BAYAN BADMİNTONCULARIN BENLİK SAYGI VE NARSİSİZM DÜZEYİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 983-996
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Literatürde narsistik kişilik kavramı incelendiğinde, bireyin kendi bedensel ve psikolojik özelliklerine aşırı derecede hayran olması ve bireyin kendini aşırı derecede beğenmesi olarak tanımlandığı görülmektedir. Benlik saygısı ise, bireyin kendini gururlu, değerli, gayretli, etkin ve başarılı hissetmesi olarak tanımlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Bayan badmintoncuların narsisizm ve benlik saygı düzeylerini belirleyerek, narsisizm ve benlik saygısı düzeyleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Bu çalışmada Narsist kişilik envanteri ve benlik saygısı envanteri, veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesinde SPSS 15 paket programı kullanılmış olup, Verilerin normal dağılıma sahip olduğunu belirlemek için “Kolmogorov-Smirnov” testi, homojenliğini belirlemek için ''Anova-Homogenety of variance” testi uygulanmış ve verilerin homojen ve normal bir dağılıma sahip olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistik ve narsisizm ile benlik saygısı arasındaki ilişkiyi belirlemek için ‘’Pearson Korelasyon’’ analizi uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda, Sporcuların narsisizm skorları ve benlik saygıları arasında olumlu yönde orta düzeyde bir ilişki ve sporcuların narsisizm skorları artıkça benlik saygılarında bir artış olduğu belirlenmiştir. Benlik saygısı üzerine yapılan bir çok araştırmanın sonunda, spor etkinliklerine katılan bireylerin benlik saygılarının, spor etkinliklerine katılmayan bireylerden daha fazla gelişmiş olduğu görülmektedir. Spor sadece bireyin benlik saygısının gelişmesine olumlu yönde katkı sağlamakla kalmayıp aynı zamanda bireyin ruh sağlığını olumsuz yönde etkileyen kaygı, stresin azaltılmasında ve kişilik gelişiminde de önemli rolü olduğu görülmektedir.

Keywords

Abstract

When the narcissistic personality is analysed at literature, it is seen that it is described as person’s over favor and admire to himself to his own physical and physicological features. But self-respect is described as person’s feeling of himself as valued, active, proud, studious and successful. The aim of this study is to demonstrate the relationship between Female Badminton Players ' self-esteem and narcissism level by determining their narcissism and self-esteem. Narciccism personality scale and self-esteem scale are used for gathering data in this study. In the analysis of the data, SPSS 15 program was used. “Kolmogorov-Smirnov” and ''Anova-Homogenety of variances” tests were applied in order to determine if the data are normally distributed. The tests results indicated that the data are normally distributed and homogeny. Descriptive statistic test for analysing the data and Pearson correlation tests for examining the relationship between narcissism and self-esteem are used in the study. At the end of the study, a positive relationship between narcissism and self-esteem are determined. At the end of many research that have been done for self-respect, It has been detected that the self-respect of the peoples who have attented in sportive activities are more developed than the self-respect of the people who have not attended in sportive activities. Sport not only make a positive contribution to the self-respect of the person but also plays an important role for decreasing the stres, anxiety, which affect negatively to the mental health of the person and for the personality development, too.

Keywords