KRONİK HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLARDA YAŞAM KALİTESİ VE BAŞA ÇIKMA: YARI-DENEYSEL BİR ÇALIŞMA

Author:

Number of pages: 945-962
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Disiplinler Arası Destek Eğitiminin (DADE) kronik hastalığı olan 11-14 yaş çocukların yaşam kalitesi ve başaçıkma stilleri üzerinde etkisini belirlemektir. Katılımcılar, Ankara Dışkapı Hastanesi ve Gazi Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören ve uzun süreli hastalığı bulunan atmış çocuktan oluşmaktadır. Verilerin toplanmasında, araştırmacılar tarafından geliştirilen Çocuklarda Stresle Başaçıkma Ölçeği, Çocuklarda Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Bilgi Formu kullanılmıştır. Bu çalışma yarı deneysel olarak gerçekleştirilmiş olup, hastane ortamında psiko-eğitim grup etkinliği şeklinde uygulanmıştır. DADE programının etkililiği deney-kontrol gruplu, ön-test ve son-test, izleme ölçümlü olarak araştırılmış ve program 12 oturum şeklinde düzenlenmiştir. Sontest ve izleme sonuçları, deney grubunda olanların kontrol grubundakilere göre daha yüksek yaşam kalitesi ve uyumlu stresle başaçıkma stillerine sahip olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçları, DADE eğitim programın uzun süreli hastalığı olan 11-14 yaş grubu çocukların yaşam kaliteleri ve stresle başaçıkma stilleri üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur.

Keywords

Abstract

The aim of the current study was to determine the effect of Interdisciplinary Support Education (ISEP) on quality of life and coping styles of children aged 11-14 with chronic illness. Praticipant consisted of sixty children with chronic ilness who hospitilized in Dışkapı State Hospital and Gazi University Hospital. In order to gather data Coping Scale for Children, Quality of Life Scale for Children, and Demographics Form, developed all by the authors were used. This study was conducted as a quasi-experimental and applied in the hospital environment in the form of psycho-educational group activity. Effectiveness of ISEP intervention was tested with pre-post, post-test and follow-up measures with 12 session group work. Post-test and follow up results showed that children in test group had higher quality of life scores and adaptive coping styles scores than did children in control group. The results revealed that ISEP is effective on 11-14 age childrens’ quality of life and coping skills.

Keywords