KİMLİĞİN DÖNÜŞÜMÜ VE KÜLTÜREL KÜRESELLEŞME

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : SOSYOLOJİ
Number of pages: 345-365
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kimlik; sosyal bilimciler için modernite olgusuyla birlikte ele alınan ve dinamizmini günümüzde hala koruyan bir kavramdır. Modern toplumsal yapı içinde bireyin yalnızlaşması, modern yaşam biçimleri içinde geleneksel destek ve tanınma kriterlerinin önemsizleşmesi birey için bir krize neden oldu. Bu noktada kimliğin yeni bir tanımı ve farklı kimlik biçimleri de ortaya çıkmaya başladı. 20. Yüzyılda gerek II. Dünya Savaşı sonrası dönem gerekse de 1980 sonrası süreç kimlikte yeni kırılmaları da beraberinde getirdi. 1960’larda ana akım kültürden farklı olan toplulukların taleplerinin siyasal alana yönelişi, 1980’lerle birlikte küreselleşme ortamının da etkisiyle daha fazla karşılaşılan bir olgu haline geldi. Tüm bunlar karşısında siyasal sistem kimliğin bu dönüşümüne bir yanıt olarak politikalar geliştirmeye çalıştı ve halen de çalışmakta. Ancak farklı kimliklerin aynı çatı altında barışçı bir biçimde bir arada yaşayabilmesi beraberinde siyasal ve toplumsal sorunları da beraberinde getirmektedir. Kimliğin çoklu doğası siyasal sistemi -özellikle ulus devlet çatısı altında devleti- zorlamaktadır. Çünkü ulus devlet tek bir ulusun tekil kimlik inşası üzerine bina edilmiştir. Ancak günümüzde tek bir homojen kimlikte olanların yaşamakta olduğu bir devlet neredeyse yok gibidir. İşte bu heterojen duruma karşılık homojen tek üst kimlik sosyolojik olarak sorun yaratmakta, farklı kimlikte olan topluluklar açısından bir meşruluk krizini doğurmaktadır. Kimliğin toplumsal bir olgudan siyasallaşmış bir olguya dönüşmesi bugünün olduğu gibi önümüzdeki dönemlerde de sosyal bilimcilerin gündeminde önemli bir araştırma konusu olmaya devam edeceğinin de bir göstergesidir. Sosyolojik olarak kültürel çeşitliliğin varlığı bir realitedir, bu realitenin siyasal alana yönelik taleplerine demokratik çözüm önerileri sosyal bilimciler ve siyasetçiler tarafından bulunmak zorundadır.

Keywords

Abstract

Identity, for social scientists, is a concept considered together with the phenomenon of modernity and still continuing its dynamism in today’s world. With in

Keywords


 • ANIK, Mehmet, (2012), Kimlik ve Çokkültürcülük Sosyolojisi, Açılımkitap Yayınları, İstanbul.

 • BALI, A. Şafak, (2001), Çokkültürlülük ve Sosyal Adalet, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya.

 • BAUMAN, Zygmunt, (1999), Küreselleşme, Çev: A. Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

 • BAUMAN, Zygmunt, (2005), Bireyselleşmiş Toplum, Çev: Y. Alogan, Ayrıntı Yayınları,

 • BECK, Ulrich, (2006), ‚Küreselleşme Nedir?, Küreselleşme Okumaları (iç.), Ed: K. Bülbül, Kadim Yayınları, Ankara.

 • BİLGİN, Nuri, (2007), Kimlik inşası, Aşinakitaplar Yayınları, Ankara.

 • DOYTCHEVA, Milena, (2009), Çokkültürlülük, İletişim Yayınları, Çev: T.A. Onmuş,

 • FEATHERSTONE, Mike, (1991), ‚Global Culture: An Introduction‛, Global Culture, Nationalism and Modernity (iç.), Ed. M. Featherstone, Sage Publications, London.

 • FRIEDMAN, Thomas, (2003), Lexus ve Zeytin Ağacı, Küreselleşmenin Geleceği, Çev: E. Özsayar, Boyner Yayınları, 3. Baskı, İstanbul.

 • HABERMAS, Jürgen, (2002), Küreselleşme ve Milli Devletlerin Akibeti, Çev: M. Beyaztaş, Bakış Yayınları, 2. Baskı, İstanbul.

 • HALL, Stuart, (1998), ‚Yerel ve Küresel: Küreselleşme ve Etniklik‛, Kültür, Küreselleşme ve Dünya Sistemi (iç.), Der: A. King, Bilim ve Sanat Yayınları, Çev: G. Seçkin, ü.H. Yolsal, Ankara.

 • HELD, David vd., (2006), ‚Küresel Dönüşümler, Siyaset, Ekonomi ve Kültür‛, Küreselleşme Okumaları (iç.), Ed: K.Bülbül, Kadim Yayınları, Ankara.

 • KELLNER, Douglas, (2002), ‚Theorizing Globalization‛, American Sociological Association, Sociological Theory, 20:3, November.

 • KEYMAN, Fuat E., (1999), Türkiye ve Radikal Demokrasi, Bağlam Yayınları, İstanbul.

 • KYMLICKA, Will, (1998), Çokkültürlü Yurttaşlık, Ayrıntı Yayınları, Çev: A. Yılmaz,

 • LECHTE, John, (2003), Key Comtemporary Concepts, Sage Publications, London.

 • MORLEY, David&ROBINS, Kevin, (1997), Kimlik Mekanları, Ayrıntı Yayınları, Çev: E. Zeybekoğlu, İstanbul.

 • ÖZYURT, Cevat, (2005), Küreselleşme Sürecinde Kimlik ve Farklılaşma, Açılım Kitap,

 • PAREKH, Bhikhu, (2002), Çokkültürlülüğü Yeniden Düşünmek: Kültürel Çeşitlilik ve Siyasi Teori, Phoenix Yayınları, Ankara.

 • SCHNAPPER, Dominique, (1995), Yurttaşlar Cemaati, Kesit Yayıncılık, Çev: Ö. Okur,

 • SEN, Amartya, (2010), Kimlik ve Şiddet, Optimist Yayınları, Çev: A. Kardam, İstanbul.

 • STEGER, Manfred B., (2006), Küreselleşme, Çev: A. Ersoy, Dost Kitabevi, Ankara.

 • TOMLİNSON, John, (2004), Küreselleşme ve Kültür, Çev: A. Eker, Ayrıntı Yayınları,

 • WATERS, Malcolm, (2001), Globalization, Second Edition, Taylor&Francis –e library.

 • WEEKS, Jeffrey, (1998), ‚Farklılığın Değeri‛, Kimlik (iç.), Çev: İ. Sağlamer, Sarmal Yayınevi, İstanbul.

                                                                                                    
 • Article Statistics