MODERN DÜNYADA İSLAM

Author:

Number of pages: 143-164
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

İslâm; bütün insanlığa hitap eden son ve en mükemmel dindir. Bu dinin amacı; huzur, barış ve adaletin hâkim olduğu bir dünyada, insanlara doğru yolu göstermek ve onları karanlıktan aydınlığa, zulmetten nura çıkarmaktır. Böylece insanî değerlere sahip, imrenilecek örnek bir toplum oluşturmaktır. Ancak, günümüzde özellikle Batı dünyasında, “Tehlikeli İslâm ve Saldırgan Müslüman” imajı ön plana çıkartılmaya çalışılmaktadır. Dolayısıyla Müslüman sürekli; sevgi, merhamet ve hoşgörüden uzak; şiddet, terör ve savaş yanlısı, kendisine güvenilmeyen, insana değer vermeyen, modern hayatla bir türlü barışamayan bir mahiyette algılanmaktadır. Bununla birlikte tarihi gerçeklerin ışığında bakıldığında günümüzde sunulmaya çalışılan İslâm ve Müslüman imajı bir anlamda objektiflikten uzak niteliktedir. Maalesef bu yaklaşımlarda İslâm dünyası ve Müslümanların da payının olduğunu söylemek durumundayız. Nitekim sevgi, şefkat, huzur, mutluluk, rahmet ve hoşgörü dini olan İslâm’ı benimseyen Müslümanların durum değerlendirmesini yapıp, elde edilen kazanımları ve yapılması gerekenleri belirleyerek işe başlamaları kaçınılmazdır. Tabii ki İslâm dünyasında büyük sıkıntıların olduğu bir gerçek, ama bir de İslâm’ın realitesi var. Zaten birçok İslâm ülkesinde son yirmi yılda yöneticilerin baskısıyla değil halkın özgürleşme arzusuyla önemli gelişmeler yaşanmakta, toplumun potansiyel enerjisi ortaya çıkmakta, bilgi ve kültür düzeyi hissedilir bir tarzda gelişme göstermektedir. Bu olumlu süreçte İslâm’ın on dört asır süren tarihi tecrübesi ve evrensel ilkelerinin etkisi göz ardı edilmemelidir. Bugün bir yığın olumsuzluğun var olduğu küçülen dünyamızda Müslümanlar uyanık olmalı; bilhassa aydınların, entelektüellerin sesi daha gür çıkmalı, uzun soluklu, güçlü, yapıcı bir üslupla herkese ulaşmalı ve her kesimi kucaklamalıdır. Kısacası İslam barış, huzur ve mutluluk arayan modern dünyaya arzulan ideal bir model olarak katkıda bulunmalıdır.

Keywords

Abstract

Islam is the final and most perfect religion, appealing to all of humanity. The purpose of this religion is to establish a world where peace, security and justice reign and thus guide humanity to the right path from ignorance to knowledge, darkness to light. Hence forming an exemplary society, with morals and values, worthy of envy. However nowadays, especially in the Western world, the image of "Dangerous Islam and Aggressive Muslim" is being emphasised in the foreground. Consequently the Muslim is constantly being perceived as; devoid of love, compassion, and tolerance; an advocate of violence, terrorism and war; untrustworthy, devaluing humans and not at peace with modern life. Together with this and in light of history, the attempted image of Islam and the Muslim portrayed today is far from objective. Unfortunately, we have to admit that the Islamic world and Muslims have a share in this portrayal as well. Inevitably, as a result those Muslims who have adopted Islam, which is a religion of love, affection, peace, happiness, compassion and tolerance; must reflect on the current state looking at what has been achieved and determining what needs to be done before setting out. Indeed big difficulties do exist in the Islamic world, but there is also the reality of Islam. Already in the last 20 years in many Muslim countries important developments are taking place, not because of pressure from the rulers but because of the desire for freedom by the people; the potential energy of society is surfacing, intellectual and cultural level is perceivably progressing. During this constructive period, Islam's historic experience extending over 14 centuries and the impact of its universal principles should not be over looked. Today, in our ever shrinking world amongst a heap of negativity, Muslims must be vigilant; particularly, the voice of intellectuals must be loud, more resonant, strong, reaching out to everyone and embracing each segment in a constructive manner. In short, Islam should contribute to the modern world which is in search of peace, tranquillity and happiness, as the desired ideal model.

Keywords