SINIF YÖNETİMİ DERSİNİN ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRENCİ BAŞARISINDAN SORUMLULUK ALGISINA ETKİSİNİN ANALİZİ

Author:

Year-Number: 2013-6 Issue 8
Number of pages: 901-939
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Stephens & Crawley (1994) etkili öğretmen olmak için kendi içinde alt bölümleri olan beş çeşit yeterlikten bahsetmektedirler. Bu yeterlikler; konu bilgisi (öğretmenin anlatacağı dersle ilgili konuyu ne kadar iyi bildiğiyle ilgilidir), konu uygulaması (öğretmenin konusunu iyi öğretmesi), sınıf yönetimi (öğretmenin konusunu etkili öğrenmeyi sağlayıcı yönde amaçlı bir şekilde öğretmesi ve sınıf içi düzeni sağlaması), değerlendirme ve öğrenci öğrenmelerini kaydetme (öğretmenin öğrencilerinin başarı düzeylerini kaydetmesi ve onların performansları konusunda sistemli kayıt tutması) ve ileri mesleki gelişme (öğretmenin devamlı olan mesleki kariyeri içinde öğretmen yetiştirme programının ilk ve önemli bir adım olarak kabul edilmesi) dir. Dikkat edileceği gibi ilgili yeterliklerin en önemlilerinden biri sınıf yönetimi yeterlikleridir. Diğer taraftan, bir eğitim sisteminin kalitesinin göstergesi olarak düşünülmesi ve eğitim politikalarındaki değişimlere neden olması açısından, öğrencilerin akademik başarısı ve performansını etkileyen öğretmenin mesleğinde sorumluluk algısına sahip olması oldukça önemlidir (Alnabhan, Al-Zegoul & Harwell, 2001). “Öğretmenin öğrencinin akademik başarısından ve başarısızlığından sorumluluk alma” kavramı Guskey (1981a) tarafından çalışmalarında kullanılarak literatüre kazandırılmış oldukça önemli ve dikkat çekici bir kavramdır. Öğretmen adaylarının mesleğini en iyi şekilde yapacak yüksek sorumluluk algısıyla sınıf yönetimi becerilerini geliştirmesi ve uygun şekilde uygulamaya koyması hem öğretmenin mesleğindeki başarısı hem de öğrencinin akademik başarısı, motivasyonu, öz-yeterliği vb açısından oldukça önemlidir (Faroogh, 2011; Maehr, 1990; Martin & Baldwin, 1992; Medley, 1997; Wollfolk & Hoy, 1990). Çünkü öğretmen sorumluluk algısı öğretmenin hem sınıf yönetimi becerilerini etkilemekte hem de sınıf yönetimi becerilerinden etkilenmektedir ki bu ise doğrudan öğrencinin başarısını etkileyen bir durumun göstergesidir. Bu araştırmanın amacı; sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğrenci başarısından sorumluluk algısına etkisini analiz etmektir. Deneme öncesi (pre-experimental) desenlerden tek gruplu öntest-sontest modeline göre hazırlanmış olan araştırmaya toplam 215 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin öğrenci başarısından sorumluluk algı ölçeği, akademik öz-yeterlik ölçeği, sınıf yönetimi dersine yönelik tutum ölçeği ve görüş belirtme formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımlı gruplar için t-testi, etki bü

Keywords

Abstract

Stephens & Crawley (1994) provides five types of competences with six sub sections to be an effective teacher. These competences are, namely, subject knowledge (related to how well a teacher knows a subject taught in class), teaching subject (teaching a subject well), classroom management (teaching the subject purposefully so that effective learning is ensured and the order in class is achieved), assessment and recording students' learning (keeping an account of students' level of attainment and systematized account of students' performances), and following professional development (teaching education program considered as the first and important step in the continuous professional development of teachers). As can be noticed, one of the most important competences is classroom management. Affecting students' academic achievements and performances, teachers are expected to assume responsibility in their profession as they are considered an indication of the quality of an educational system and they lead to changes in education policies (Alnabhan, Al-Zegoul & Harwell, 2001). When compared to other components, it can be said that teacher is more effective than other for student achievement. Within this context, “taking responsibility for student successes and failures” is an important and obtrusive concept brought to the literature by Guskey (1981a).Accordingly, through a high level of responsibilities that will help conduct teachers' responsibilities in the profession, it is crucial for teachers to improve their classroom management skills and put these skills into action in terms of both teachers' success in their professions and students' academic success, motivation, self-efficacy, and many other issues (Faroogh, 2011; Maehr, 1990; Martin & Baldwin, 1992; Medley, 1977; Wollfolk & Hoy, 1990). Therefore, teachers' levels of classroom management skills control based on teachers' sense of self-efficacy is an important issue that should be investigated since teacher responsibility perception affects both teachers' classroom management skills and is affected by classroom management skills, which is a factor that directly affects students' success. This study aims to analyze the effect of classroom management course on responsibility perception of student teachers for student achievement. 215 student teachers participated in the study which is prepared according to one group pre- and post-test design, one of the pre-experimental designs. In this study, the f

Keywords