APPLICATIONS AND EFFECTS OF FLEXIBLE WORKING AS AN ALTERNATIVE TYPE OF WORK

Author:

Number of pages: 755-768
Year-Number: 2013-6 Issue 8

Abstract

Esnek çalışma dünyada çok da eski bir geçmişe sahip olmasa da yine de yarım asra yakın bir geçmişi bulunmaktadır. Esnek çalışma Türk çalışma hayatında ise çok da uzun sayılmayacak bir geçmişe sahiptir ve iş hukukunda yer alması ise oldukça yenidir. Bu çalışma şekli bir ihtiyaçtan doğmuştur ve bu ihtiyaç, kimi zaman işveren tarafından, kimi zaman da çalışan tarafından ortaya konmuştur. Esnek çalışma bazılarına göre istihdamı artıran ve katı kurallar olduğunda çalışma hayatının dışında kalacak olanlar için bir fırsat oluşturan bir çalışma şeklidir. Bazılarına göre de esnek çalışma sendikalaşmaya engel olan ve elde edilen bir takım kazanımların yok edilmesinde bir araç vazifesi gören bir çalışmadır. Eleştiriler olmasına rağmen çalışma hayatının yönü daha fazla esnek çalışma uygulamalarına doğru ilerlemektedir. Esnek çalışmanın son dönemlerde daha fazla önem kazanmasında pek çok etken etkili olmuştur. Özellikle hızla gelişen teknolojinin çalışma hayatını da değiştirmesi sonucu çalışma yöntemleri de değişmekte, yeni istihdam şekilleri ve iş yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Bunun yanında insanlar daha fazla boş zaman talep etmekte, çalışma hayatı ile aile yaşantısını dengelemeye çalışmaktadır. Geçmişte katı kurallar ve çalışma yöntemleri nedeni ile böyle bir beklenti içinde olmayan çalışanlar, şimdi bunun olabilirliğini görmekte ve esnek uygulamaların daha da esnekleşebileceğine inanmaktadırlar. Yeni küresel dünyamızda çalışma hayatı da değişmekte, sadece işverenlerin isteklerinin etkin olduğu bir düzen yerine, çalışanların istek ve beklentilerinin de önemsendiği bir sistem oluşmaktadır. Bu beklentilerden biri de katı ve standart çalışma şekillerinin terk edilerek, çalışanların iş-yaşam dengesini sağlayacak daha esnek çalışma süreleri ve şekillerinin uygulanmasıdır. Esnek çalışma uygulamaları da tam bu ihtiyacı karşılayabilmek amacı ile doğmuştur denebilir. Bu çalışmada bu uygulamaların neler olduğu ve uygulamadan çalışanların ve işletmelerin nasıl etkilendiği ortaya konmaya çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

Although flexible working does not have a very old background, it has a history of half a century. Flexible working doesn’t have a very long history in Turkish Working Life and it is quite new in labour law. This type of working results from a need and this need is sometimes revealed by an employer or sometimes by an employee. Flexible working is a form of working that increases employment for a group of people and provides an oppurtunity for people who would be out of working life on the condition of strick rules. For some others, flexible working means a work that prevents unionism and acts as a mean of dissepearing the benefit obtained before. In spite of criticism, working life progresses in the direction of flexible working application more. In spite of criticism, working life progresses in the direction of flexible working application more. There are many factors that have influenced flexible working in gaining importance recently. Working methods have also become different as a result of changes in the working life especially depending on rapidly developing technology, new types of employment and working methods have revealed. Furthermore, people demand to have more free time and try to balance their working life and family life more. Employees who did not expect such things because of rigid rules and working methods in the past can understand that it is possible now. They also believe that flexible applications can be more flexible. In our current global World, working life is changing, instead of a an arrangement dominated by employers’ demands, a system in which demands and expectations of employees are important is developing. One of these expectations is that more flexible working time and types perform in order to balance between work life and family life of employees leaving rigid and standard working types. It can be said that flexible working application revealed with the aim of meeting this need. In this study, it was tried to reveal what these applications were and how organizations and employees were affected by the applications.

Keywords