ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖTMG DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Öğretmen Yetiştirme
Number of pages: 379-399
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinde yüksek başarı gösteren İlköğretim Bölümü Matematik Programı öğretmen adaylarının final projesini hazırlama süreçlerinin incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu yazılı anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma var olan durumu ortaya koyuyor olması nedeniyle betimsel nitelikli bir çalışmadır. Verilerin analizinde tümevarımcı içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, görüşlerine başvurulan öğretmen adaylarının dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan yönergede yer alan ölçütlere dikkat etmekle birlikte yönergede bulunmayan bazı ölçütlere de dikkat ettikleri; projeyi düşünerek, planlı ve adım adım hazırladıkları; uzun bir zaman dilimi (2 haftadan fazla) proje üzerinde çalıştıkları ve genellikle arkadaşlarından aldıkları dönütlere göre düzeltmeler yaptıkları bulgularına ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle materyal tasarım çalışmalarında yaratıcılıkların ön plana çıkarılması, materyal tasarımı çalışmalarında üstün performans sergileyen öğretmen adaylarının çalışmalarının eğitim fakültesi bünyesinde sergilenmesi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinde ortaya çıkan ürünlerin üniversite yönetimince ihtiyacı olan okullara sevk edilmesi; ilköğretim 4-8.sınıflarda her öğrencinin yılda en az bir adet istediği ve sevdiği bir dersten materyal geliştirmesinin istenmesi ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme derslerinin daha verimli yürütülmesi için bu derste başarısızlık nedenlerinin belirlenmesine ilişkin araştırmaların yapılması ve öğretim elemanlarının görüşlerine göre materyal hazırlama yönergesi ve değerlendirme ölçütlerini belirleme çalışmaları yapılabilir şeklinde öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is investigating the views about project preparing process of mathematics teacher candidates that perform high success at Instructional Technology and Material Development (IT&MD) course. In this study, open ended questionnaires, one of qualitative data collecting techniques, was used. This is a descriptive study due to revealing the existing situation. Inductive content analyze method was used to analyze data. According to the obtained data, candidate mathematics teachers use criterions that are not only in but also out of directives of professor; prepare project in a planned way and step by step; study a long period (more than 2 weeks) and remedy according to feedbacks of friends. Considering these results, some recommendations were presented such as creativity criterion can be brought to the fore, successful projects can be exhibited in education faculty and shared with needed schools, students that attend primary 4th-8th levels can be required to prepare a selective projects through favorite subject once a year at schools and some researches can be held to determine the causes of failure for IT&MD course, the directives to prepare and the criterion to evaluate projects.

Keywords


 • AKKOYUNLU, B. (2002). “Educational Technology in Turkey: Past, Present and Future”, Educational Media Internatiınal., Vol. 39, No 2: 165-174.

 • BAL, A.P. (2013). Matematik öğretmenlerinin performans görevine bakış açıları. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (1), 385-402.

 • BETRUS, A.K. (2000). “The content and emphasis of the introductory technology course for undergraduate pre-service teachers”. Unpublished doctoral dissertation, Indiana University.

 • DELFİNO, M.& PERSICO, D.(2007) Online or face to face? Experimenting with different techniques in teacher training. Journal of Computer Assisted Learning, 23, 351-365.

 • DUHANEY, D. (2001). Teacher education: Preparing teachers to integrate technology. International Journal of Instructional Media, 28(1), 23-30.

 • DURUHAN, K. ve ÇAPUK, S. (2011). Fen bilgisi öğretmenliği programında öğrenim gören öğrencilerin materyal tasarımında yaratıcılıklarının değerlendirilmesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6, 21-46

 • ERDEM, M. ve AKKOYUNLU, B. (2002). İlköğretim sosyal bilgiler dersi kapsamında beşinci sınıf öğrencileriyle yürütülen ekiple proje tabanlı öğrenme üzerine bir çalışma. İlköğretim Online, 1 (1), 2-11.

 • GÜNDÜZ, Ş. ve ODABAŞI, F. (2004). Bilgi çağında öğretmen adaylarının eğitiminde öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme dersinin önemi. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1), 43-48.

 • GÜVEY, E. (2009). İlköğretim 1-5. sınıf öğretim programlarında yer alan proje ve performans görevlerine ilişkin öğretmen ve veli görüşleri (Eskişehir İli Örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

 • KARADEMİRCİ, A.H. (2010). Öğretim teknolojileri: Tanımı ve tarihsel gelişimine yeniden bakmak. Akademik Bilişim, 10-12 Şubat 2010, Muğla Üniversitesi.

 • KIM. C. & BAYLOR, A. L. (2008). A virtual change agent: motivating pre-service teachers to ıntegrate technology in their future classrooms. Educational Technology & Society, 11 (2), 309-321.

 • KORKMAZ, H. ve KAPTAN, S. (2000). Fen öğretiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 20, 193-200.

 • KYRIACOU, C. (1992). Active learning in secondary school mathematics. British Educational Journal, 18, 3.

 • MASLOW, A. (1954). Motivation and personality. New York: Harper.

 • ÖZMEN, H. (2004). Fen öğretiminde öğrenme teorileri ve teknoloji destekli yapılandırmacı (constructivist) öğrenme. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 3 (1), 100-111.

 • ÖZTÜRK, P. (2010). İlköğretim II. kademe Türkçe dersi performans görevi başarı puanları ile akademik başarı ve derse yönelik tutum arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon.

 • SABAN, İ. A. & ŞEKER, M. (2010). İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerinin performans görevlerindeki başarıları ile ailelerin eğitim-öğretim çalışmalarına katılım düzeyleri arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(3), 361-390.

 • SENEMOĞLU, N. (2010). Gelişim, öğrenme ve öğretim: kuramdan uygulamaya (16.basım). Ankara: Pegem Akademi.

 • SIME, D. & PRIESTLEY, M. (2005). Student teachers’ first reflections on information and communication technology and classroom learnimg: implications for initial teacher education. Journal of Computer Assisted Learning, 21 (2), 130-142.

 • STERNBERG,R.J. (2004). Successful Intelligence as a basis for entrepreneurship. Journal of Bussiness Venturing. 19,189-201

 • ŞAHİN T.Y. ve YILDIRIM, S. (1999). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme, Ankara, Anı Yayınevi.

 • ŞİŞMAN, M. (2011). Eğitim Bilimine Giriş (8.Basım). Ankara: Pegem Akademi Yay.

 • TÜRKİYE BİLİŞİM DERNEĞİ (2012). 2012 Değerlendirme Raporu. Ankara:TBD

 • TURANLI, A.S. (2009). Öğretmenlerin ödeve ilişkin görüşleri: ortamsal etmenlere dair nitel bir çalışma. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (37), 129-143.

 • YAN, Z. & LIANGHUO, F. (2006). The effects of using performance assessment tasks on Singapore students’ learning of mathematics. Paper presented American Educational Research Association (AERA). Annual Meeting, 7-11 April, San Francisco, California, USA.

 • YELKEN, T.Y. ve ALICI, D. (2008). Öğretmen adaylarının hazırladıkları performansa dayalı değerlendirme materyallerine ilişkin görüşlerinin ve değerlendirmelerinin incelenmesi. Journal of Qafqaz University, 24, 222-235.

 • YILMAZ, M. & BENLİ, N. (2011). İlköğretim 1. kademede verilen performans görevlerinin öğretmen görüşleri açısından değerlendirilmesi. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, 30 (2011), 250-267.

                                                                                                    
 • Article Statistics