ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖTMG DERSİNDE PROJE HAZIRLAMA SÜRECİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ (İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 379-399
Year-Number: 2013-6 Issue 7

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinde yüksek başarı gösteren İlköğretim Bölümü Matematik Programı öğretmen adaylarının final projesini hazırlama süreçlerinin incelenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden açık uçlu yazılı anket tekniği kullanılmıştır. Araştırma var olan durumu ortaya koyuyor olması nedeniyle betimsel nitelikli bir çalışmadır. Verilerin analizinde tümevarımcı içerik analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, görüşlerine başvurulan öğretmen adaylarının dersin öğretim elemanı tarafından hazırlanan yönergede yer alan ölçütlere dikkat etmekle birlikte yönergede bulunmayan bazı ölçütlere de dikkat ettikleri; projeyi düşünerek, planlı ve adım adım hazırladıkları; uzun bir zaman dilimi (2 haftadan fazla) proje üzerinde çalıştıkları ve genellikle arkadaşlarından aldıkları dönütlere göre düzeltmeler yaptıkları bulgularına ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan hareketle materyal tasarım çalışmalarında yaratıcılıkların ön plana çıkarılması, materyal tasarımı çalışmalarında üstün performans sergileyen öğretmen adaylarının çalışmalarının eğitim fakültesi bünyesinde sergilenmesi, Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme dersinde ortaya çıkan ürünlerin üniversite yönetimince ihtiyacı olan okullara sevk edilmesi; ilköğretim 4-8.sınıflarda her öğrencinin yılda en az bir adet istediği ve sevdiği bir dersten materyal geliştirmesinin istenmesi ve Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme derslerinin daha verimli yürütülmesi için bu derste başarısızlık nedenlerinin belirlenmesine ilişkin araştırmaların yapılması ve öğretim elemanlarının görüşlerine göre materyal hazırlama yönergesi ve değerlendirme ölçütlerini belirleme çalışmaları yapılabilir şeklinde öneriler getirilmiştir.

Keywords

Abstract

The purpose of this study is investigating the views about project preparing process of mathematics teacher candidates that perform high success at Instructional Technology and Material Development (IT&MD) course. In this study, open ended questionnaires, one of qualitative data collecting techniques, was used. This is a descriptive study due to revealing the existing situation. Inductive content analyze method was used to analyze data. According to the obtained data, candidate mathematics teachers use criterions that are not only in but also out of directives of professor; prepare project in a planned way and step by step; study a long period (more than 2 weeks) and remedy according to feedbacks of friends. Considering these results, some recommendations were presented such as creativity criterion can be brought to the fore, successful projects can be exhibited in education faculty and shared with needed schools, students that attend primary 4th-8th levels can be required to prepare a selective projects through favorite subject once a year at schools and some researches can be held to determine the causes of failure for IT&MD course, the directives to prepare and the criterion to evaluate projects.

Keywords