LALE YABANCILARA TÜRKÇE ÖĞRETİM SETİ’NİN GÖRSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 625-643
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Bu çalışmanın amacı yabancılara Türkçe öğretimi için hazırlanan Lale Türkçe Öğretim Seti’nde yer alan görsellerin dil öğretimi açısından yeterliğini tespit etmektir. Bu doğrultuda Lale Türkçe Öğretim Seti 1-2-3’te yer alan görsellerin (resim, fotoğraf, karikatür, çizim, flash kart, poster vb.) dil öğretimi açısından yeterliğini tespit edilmeye çalışılmıştır. Lale Türkçe Öğretim Seti’nin her birisinin içerisinde ders kitabı, çalışma kitabı, dil bilgisi kitabı yer almaktadır. Araştırmada amaçlı örnekleme yöntemlerinden tipik durum örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde kullanılan öğretim setindeki görsellerin tespit edilmesi amaçlandığından böyle bir örneklem yöntemi kullanılması uygun görülmüştür. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesi yöntemi, verileri analiz etmek için ise kategorik içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizinde temel amaç toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmaktır. Bu analiz türünde elde edilen kavramlar belirli bir tema altında sınıflandırılır. Verilerin analizinde “Ders kitapları ile eğitim araçlarının incelenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yönerge” ve “Millî eğitim bakanlığı ders kitapları ve eğitim araçları yönetmeliği” doğrultusunda hazırlanan “Eğitim Aracı Seçme ve Değerlendirme Formu” kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde Lale Türkçe Öğretim Setleri günümüz dil öğretim ihtiyaçlarına ve günümüz teknolojisine cevap verebilmektedir.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the quality of visuals prepared for teaching Turkish as a foreign language in Lale Battery. To that end, the visuals in Lale Battery 1-2-3 such as images, comics, flash card, poster etc. are tried to determine the language teaching proficiencies. In this battery, course book, exercise book, grammar book are included. In this study, typical case sampling was adopted within purposeful sampling methods. As the aim of this study is to determine the visuals in the battery, this type of sampling technique was best suited in accordance with the aim. In this research, document analyzing technique was adopted within qualitative research methods. Data were analyzed by categorical content analysis. The main principle of content analysis is to reach the relationships and notions which are able to explain the obtained data. In this analysis, obtained data were classified in some specific themes. In the data analysis process, a form was utilized named as “Educational tool selecting and evaluation form”, and which was developed by “a directive related to course book and educational tools reviewing and evaluating” and “a directive of Turkish ministry of national education course books and educational tools”. The results showed that Lale Turkish language teaching battery is able to follow the current cases with regard to effective language teaching and technology using.

Keywords