SİNOP ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ SİNOP İLİNE AİT TARİHİ VE KÜLTÜREL ESERLER HAKKINDAKİ İLGİ VE FARKINDALIK DÜZEYLERİ

Author :  

Year-Number: 2013-6 Issue 7
Language : null
Konu : Tarih Eğitimi
Number of pages: 37-59
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarının okudukları şehirde bulunan tarihi ve kültürel eserler hakkında ilgi ve farkındalık düzeyini belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerinin kullanıldığı betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma evreni 2012-2013 akademik yılı güz döneminde Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğrenim görmekte olan öğretmen adaylarıdır. Örneklem amaçlı örnekleme tekniği kullanılarak 2. ve 3. sınıf 328 öğretmen adaylarından oluşturulmuştur. Öğretmen adaylarının ilgi ve farkındalıklarının incelenmesi amacı ile Dinç, Erdil ve Keçe’nin ve ayrıca Erhan Metin’in (2012) öğretmen adaylarının yerel tarihle ilgili tarihi ve kültürel eserler hakkındaki ilgi ve farkındalıklarının belirlenmesine yönelik araştırmalarından faydalanılarak bölüm ve sınıf düzeyini belirlemeye yönelik 2 tanımlayıcı soru, 10 ilgi ve 17 farkındalığı ortaya çıkaran 3’lü likert ve 1 adet açık uçlu sorudan oluşan toplam 30 maddelik bir ölçek geliştirilmiştir. Uygulanan ölçekten elde edilen veriler SPSS paket programıyla çözümlenerek sayısal veriler haline getirilmiştir. Açık uçlu soru içerik analizi ile çözümlenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre Sinop iline ait tarihi ve kültürel eserler hakkında ilgi ve farkındalık düzeyi cinsiyete ve bölüme göre genel olarak anlamlı farklılık göstermezken sayılı önermede erkekler ve sosyal bilgiler öğretmen adayları lehine anlamlı bir farklılık gösterdiği görülmüştür. Araştırmamızda öğretmen adaylarının ilgi düzeyleri ile farkındalık düzeyleri arasında bir paralellik olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Öğretmen adaylarının ilgi düzeyleri arttıkça farkındalık düzeylerinin de arttığı görülmüştür.

Keywords

Abstract

This study was carried out in order to determine the interest and awareness levels of the teacher candidates, who are still studying at Sinop University, Faculty of Education, about the historical and cultural monuments located in Sinop. The study is a descriptive one using both of the qualitative and quantitative research methods. Target population of the study consists of the teacher candidates still studying at Sinop University, Faculty of Education in fall semester for the academic year of 2012-2013. The target population was formed with 328 teacher candidates studying at grade 2 and 3 by using the sampling method intended for the sample. A 30-item scale was developed in order to review the interest and awareness levels of the teacher candidates, which was intended for determination of the department and class/grade levels of teacher candidates, by benefitting from similar studies by Dinc, Erdil, Kece, and Erhan Metin (2012) on interest and awareness levels of the teacher candidates about the historical and cultural monuments related to local history, and which consisted of 2 diagnostic questions, 1 open-ended question, and 3-point Likert questions, 10 for revealing interest and 17 for revealing awareness. The data from the applied scale was converted into digital (numerical) data by analyzing with SPSS package program. The open-ended question was construed with content analysis. According to the findings of the study, the interest and awareness levels about the historical and cultural monuments located in Sinop did not vary against the gender and department while a significant difference was observed on favor of the males and social sciences teacher candidates in numerical proposition. It was seen that there was a parallelism between the interest and awareness levels, and that the higher the interest levels, the higher the awareness levels for the teacher candidates.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics