6-12 YAŞ ÇOCUKLUK DÖNEMİ DEĞER EĞİTİMİNE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Eğitim Bilimleri
Number of pages: 715-730
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Değerler, insanın hayatını etkileyen ve önem verilen düşüncelerdir. Sosyal bilimlerin önemli uğraş alanlarından biri olan değer kavramı felsefenin aksiyoloji alt alanı kapsamında ele alındığı bilinmektedir. Bu bağlamda insanın yaşam formu olarak bilinen değer erken çocukluk yıllarından itibaren yaşantımızın önemli bir parçasını oluşturmaya başlar. İşte bu noktada değerlerin ergenlik öncesinden başlayarak çocuklara nasıl aktarıldığı önem taşımaktadır. Bu çalışmayla 6-12 yaş dönemi değer eğitimine ilişkin sınıf öğretmenlerinin düşüncelerini ve yaklaşımlarını tespit etmek amacı güdülmüştür. Yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan nitel araştırma tekniği kullanılmıştır. Betimsel karakterli sorulara verilen yazılı görüşler tema analizi yapılarak sınıflandırılmıştır. Araştırma bulgularına göre, öğretmenlerin; evrensel değerleri tanımlarken en çok sevgi, saygı, hoşgörü, adalet ve barış kavramlarını değer simgesi olarak kullandıkları, tanımladıkları evrensel değerlerle, derslerde kazandırmaya çalıştıkları değerler arasında bir paralellik olduğu, değerler eğitimi uygulamalarında, değer kazanımlarını belirlemek için daha çok gözlem yaptıkları sonuçlarına varılmıştır. Bu çerçevede sınıf öğretmenlerine öğrencilerde değer içselleşmesi için yaşam alanına taşınan kavramların uygulanmasına gereken önemin gösterilmesi, ailelerle eşgüdüm sağlanması, değer kazanımını hızlandırmak adına çoklu ortamları sunarak kazanımların kalıcılığının sağlanması gibi öneriler sıralanmıştır.

Keywords

Abstract

Values are significant conceptions that affect human life. The notion of values as one of the issues social sciences deals with is known to be a part of axiology, a sub-branch of philosophy. In this regard, values known as an in

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics