İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ BÖLÜMÜNDEKİ ÖĞRENCİLERİNİN TEMEL DİNİ BİLGİLER I DERSİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ (BARTIN ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ)

Author:

Number of pages: 1341-1358
Year-Number: 2013-6 Issue 6

Abstract

Bu makalede İslami İlimler Fakültesi’nin İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümü’nde okutulan Temel Dini Bilgiler I dersinin konularıyla ilgili öğrencilerin görüşleri değerlendirilmiştir. Temel Dini Bilgiler I dersinde, iman ve iman esaslarıyla ilgili Kelam ilminin alanına giren itikadî konular yer almaktadır. Araştırmanın giriş bölümünde İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri ile İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Bölümlerinin tarihi süreci, Temel Dini Bilgiler I dersinin de konuları hakkında bilgi verilmiştir. Fakültelerle ilgili bu bilgiler bizzat Resmi Gazete ve fakültelerin resmi internet sitelerinden belirlenmiştir. Yöntem başlığı altında araştırmanın deseni, örneklemi, veri toplama aracı ve veri analizine ilişkin teknik bilgiler verilmiştir. Bulgular başlığı altında, araştırmaya konu olan öğrencilerin, iman esaslarıyla ilgili görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanan anket uygulanmıştır. Sonuç bölümünde ise hem tarihi süreç hem de bulgular üzerinde yapılan değerlendirmeler yer almaktadır. Bu çalışma Bartın Üniversitesi örneğinden hareketle yeni kurulmuş İslami İlimler Fakültelerinde okutulan Temel Dini Bilgiler I dersindeki itikadî konuların öğrencilere daha iyi nasıl öğretilebileceğini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Araştırmanın yeni kurulan bu fakültelerde ilk defa yapılmış olması ve disiplinler arası bir yaklaşımla Kelamî konuların ela alınması bakımından orijinal ve güncel olduğu, bu yönüyle de sonraki çalışmalara da ışık tutacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

In this article, thoughts of the students were reviewed, who took the course titled “Basic Religious Sciences I” at the Bartın University, Faculty of Islamic Sciences, Department of Primary Education Religious Culture and Moral Knowledge. In this course, issues regarding to the Islamic creed and subjects of the Islamic Theology are taught. In the introduction of the article, historical survey of Theology and Faculty of Islamic Sciences and Department of Primary Education Religious Culture and Moral Knowledge is given. Moreover, basic information about the “Basic Religious Sciences I” course is given. The information about these departments is provided from the Official Gazette and official websites of the faculties. In the part of Methodology, technical information is given on the study’s research design, method, sample, data collection and data analysis. In the results, data of the questionnaire, which was applied to the students and aimed to show their views on the fundamentals of faith, is examined. In the conclusion, the evaluations are made on both the historical process and the findings. This study is done in order to articulate better course schedule for the students who take “Basic Religious Sciences I” course in the newly founded universities in general in the case study of Bartın University Faculties of Islamic Sciences. It is thought that this study will contribute to forthcoming studies with respect to its originality as interdisciplinary study and its deal with current issues in Islamic theology and its becoming one of the first studies on the newly founded departments in Turkey.

Keywords