Sanatlar dersinde yaratıcı drama yönteminin kullanımına ilişkin öğretmen adaylarının görüşlerinin belirlenmesi amacıyla nitel araştırma yöntemi ile görüşme tekniği kullanılmıştır. Araştırma 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı 3.sınıfta öğrenim gören ve rastgele seçilen 10 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcıların seçiminde “Sanat Eğitimi” ve “Drama” derslerini almış olmaları ve gönüllülük esas alınmıştır. Bu araştırmada gönüllülük esas alınarak her öğretmen adayı ile ayrı ayrı ve 10-15 dakikalık görüşme yapılarak ses kayıtları alınmıştır. Görüşme öncesinde öğretmen adaylarına kayıt alınması konusunda onayları alınmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda elde edilen ses kayıtları araştırmacı tarafından dinlenerek yazılı doküman olarak aktarılmıştır. Veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen veriler frekans (f) hesaplamaları yapılarak tablolaştırılmıştır. Araştırma bulguları yorumlandığında sınıf öğretmeni adaylarının Görsel Sanatlar dersinde kullanmayı düşündükleri yöntemler arasında en çok yaratıcı drama yöntemi yer almaktadır. Araştırmaya katılan öğretmen adaylarının tamamı yaratıcı drama yöntemini Görsel Sanatlar dersinde kullanmayı düşündüklerini belirtmişlerdir. Gerekçe olarak yaratıcı drama yönteminin yaparak yaşayarak öğrenme sağladığını, kalıcı öğrenme sağladığını, dersi eğlenceli hale getirdiğini, öğrencilerin farkındalık düzeylerini arttırdığını, öğrenmeye istekli hale getirdiğini, kişisel gelişime katkı sağladığını, hareketin ve aktifliğin olduğunu, yorumlamanın olduğunu, yaratıcılığı geliştirdiğini, hayal dünyasını zenginleştirdiğini, sanat eğitimi ile doğrudan ilgili olduğunu, mer

Keywords

Abstract

Fine arts education is of importance as it helps elementary students develop aesthetic taste, think freely, express their opinions and feelings, criticize, and increase their awareness and so on. One of the methods used in fine arts lessons is creative drama. The method can ensure learning with fun particularly for elementary students. In some cases, classroom teachers can give visual arts lessons. Then, it is important to find out prospective classroom teachers’ views about using of creative drama in visual arts lessons. This is a qualitative study, in which interviews were used, carried out to investigate prospective classroom teachers’ views about using creative drama method in Elementary Visual Arts lessons. The study group is comprised of 10 students attending Classroom Teaching Department under Faculty of Education in Recep Tayyip Erdoğan University during 2012-2013 academic year. The participants were randomly selected among 3rd graders in that department. They were selected among those who have already taken “Arts Education” and “Drama” courses on a voluntary basis. The interviews were held separately and took 10-15 minutes each. They were also tape-recorded after taking their permission. After the interviews, recorded data were transcribed and interpreted with content analysis by the researcher. Data collected from the participants were put in tables through frequency (f) calculations. In the light of the study findings, prospective classroom teachers intend to use creative drama method the most in Visual Arts lesson. All of the study participants are planning to use creative drama in Visual Arts lesson. They explain it because the method enables learning by doing, permanent learning, makes lesson fun, increases students’ awareness, motivates them to learn, contributes to personal development, it brings in involvement, activities and interpreting, it improves creativity, enriches imagination, it is directly related with art education, it raises curiosity, and helps to express oneself more comfortably.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics